Pompa Ciepła

Dla­cze­go war­to zain­we­sto­wać w pom­pę ciepła? 

#kompleksowe rozwiązanie

Kroki do wolności energetycznej 

Poznaj swoje potrzeby

Nasz Dorad­ca ds. foto­wol­ta­iki na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz wywia­du pomo­że Ci okre­ślić jak insta­la­cja może popra­wić Two­je finanse.

Dobierz odpowiednie rozwiązanie

Przy­go­tu­je­my dla Cie­bie pro­jekt wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej, któ­ra pozwo­li  Ci osią­gnąć wol­ność ener­ge­tycz­ną i utrzy­mać sta­łe ceny prądu.

Wybierz wolność energetyczną

Jeśli cenisz sobie: wol­ność od wzra­sta­ją­cych cen ener­gii, oszczęd­ność oraz zale­ży Ci na śro­do­wi­sku zde­cy­duj się na fotowoltaikę. 

Rozpocznij produkcję prądu ze słońca

W cią­gu 21 dni zamon­tu­je­my na Two­im dachu lub grun­cie - modu­ły foto­wol­ta­icz­ne, któ­re pra­cu­ją latem i gro­ma­dzą ener­gię, po to, abyś mógł korzy­stać z niej tak­że zimą.

Skorzystaj z dofinansowania

Sko­rzy­staj z dostęp­nych w Pol­sce dota­cji i ulg na foto­wol­ta­ikę. Bądź spo­koj­ny, for­mal­no­ści zała­twi­my za Ciebie.

Ciesz się wolnością energetyczną

Nawet po uru­cho­mie­niu wła­snej pro­duk­cji prą­du, wciąż możesz na nas liczyć. Votum Con­cier­ge gwa­ran­tu­je opie­kę rów­nież po zakupie.

Fotowoltaika dla Domu

Zyskaj nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prądu!

Fotowoltaika dla Firmy

Zostań lide­rem ryn­ku, dzię­ki fotowoltaice!

Fotowoltaika dla Rolnika

Pro­wa­dzisz gospo­dar­stwo rol­ne i chciał­byś zaosz­czę­dzić na energii? 

#kompleksowe rozwiązanie

Kroki do wolności energetycznej 

Poznaj swoje potrzeby

Nasz Dorad­ca ds. OZE pomo­że Ci okre­ślić jaka insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na jest dla Cie­bie odpo­wied­nia. Dzia­ła­my kompleksowo.

Przygotujemy projekt

Otrzy­masz pro­jekt dopa­so­wa­ny do Two­ich potrzeb. Dzię­ki temu zyskasz wol­ność ener­ge­tycz­ną i utrzy­masz opła­ty za ener­gię na sta­łym poziomie.

Wybierz niezależność

Jeśli cenisz sobie: wol­ność od rosną­cych cen ener­gii, oszczęd­ność oraz zale­ży Ci na śro­do­wi­sku zde­cy­duj się na odna­wial­ne źró­dła energii.

Podejmij decyzję

Zadba­my o to, żebyś mógł jak naj­szyb­ciej cie­szyć się ener­gią pocho­dzą­cą z odna­wial­nych źró­deł energii.

Sprawdź dofinansowania

Sprawdź, czy możesz sko­rzy­stać z dostęp­nych dota­cji i ulg. Bądź spo­koj­ny, for­mal­no­ści zała­twi­my za Ciebie.

Ciesz się własną energią

Możesz liczyć na naszą pomoc nie tyl­ko pod­czas zaku­pu i mon­ta­żu urzą­dzeń. Wie­my, że są sytu­acje, w któ­rych wspar­cie eks­per­ta jest bar­dzo ważne.

#Kim jesteśmy

O firmie - kim jesteśmy?

Votum Ener­gy S.A. roz­po­czę­ła dzia­łal­ność w bran­ży odna­wial­nych źró­deł ener­gii 1 lip­ca 2020 r. Swo­ją uwa­gę sku­pi­li­śmy na sprze­da­ży i mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych sygno­wa­nych logiem Votum Ener­gy S.A. Będąc czę­ścią Gru­py Kapi­ta­ło­wej Votum zapew­ni­li­śmy swo­im klien­tom bez­pie­czeń­stwo i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w obsłu­dze klienta.

Od 8 paź­dzier­ni­ka 2021 r. w wyni­ku zawar­cia umo­wy inwe­sty­cyj­nej pomię­dzy Votum S.A., Votum Ener­gy S.A. i Colum­bus Eli­te S.A., zosta­li­śmy tak­że czę­ścią Gru­py Colum­bus. Dzię­ki zawar­ciu umo­wy współ­pra­cy 1 listo­pa­da 2021 r. roz­po­czę­li­śmy sprze­daż usług będą­cych w ofer­cie Colum­bus Ener­gy S.A.

#Korzyści

Co zyskujesz dzięki fotowoltaice?

 • Dzię­ki ener­gii ze słoń­ca zysku­jesz nawet do 5 000 zł rocz­nie, co w cią­gu 25 lat użyt­ko­wa­nia pane­li prze­kła­da się na oszczęd­ność nawet do 125 000 zł.
 • Sta­jesz się nie­za­leż­ny ener­ge­tycz­nie, dzię­ki cze­mu nie musisz mar­twić się wzra­sta­ją­cy­mi cena­mi prądu.
 • Dbasz o śro­do­wi­sko. Dzię­ki wła­snej insta­la­cji nie przy­czy­niasz się do zanie­czysz­cza­nia powie­trza oraz do powsta­wa­nia smogu.
#Wycena

Dobór rozwiązań

Chcesz określić wysokość ceny za własną elektrownie słoneczną?

Zanotuj zużycie prądu z ostatnich kilku miesięcy oraz zadzwoń, by porozmawiać z naszym doradcą.

Oszczędność

Niezależność

Ekologia

#Oferta dla Ciebie

Jak obniżyć koszt instalacji?

Decy­du­jąc się na wła­sną pro­duk­cję prą­du ze słoń­ca możesz sko­rzy­stać z dota­cji rzą­do­wych, a czę­sto tak­że samo­rzą­do­wych. Ty wybie­rasz wol­ność ener­ge­tycz­ną, my gwa­ran­tu­je­my Ci wol­ność od formalności.

Poma­ga­my w uzy­ska­niu ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, dota­cji z pro­gra­mów: Mój Prąd (do 3 000 zł), Czy­ste Powie­trze oraz innych dostęp­nych w Two­im regionie.

 

#Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiaj z naszym doradcą

  Grupa Kapitałowa Columbus

  Columbus NEI
  Columbus Biznes
  Columbus Elite
  Columbus Obrót
  Columbus