Foto­wol­ta­ika dla domu i fir­my

Uwol­nij swo­ją ener­gię
Dowiedz się wię­cej
#kom­plek­so­we roz­wią­za­nie

Kro­ki do wol­no­ści ener­ge­tycz­nej

Poznaj swo­je potrze­by

Nasz Dorad­ca ds. foto­wol­ta­iki na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz wywia­du pomo­że Ci okre­ślić jak insta­la­cja może popra­wić Two­je finan­se.

Dobierz odpo­wied­nie roz­wią­za­nie

Przy­go­tu­je­my dla Cie­bie pro­jekt wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej, któ­ra pozwo­li  Ci osią­gnąć wol­ność ener­ge­tycz­ną i utrzy­mać sta­łe ceny prą­du.

Wybierz wol­ność ener­ge­tycz­ną

Jeśli cenisz sobie: wol­ność od wzra­sta­ją­cych cen ener­gii, oszczęd­ność oraz zale­ży Ci na śro­do­wi­sku zde­cy­duj się na foto­wol­ta­ikę.

Roz­pocz­nij pro­duk­cję prą­du ze słoń­ca

W cią­gu 21 dni zamon­tu­je­my na Two­im dachu lub grun­cie - modu­ły foto­wol­ta­icz­ne, któ­re pra­cu­ją latem i gro­ma­dzą ener­gię, po to, abyś mógł korzy­stać z niej tak­że zimą.

Sko­rzy­staj z dofi­nan­so­wa­nia

Sko­rzy­staj z dostęp­nych w Pol­sce dota­cji i ulg na foto­wol­ta­ikę. Bądź spo­koj­ny, for­mal­no­ści zała­twi­my za Cie­bie.

Ciesz się wol­no­ścią ener­ge­tycz­ną

Nawet po uru­cho­mie­niu wła­snej pro­duk­cji prą­du, wciąż możesz na nas liczyć. Votum Con­cier­ge gwa­ran­tu­je opie­kę rów­nież po zaku­pie.
#kom­plek­so­we roz­wią­za­nie

Kro­ki do wol­no­ści ener­ge­tycz­nej

Poznaj swo­je potrze­by

Nasz Dorad­ca ds. foto­wol­ta­iki na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz roz­mo­wy pomo­że Ci okre­ślić jak insta­la­cja może popra­wić Two­je finan­se.

Dobierz odpo­wied­nie roz­wią­za­nie

Przy­go­tu­je­my dla Cie­bie pro­jekt wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej, któ­ra pozwo­li  Ci osią­gnąć wol­ność ener­ge­tycz­ną i utrzy­mać sta­łe ceny prą­du.

Wybierz wol­ność ener­ge­tycz­ną

Jeśli cenisz sobie: wol­ność od wzra­sta­ją­cych cen ener­gii, oszczęd­ność oraz zale­ży Ci na śro­do­wi­sku zde­cy­duj się na foto­wol­ta­ikę.

Roz­pocz­nij pro­duk­cję prą­du

W cią­gu 21 dni od zło­że­nia zamó­wie­nia usta­li­my ter­min  mon­ta­żu na Two­im dachu lub grun­cie - modu­łów foto­wol­ta­icz­nych, któ­re pra­cu­ją przez cały rok - tak­że w pochmur­ne dni.

Sprawdź, czy możesz sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia

Sprawdź, czy możesz sko­rzy­stać z dostęp­nych w Pol­sce dota­cji i ulg na foto­wol­ta­ikę. Bądź spo­koj­ny, for­mal­no­ści zała­twi­my za Cie­bie.

Ciesz się wol­no­ścią ener­ge­tycz­ną

Nawet po uru­cho­mie­niu wła­snej pro­duk­cji prą­du, wciąż możesz na nas liczyć. Votum Ener­gy gwa­ran­tu­je opie­kę rów­nież po zaku­pie.

#Kim jeste­śmy

O fir­mie - kim jeste­śmy?

