#wiedza

FAQ
VE_dom fotowoltaika

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o fotowoltaice 
i pompach ciepła

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na  prze­twa­rza ener­gię ze słoń­ca w ener­gię elek­trycz­ną, któ­ra może zasi­lać np. dom jed­no­ro­dzin­ny. Dzię­ki temu każ­dy z nas może czer­pać korzy­ści z natu­ral­ne­go źró­dła ener­gii jakim jest słoń­ce. Co wię­cej foto­wol­ta­ika to nie tyl­ko tech­no­lo­gia przy­ja­zna śro­do­wi­sku, ale rów­nież spo­sób na oszczę­dza­nie, a tak­że unie­za­leż­nie­nie się od rosną­cych cen prądu.

Co to jest inwerter?

Inwer­ter (falow­nik) ma za zada­nie zamie­nić wytwo­rzo­ny z pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go prąd sta­ły na prąd zmien­ny.  To samo­ob­słu­go­we urzą­dze­nie dba o to, aby w pierw­szej kolej­no­ści pobie­ra­na była ener­gia sło­necz­na, a dopie­ro potem ener­gia od dostaw­cy prądu. 

Dlaczego fotowoltaika?

Foto­wol­ta­ika wyko­rzy­stu­je ener­gię sło­necz­ną i prze­kształ­ca ją w ener­gię elek­trycz­ną. Wła­sna insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na to nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prą­du, spo­sób na oszczę­dza­nie, a tak­że dba­łość o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Ponad­to pane­le foto­wol­ta­icz­ne wyma­ga­ją bar­dzo nie­wiel­kiej kon­ser­wa­cji i na ogół obję­te są gwarancją.

Z jakich ulg można skorzystać?

Podej­mu­jąc decy­zję o wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej moż­na sko­rzy­stać z kil­ku pro­gra­mów, w ramach któ­rych moż­na otrzy­mać dota­cję do insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Są to m.in. ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na, pro­gram Mój Prąd lub Ener­gia Plus II. Wię­cej na ten temat możesz prze­czy­tać w Aktu­al­no­ściach.

Kto może skorzystać z Programu Mój Prąd?

Podej­mu­jąc decy­zję o wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej moż­na sko­rzy­stać z kil­ku pro­gra­mów, w ramach któ­rych moż­na otrzy­mać dota­cję do insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Są to m.in. ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na, pro­gram Mój Prąd lub Ener­gia Plus II. Wię­cej na ten temat możesz prze­czy­tać w Aktu­al­no­ściach.

Jak duża musi być instalacja?

Zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną jest usta­la­ne na pod­sta­wie aktu­al­nych rachun­ków za prąd. Pozwa­la to okre­ślić odpo­wied­nią moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, któ­ra zaspo­koi potrze­by ener­ge­tycz­ne domu lub budyn­ku biurowego.

Prosument czyli kto?

Sło­wo pro­su­ment nabie­ra obec­nie szcze­gól­ne­go zna­cze­nia w kon­tek­ście odna­wial­nych źró­deł ener­gii, w tym pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Dotych­czas było ono defi­nio­wa­ne jako odbior­ca koń­co­wy, któ­ry doko­nu­je zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej i jed­no­cze­śnie wytwa­rza ją w swo­jej mikro­in­sta­la­cji w celu zuży­cia jej na wła­sne potrze­by, któ­re nie są zwią­za­ne z wyko­ny­wa­ną dzia­łal­no­ścią gospodarczą.

Czy pompa ciepła jest trudna w obsłudze?

Pom­py cie­pła posia­da­ją panel kon­tro­l­ny bar­dzo łatwy w uży­ciu. Bez pro­ble­mu obsłu­ży go kil­ku­let­nie dziec­ko. Oczy­wi­ście nie zale­ca się powie­rza­nie obsłu­gi pom­py dziec­ku, ale to naj­lep­szy przy­kład poka­zu­ją­cy sto­pień skom­pli­ko­wa­nia obsługi.

Co to jest mikroinstalacja?

Jest to insta­la­cja o łącz­nej mocy nie prze­kra­cza­ją­cej 50 kWp. Przy­łą­czo­na do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej o napię­ciu zna­mio­no­wym niż­szym niż 110 kV lub o mocy ciepl­nej i nie więk­szej niż 150 kW.

Jak zmieni się rachunek za prąd? 

