#Biznes

Dla akcjo­na­riu­szy
#informacje

O spółce Votum Energy S.A.

Votum Ener­gy S.A.
ul. Wyści­go­wa 56i, 53-012 Wrocław

NIP: 899 288 05 62
REGON: 386196337

71 302 4444
biuro@votumenergy.pl

#informacje

Jak rozwija się rynek fotowoltaiki? 

  • Sek­tor foto­wol­ta­iki jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­wi­ja­ją­cych się sek­to­rów OZE w Pol­sce i na świe­cie. Obro­ty na ryn­ku foto­wol­ta­iki według prze­wi­dy­wań mogą wzro­snąć w tym roku w sto­sun­ku do poprzed­nie­go nawet o 25% i prze­kro­czyć kwo­tę 5 mld zł.
  • Łącz­na moc zain­sta­lo­wa­na w źró­dłach foto­wol­ta­icz­nych na koniec 2018 roku wyno­si­ła ok. 500 MW, a już w maju 2019 r. prze­kro­czy­ła 700 MW. Co poskut­ko­wa­ło zna­le­zie­niem się Pol­ski w ran­kin­gu top 5 kra­jów Euro­pej­skich pod wzglę­dem rocz­nych przy­ro­stów nowych mocy fotowoltaicznych.
  • Foto­wol­ta­ika, naj­le­piej ze wszyst­kich tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych pora­dzi­ła sobie z kry­zy­sem finan­so­wym, któ­ry zaczął się nie­mal deka­dę temu. 

(źró­dła: Insty­tut Ener­ge­ty­ki Odna­wial­nej, 16.06.2020, “Rynek Foto­wol­ta­iki w Pol­sce 2020” 
https://​maga​zyn​fo​to​wol​ta​ika​.pl/​s​p​o​l​k​i​-​f​o​t​o​w​o​l​t​a​i​c​z​n​e​-​n​a​-​g​i​e​l​d​z​ie/

#Ludzie

Zarząd Votum Energy

Tomasz Stanisławski

Pre­zes VOTUM Ener­gy S.A. oraz wice­pre­zes VOTUM S.A.

Więcej informacji

Absol­went Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki oraz Wydzia­le Infor­ma­ty­ki i Zarzą­dza­nia. Od począt­ku swo­jej karie­ry przed­mio­tem jego dzia­łal­no­ści jest obsłu­ga klien­ta i sprze­daż. W Gru­pie Kapi­ta­ło­wej roz­po­czął współ­pra­cę na sta­no­wi­sku Zastęp­cy Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Sprze­da­ży Kor­po­ra­cyj­nej VOTUM S.A., następ­nie  Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Sprze­da­ży Kor­po­ra­cyj­nej, Dyrek­to­ra Sprze­da­ży i Pro­ku­ren­ta VOTUM S.A. Był tak­że zało­ży­cie­lem i pre­ze­sem Biu­ra Eks­per­tyz Pro­ce­so­wych sp. z o.o. i Auto­VO­TUM S.A. (obec­nie VOTUM Robin Lawy­ers S.A.).

Obec­nie peł­ni obo­wiąz­ki Pre­ze­sa VOTUM Ener­gy S.A. oraz wice­pre­ze­sa VOTUM S.A.

VE_Kamil Krążek

Kamil Krążek

Wice­pre­zes VOTUM Ener­gy S.A. i VOTUM S.A.