Nale­ży­my do gru­py kapi­ta­ło­wej VOTUM, wśród któ­rej znaj­du­je się tak­że pod­miot noto­wa­ny na GPW. Zespół Votum Ener­gy S.A. two­rzą w szcze­gól­no­ści oso­by posia­da­ją­ce bli­sko 5 – let­nie doświad­cze­nie z dzie­dzi­ny odna­wial­nych źró­deł ener­gii.

#Korzy­ści

Co zysku­jesz?

  • Korzy­sta­jąc z naszych usług zysku­jesz nawet do 5 000 zł rocz­nie, co w cią­gu 25 lat użyt­ko­wa­nia pane­li prze­kła­da się na oszczęd­ność aż do 125 000 zł.
  • Sta­jesz się nie­za­leż­ny ener­ge­tycz­nie, dzię­ki cze­mu nie musisz mar­twić się wzra­sta­ją­cy­mi cena­mi prą­du.
  • Dbasz o śro­do­wi­sko. Dzię­ki naszym usłu­gom nie przy­czy­niasz się do zanie­czysz­cza­nia powie­trza oraz do powsta­wa­nia smo­gu.
#Wyce­na

Dobór roz­wią­za­nia

Chcesz okre­ślić wyso­kość ceny za wła­sną elek­trow­nie sło­necz­ną?

Zano­tuj zuży­cie prą­du z ostat­nich kil­ku mie­się­cy oraz zadzwoń, by poroz­ma­wiać z naszym dorad­cą.

Oszczęd­ność

Nie­za­leż­ność

Eko­lo­gia

#Ofer­ta dla Cie­bie

Nasze roz­wią­za­nia

Decy­du­jąc się na wła­sną pro­duk­cję prą­du ze słoń­ca możesz sko­rzy­stać z dota­cji rzą­do­wych, a czę­sto tak­że samo­rzą­do­wych. Ty wybie­rasz wol­ność ener­ge­tycz­ną, my gwa­ran­tu­je­my Ci wol­ność od for­mal­no­ści.

 Poma­ga­my w uzy­ska­niu ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, dota­cji z pro­gra­mów: Mój Prąd (nawet 5 000 zł), Czy­ste Powie­trze oraz innych dostęp­nych w Two­im regio­nie.

 

Dla Domu

Pozy­skaj wię­cej ener­gii elek­trycz­nej ze słoń­ca
dla Two­jej rodzi­ny

Dla Fir­my

Stań się lide­rem na ryn­ku, dzię­ki korzy­sta­niu z pane­lu foto­wol­ta­icz­nych

Dla Rol­nic­twa

Jeśli masz zie­mię i chciał­byś zaosz­czę­dzić na ener­gii, to Votum jest dla Cie­bie

#Nasze roz­wią­za­nia

Reali­za­cje

Wyko­naw­cą reali­za­cji jest Red Sna­ke Sp. z o.o.

#Opi­nie klien­tów

Mówią o nas

Zde­cy­do­wa­łem się na foto­wo­la­ikę, aby oszczę­dzić na rachun­kach za prąd. Dorad­ca Votum Ener­gy prze­pro­wa­dził mnie przez cały pro­ces zaku­pu i dota­cji. Eki­pa wyko­na­ła mon­taż pro­fe­sjo­nal­nie i to w zale­d­wie jeden dzień.

Seba­stian, Kudo­wa-Zdrój, 2020

Świet­na obsłu­ga i pomoc na każ­dym kro­ku. Nawet po mon­ta­żu mogłam liczyć na wspar­cie dorad­cy Votum Ener­gy.

Krzysz­tof, Biel­sko-Bia­ła, 2020

#Chcesz wie­dzieć wię­cej?

Poroz­ma­wiaj z naszym dorad­cą

Adres

ul. Wyści­go­wa 56i
53-012 Wro­cław

Zadzwoń

Napisz

biuro@votumenergy.pl

#Part­ne­rzy

Współ­pra­cu­je­my z