Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/klient.dhosting.pl/biuroelite/votumenergy.pl/public_html/wp-content/plugins/countdown-builder/classes/countdown/CircleCountdown.php on line 182
DOŁĄCZ DO NAS

Votum Ener­gy to coś wię­cej niż fir­ma - to zespół ludzi pra­gną­cych god­nie zara­biać i jed­no­cze­śnie zmie­niać świat na lep­sze! Wie­rzy­my w wol­ność, nie­za­leż­ność i siłę odna­wial­nej energii.

Jeste­śmy czę­ścią reno­mo­wa­nej Gru­py Votum, a od 2021 r. dum­nie repre­zen­tu­je­my Gru­pę Columbus.

Naszym celem jest dostar­cza­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, któ­re poma­ga­ją naszym klien­tom oszczę­dzać pie­nią­dze i zyskać swo­bo­dę.
Inwe­stu­je­my w roz­wój, dla­te­go zawsze jeste­śmy otwar­ci na nowe talen­ty i zapew­nia­my regu­lar­ne szko­le­nia oraz kon­gre­sy.
Jeśli nie tyl­ko marzysz o wyso­kich zarob­kach, ale do tego jesteś ambit­ny i goto­wy na wyzwa­nia - będziesz czuł się u nas, jak ryba w wodzie!

CO ZYSKUJESZ?

ikona-szkolenia-kariera

Szkolenia

Ofe­ru­je­my roz­bu­do­wa­ny pakiet szko­leń oraz wdro­że­nie w nowe obo­wiąz­ki nie­za­leż­nie od obej­mo­wa­ne­go stanowiska.

ikona-wsparcie-rekrutacja

Wsparcie

Możesz liczyć na wspar­cie doświad­czo­nych mana­ge­rów. Dba­my o pozy­tyw­ną atmos­fe­rę w zespole.

ikona-jasne-zasady-kariera

Jasne zasady

Jasna i przej­rzy­sta ścież­ka karie­ry nie­za­leż­nie od tego czy podej­miesz pra­cę w struk­tu­rach sprze­da­żo­wych czy Centrali.

Nie czekaj  - dołącz do ludzi zadowolonych ze swojej pracy!

Szu­kasz nowych wyzwań zawo­do­wych? Chcesz spró­bo­wać swo­ich sił  w bran­ży przy­ja­znej śro­do­wi­sku?
Wszyst­ko co robi­my wyni­ka z pasji.
Jeśli szu­kasz pra­cy, któ­ra da Ci moż­li­wość roz­wo­ju jesteś we wła­ści­wym miejscu.

rekrutacja-przedstawiciel-handlowy-fotowoltaika

 Doradca ds. OZE

Czy pra­ca zarob­ko­wa może być peł­na speł­nie­nia i eks­cy­tu­ją­ca, a jed­no­cze­śnie lukra­tyw­na? Zostań naszym Dorad­cą, a prze­ko­nasz się, że to możliwe!

Zapisz się na webinar i zobacz jak łatwo możesz przebić szklany sufit!Formularz zapisu na webinarNie czekaj. Dołącz do nas już dziś!

Wybierz pra­cę, któ­ra naj­bar­dziej odpo­wia­da Two­im pla­nom zawo­do­wym i prze­ślij nam swo­je CV.

Dba­my o to, aby pro­ces wdro­że­nia nowych pra­cow­ni­ków prze­bie­gał bar­dzo spraw­nie.
Dzię­ki temu jeśli zde­cy­du­jesz się do nas dołą­czyć, w krót­kim cza­sie poznasz wszyst­kie nie­zbęd­ne szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­jek­tu i będziesz mógł zacząć dzia­łać.
Postaw na pozy­tyw­ną ener­gię i niezależność!

Pracuj na Ziemi, zarabiaj na Słońcu!