#Aplikuj

Karie­ra

Postaw na pozytywną energię i niezależność!

Dołącz do Nas!

W naszej pra­cy kie­ru­je­my się taki­mi war­to­ścia­mi jak WOL­NOŚĆ, NIE­ZA­LEŻ­NOŚĆ i ENER­GIA. Naszą misją jest dostar­cze­nie do każ­de­go domu i fir­my w Pol­sce wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej, któ­ra zapew­ni jej użyt­kow­ni­kom wol­ność od rosną­cych cen prądu.

Oso­by, któ­re nam zaufa­ły miesz­ka­ją i pra­cu­ją w budyn­kach przy­ja­znych śro­do­wi­sku i nie mar­twią się o rachun­ki za prąd czy cie­pło. Decy­du­jąc się na wła­sną pro­duk­cję prą­du zysku­ją spo­kój, bez­pie­czeń­stwo i pie­nią­dze. Możesz być czę­ścią tego projektu.

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

DLACZEGO MY?

ikona-szkolenia-kariera 

Szkolenia

Ofe­ru­je­my roz­bu­do­wa­ny pakiet szko­leń oraz wdro­że­nie w nowe obo­wiąz­ki nie­za­leż­nie
od obej­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska.

ikona-wsparcie-rekrutacja

Wsparcie

możesz liczyć na wspar­cie doświad­czo­nych mana­ge­rów. Dba­my o pozy­tyw­ną atmos­fe­rę
w zespole.

ikona-jasne-zasady-kariera

Jasne zasady

Jasna i przej­rzy­sta ścież­ka karie­ry nie­za­leż­nie od tego czy zde­cy­du­jesz się na pra­cę
w struk­tu­rach sprze­da­żo­wych czy naszej Centrali.

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Columbus

Columbus NEI
Columbus Biznes
Columbus Elite
Columbus Obrót
Columbus

Dołącz do Nas!

Szu­kasz nowych wyzwań zawo­do­wych? Chcesz spró­bo­wać swo­ich sił  w bran­ży przy­ja­znej środowisku?

Wszyst­ko co robi­my wyni­ka z pasji.

Jeśli szu­kasz pra­cy, któ­ra da Ci moż­li­wość roz­wo­ju jesteś we wła­ści­wym miejscu.

rekrutacja-przedstawiciel-handlowy-fotowoltaika

 Doradca ds. OZE

Jeste­śmy spół­ką zaj­mu­ją­cą się odna­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii i swo­ją ofer­tę adre­su­je­my do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców nasta­wio­nych na eko­lo­gicz­ny styl życia. Dzia­ła­my na tere­nie całe­go kra­ju, a nasi eks­per­ci mogą pochwa­lić się wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w branży

Nie czekaj. Aplikuj już dziś!

Wybierz ofer­tę pra­cy, któ­ra naj­bar­dziej odpo­wia­da Two­im pla­nom zawo­do­wym i prze­ślij nam swo­je CV. 

Dba­my o to, aby pro­ces wdro­że­nia nowych pra­cow­ni­ków prze­bie­gał bar­dzo spraw­nie.
Dzię­ki temu jeśli zde­cy­du­jesz się do nas dołą­czyć, w krót­kim cza­sie poznasz wszyst­kie nie­zbęd­ne szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­jek­tu i będziesz mógł zacząć dzia­łać.
Postaw na pozy­tyw­ną ener­gię i niezależność!

Pracuj na Ziemi, zarabiaj na Słońcu!

Prześlij swoje CV
i sprawdź się
w nowej roli!