praca-OZE-fotowoltaika

Szu­ka­my Dorad­cy ds. OZE, któ­ry do nas dołą­czy i pomo­że nam zdo­by­wać ser­ca Klien­tów i z entu­zja­zmem pro­mo­wać zie­lo­ną energię.

Doradca ds. OZE

Dzia­łasz sku­tecz­nie, a w zamian ocze­ku­jesz ponad­prze­cięt­nych dochodów?

Aplikuj już teraz!

Foto­wol­ta­ika to pew­ny biz­nes w tych nie­pew­nych cza­sach.
Pra­cuj na Zie­mi, zara­biaj na Słońcu!

VE_rekrutacja twoje zadania
 • Aktyw­ne pozy­ski­wa­nie Klien­tów – w bran­ży OZE Klien­tów widać gołym okiem. Każ­dy pusty dach i kop­cą­cy komin to gospo­dar­stwo, któ­re potrze­bu­je naszych rozwiązań!
 • Dobór insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych i sys­te­mów grzew­czych uwzględ­nia­ją­cych potrze­by Klien­ta - poma­gaj two­rzyć eko­lo­gicz­ne oazy.
 • Obsłu­ga posprze­da­żo­wa Klien­tów - spraw, żeby nasze rela­cje były trwa­łe jak pane­le słoneczne.
VE_rekrutacja oferujemy
 • Wyna­gro­dze­nie pro­wi­zyj­ne bez gór­nej gra­ni­cy - im wię­cej Klien­tów zaosz­czę­dzi dzię­ki Tobie na ener­gii elek­trycz­nej, tym wię­cej zarobisz.
 • Roz­bu­do­wa­ny pakiet szko­leń, któ­re przy­go­tu­ją Cię do pra­cy - nie musisz być eks­per­tem, z nami się nim staniesz.
 • Peł­ne wspar­cie mery­to­rycz­ne - nasza wie­dza to Two­ja siła.
 • Czas wdro­że­nia ogra­ni­czo­ny do mini­mum - szyb­ko zaczniesz dzia­łać i odno­sić sukcesy.
 • Umo­wa o współ­pra­cę (B2B lub umo­wa zle­ce­nie) - ela­stycz­ność, któ­ra dosto­su­je się do Ciebie.
VE_rekrutacja wymagamy
 • Efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia wła­snym cza­sem - jesteś wła­snym sze­fem, ale zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie.
 • Umie­jęt­no­ści budo­wa­nia i utrzy­my­wa­nia rela­cji z Klien­ta­mi - u nas każ­dy Klient to przyjaciel.
 • Reali­za­cji celów sprze­da­żo­wych - razem osią­gnie­my sukces.
 • Pra­wa jaz­dy kate­go­rii B - prze­miesz­czaj się z nami po świe­cie odna­wial­nych źró­deł energii.

Jeśli jesteś gotów dołą­czyć do nasze­go zespo­łu i zara­biać pie­nią­dze zmie­nia­jąc świat na lep­szy - wypeł­nij for­mu­larz i na pew­no zadzwo­ni­my do Ciebie!

 

Zainteresowała Cię oferta? Zostaw dane, na pewno oddzwonimy do Ciebie

  praca OZE

  Oso­by zain­te­re­so­wa­ne ofer­tą pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres:

  rekrutacja@votumenergy.pl

  z poda­nym w tema­cie nr ref.:

  DORAD­CA/23

  Pro­si­my o zamiesz­cze­nie na doku­men­tach apli­ka­cyj­nych nastę­pu­ją­cych oświad­czeń i zgód:

  1. Zapoznałam/em się z tre­ścią infor­ma­cji o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych przez VOTUM ENER­GY S.A. z sie­dzi­bą we Wrocławiu
  2. „Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez VOTUM ENER­GY S.A. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu w celu udzia­łu w rekrutacji”.
  3. W przy­pad­ku chę­ci uczest­nic­twa w kolej­nych rekru­ta­cjach tej fir­my treść zgo­dy powin­na być nastę­pu­ją­ca: „Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez VOTUM ENER­GY S.A. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu w celu udzia­łu w obec­nej i przy­szłych rekrutacjach”.
  4. Admi­ni­stra­to­rem Pana danych oso­bo­wych jest Votum Ener­gy S.A. jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej to klik­nij w Klau­zu­la RODO