Więcej informacji

Absol­went Wyż­szej Szko­ły Biz­ne­su w Dąbro­wie Gór­ni­czej, gdzie ukoń­czył kie­run­ki Sto­sun­ki Mię­dzy­na­ro­do­we oraz Zarzą­dza­nie. Doświad­czo­ny mena­dżer, prak­tyk i spe­cja­li­sta z zakre­su sprze­da­ży oraz budo­wa­nia efek­tyw­nych zespo­łów. Szko­le­nio­wiec z dzie­dzi­ny psy­cho­lo­gii biz­ne­su oraz zarzą­dza­nia. Z gru­pą kapi­ta­ło­wą DSA Finan­cial Gro­up SA zwią­za­ny od 2013 roku. Począt­ko­wo peł­nił funk­cję Wice­pre­ze­sa Zarzą­du DSA Inve­st­ment S.A., w 2014 roku awan­so­wa­ny na Pre­ze­sa Zarzą­du. Czło­nek rad nad­zor­czych m.in. MKS Miedź Legni­ca S.A. i DSA Inve­st­ment S.A. Pro­ku­rent w spół­ce Dopła­ty Powy­pad­ko­we S.A. W Gru­pie Kapi­ta­ło­wej VOTUM jest odpo­wie­dzial­ny za roz­wój seg­men­tu OZE.

 

Rada Nadzorcza

Dawid Zieliński

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Nadzorczej

Więcej informacji

Absol­went Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie na Wydzia­le Elek­tro­tech­ni­ki, Auto­ma­ty­ki, Infor­ma­ty­ki i Elek­tro­ni­ki o spe­cja­li­za­cji Com­pu­ter Engi­ne­ering in Elec­tri­cal Sys­tems. Od 2007 r. roz­wi­jał swo­je umie­jęt­no­ści mena­ger­skie poprzez pra­cę dla Heidel­berg Tech­no­lo­gy Cen­tre w Niem­czech, Air BP w Lon­dy­nie czy MARS Pol­ska. Od 2009 r. two­rzył i zarzą­dzał przed­się­bior­stwa­mi w bran­ży budow­la­nej, rekla­my out­do­or oraz odna­wial­nych źró­deł ener­gii, będąc rów­nież człon­kiem zarzą­dów w tych spół­kach. Jest zało­ży­cie­lem Colum­bus Ener­gy SA. Od czerw­ca 2015 r. pro­wa­dzi przed­się­bior­stwo inwe­sty­cyj­ne GEM­STO­NE SA.

Andrzej Dadełło

Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Nadzorczej

Więcej informacji

Na sta­no­wi­sko Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Nad­zor­czej VOTUM S.A. powo­ły­wa­ny jest nie­prze­rwa­nie od 2005 roku. Posia­da wykształ­ce­nie wyż­sze – jest absol­wen­tem Wydzia­łu Zarzą­dza­nia i Infor­ma­ty­ki na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej im. Oska­ra Lan­ge­go we Wro­cła­wiu (obec­na nazwa uczel­ni: Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny we Wro­cła­wiu) oraz Histo­rii na Wydzia­le Nauk Histo­rycz­nych i Peda­go­gicz­nych Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Od 1995 posia­da licen­cję makle­ra papie­rów war­to­ścio­wych. Zna­czą­cy akcjo­na­riusz VOTUM S.A. oraz zało­ży­ciel i głów­ny akcjo­na­riusz DSA Finan­cial Gro­up S.A., a tak­że Pre­zes Zarzą­du tej spół­ki. Prze­wod­ni­czą­cy Rad Nad­zor­czych spół­ek wcho­dzą­cych w skład Gru­py Kapi­ta­ło­wej DSA Finan­cial Gro­up S.A. oraz VOTUM S.A.

Bartłomiej Krupa

Czło­nek Rady Nadzorczej

Więcej informacji

Absol­went Wydzia­łu Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Dok­to­rant na Wydzia­le Pra­wa, Admi­ni­stra­cji i Eko­no­mii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Z Gru­pą Kapi­ta­ło­wą VOTUM S.A. zwią­za­ny od kwiet­nia 2007 roku. W tym cza­sie prze­szedł wszyst­kie stop­nie karie­ry w Depar­ta­men­cie Praw­nym VOTUM S.A. – od Młod­sze­go refe­ren­ta ds. praw­nych do Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu. Obec­nie peł­ni funk­cję Pre­ze­sa Zarzą­du VOTUM S.A. Od maja 2010 Pre­zes Zarzą­du Pol­skiej Izby Dorad­ców i Pośred­ni­ków Odszko­do­waw­czych, któ­ra zrze­sza przed­się­bior­ców z bran­ży odszkodowawczej.

