Analiza opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną

Analiza opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną

Inwe­sty­cja w domo­wą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną może być opła­cal­na w wie­lu przy­pad­kach, ale war­to uwzględ­nić kil­ka czyn­ni­ków przed pod­ję­ciem decy­zji, w szcze­gól­no­ści war­to zwró­cić uwa­gę na: Oszczęd­no­ści na rachun­kach za...
Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca ? 31 mar­ca 2022 to dzień, któ­ry na zawsze zapi­sze się w histo­rii odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Pol­sce. To dzień kie­dy zamie­ni­li­śmy dobrze nam wszyst­kim zna­ny sys­tem opu­stów na tzw. Net-bil­ling – czy­li...
Czy fotowoltaika się opłaca?

Czy fotowoltaika się opłaca?

Czy foto­wol­ta­ika się opłaca?  O rosną­cej popu­lar­no­ści foto­wol­ta­iki świad­czy cho­ciaż­by licz­ba pro­su­men­tów, któ­rych przy­by­wa z dnia na dzień. Tyl­ko w listo­pa­dzie było to bli­sko 50 tysię­cy pro­su­men­tów. Jeże­li to tem­po się...
Dlaczego warto wybrać OZE?

Dlaczego warto wybrać OZE?

Dla­cze­go war­to wybrać OZE? OZE czy­li odna­wial­ne źró­dła ener­gii to temat, któ­ry w ostat­nim cza­sie stał się nie­zwy­kle popu­lar­ny. Przy­czy­ni­ło się do tego wie­le czyn­ni­ków. Zarów­no eko­lo­gicz­nych, jak i eko­no­micz­nych, nie tyl­ko...