Wła­ści­wie dobra­na insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na pozwa­la na obni­że­nie opłat za ener­gię elek­trycz­ną nie­mal do zera. Rachu­nek za prąd będzie wów­czas obej­mo­wać opła­ty sta­łe za dys­try­bu­cję ener­gii oraz korzy­sta­nie z sie­ci. Mie­sięcz­na wyso­kość takie­go rachun­ku to oko­ło 15 zł.

Czy opłaca się połączyć pompę ciepła z OZE?

Pom­py cie­pła świet­nie współ­pra­cu­ją z insta­la­cja­mi pozy­sku­ją­cy­mi ener­gię z odna­wial­nych źró­deł. Połą­cze­nie pom­py z foto­wol­ta­iką lub wia­tra­kiem jesz­cze bar­dziej obni­ża kosz­ty eks­plo­ata­cji budynku.

Jakie urządzenia może zasilać instalacja fotowoltaiczna? 

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na może zasi­lać wszyst­kie urzą­dze­nia elek­trycz­ne w znaj­du­ją­ce się w domu, czy biu­rze, w tym rów­nież ogrze­wa­nie elektryczne.

Czy pompę ciepła można zamontować w każdym domu?

Nie ma szcze­gól­nych prze­ciw­wska­zań do mon­ta­żu pom­py cie­pła. Przy stan­dar­do­wym budyn­ku pom­pa cie­pła zawsze będzie efek­tyw­nym źró­dłem ogrze­wa­nia. Oczy­wi­ście, aby pod­wyż­szyć efek­tyw­ność jej pra­cy może­my pod­jąć pew­ne dzia­ła­nia, np. odpo­wied­nie docie­ple­nie domu, wymia­na grzej­ni­ków wyso­ko­pa­ra­me­tro­wych grzej­ni­ków na nisko­pa­ram­te­ro­we. Jed­nak nie zawsze jest to konieczne.

Jak długo trwa montaż instalacji fotowoltaicznej? 

Więk­szość pane­li foto­wol­ta­icz­nych mon­to­wa­na jest w prze­cią­gu dwóch dni robo­czych. Mon­taż odby­wa się na pod­sta­wie spo­rzą­dzo­ne­go wcze­śniej projektu.

Czy pompa jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie na ciepło?

Tak, przy pra­wi­dło­wym dobo­rze urzą­dze­nia – poprze­dzo­nym audy­tem tech­nicz­nym nie­ru­cho­mo­ści – pom­pa cie­pła jest w sta­nie pokryć samo­dziel­nie zapo­trze­bo­wa­nie na ciepło.

Kiedy instalacja fotowoltaiczna zacznie wytwarzać prąd? 

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na zacznie wytwa­rzać prąd w momen­cie pod­łą­cze­nia licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go. Licz­nik pozwa­la tak­że zoba­czyć, kie­dy nad­wyż­ka wypro­du­ko­wa­nej ener­gii tra­fia do zakła­du ener­ge­tycz­ne­go. Nad­wyż­ka może być ode­bra­na w cią­gu 365 dni od dnia jej wpro­wa­dze­nia do sieci.

Jaka jest trwałość instalacji fotowoltaicznych?

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne w ofer­cie Votum Ener­gy SA obję­te są gwa­ran­cją , któ­ra obej­mu­je mię­dzy inny­mi wady ukryte.

Czy pompa ciepła może chłodzić pomieszczenia latem?

Pom­pa cie­pła może być wyko­rzy­sty­wa­na na dwa spo­so­by: do ogrze­wa­nia oraz do chło­dze­nia latem. Może się to odby­wać się mię­dzy inny­mi poprzez odwró­ce­nie obie­gu grzew­cze­go, dzię­ki cze­mu chłód wytwa­rza­ny przez pom­pę tra­fia do sys­te­mu grzew­cze­go. Dru­gim spo­so­bem jest zasto­so­wa­nie tzw. wymien­ni­ka cie­pła, dzię­ki cze­mu niska tem­pe­ra­tu­ra wody grun­to­wej lub gle­by „zasi­la” insta­la­cję, a tem­pe­ra­tu­ra we wnę­trzach spada.

#Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiaj z naszym doradcą

  Adres

  ul. Wyścigowa 56i
  53-012 Wrocław

  Zadzwoń

  Napisz

  biuro@votumenergy.pl