Rafał Kołłątaj

Czło­nek Rady Nadzorczej

Więcej informacji

wice­pre­zes zarzą­du Colum­bus Eli­te S.A. od ponad 12 lat sku­tecz­ny eks­pert zarzą­dza­nia i wdra­ża­nia struk­tur sprze­da­żo­wych w bran­żach finan­so­wej, odszko­do­wań i FMCG. Jako Dyrek­tor Gene­ral­ny w sek­to­rze odszko­do­wań z powo­dze­niem roz­wi­jał struk­tu­ry sprze­da­żo­we w całym kra­ju. Doświad­cze­nie mię­dzy­na­ro­do­we zdo­by­wał mię­dzy inny­mi pro­wa­dząc oddział w Rumu­nii spół­ki Hel­pea s.r.l., gdzie eks­pan­syw­nie reali­zo­wał roz­wój opar­ty na sta­bil­nym mode­lu sprzedażowym.

Absol­went Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, spe­cja­li­sta holi­stycz­nych wdro­żeń sys­te­mu D2D i efek­tyw­nych szko­leń dla róż­nych branż i grup spe­cja­li­stów. Współ­au­tor uni­kal­ne­go sys­te­mu szko­le­nio­we­go #think­po­wer, eks­po­ten­cjal­nie gene­ru­ją­ce­go docho­dy w sek­to­rze OZE.

Paweł Bednarek

Czło­nek Rady Nadzorczej

Więcej informacji

Przed­się­bior­ca, mana­ger, eks­pert w two­rze­niu zwy­cię­skich orga­ni­za­cji sprze­da­żo­wych. Absol­went Zarzą­dza­nia Przed­się­bior­stwem w War­szaw­skiej Szko­le Zarzą­dza­nia. Od ponad 12 lat czyn­nie zaan­ga­żo­wa­ny w two­rze­nie orga­ni­za­cji w bran­ży finan­so­wej, praw­nej i odszko­do­waw­czej oraz od 2 lat w bran­ży odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Swo­je orga­ni­za­cje budo­wał w Pol­sce i za gra­ni­cą. Od począt­ku karie­ry zawo­do­wej jest samo­dziel­nym przed­się­bior­cą, co zaowo­co­wa­ło suk­ce­sa­mi takich spół­ek jak Hel­pea sp. z o.o. , Hel­pea s.r.l. w Rumu­nii a obec­nie Colum­bus Eli­te S.A.

Spe­cja­li­sta w budo­wa­niu tech­no­lo­gii sprze­da­żo­wych, twór­ca uni­kal­nych roz­wią­zań sys­te­mo­wych dla sprze­daw­ców w wie­lu bran­żach. Od wrze­śnia 2019 roku współ­za­ło­ży­ciel i pre­zes zarzą­du Colum­bus Eli­te S.A. - spół­ki będą­cej lide­rem dys­try­bu­cji pro­duk­tów odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Pol­sce, któ­ra zgod­nie z ideą #think­pe­ople - agre­gu­je spe­cja­li­stów sprze­da­ży do bran­ży OZE.

#informacje

Dane firmowe

VOTUM ENERGY S.A.

Votum Ener­gy S.A. KRS: 0000838332 REGON: 386196337 NIP: 899 288 05 62

Kapi­tał zakła­do­wy 1 000 000,00 zł, War­tość nomi­nal­na akcji: 1,00zł

Licz­ba akcji wszyst­kich emi­sji: 1 000 000

AKCJONARIUSZE:

Votum S.A. KRS: 0000243252 REGON: 020136043 NIP: 899 254 90 57 (posia­da­ją­ca 450.000 akcji, co sta­no­wi 45% akcji w kapi­ta­le zakładowym)

Colum­bus Eli­te SA KRS: 0000385405 REGON: 384327433 NIP 9452230200 (posia­da­ją­ca 550.000 akcji, co sta­no­wi 55% akcji w kapi­ta­le zakładowym)

Grupa Kapitałowa Votum

#Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiaj z naszym doradcą