Klau­zu­la RODO

Infor­ma­cja o prze­twa­rza­niu danych osobowych: 

1)     Dane zosta­ną prze­ka­za­ne VOTUM ENER­GY S.A. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, ul. Wyści­go­wa 56e, 53-012 Wro­cław, nr KRS:0000838332, któ­ra sta­nie się Admi­ni­stra­to­rem tych danych.

2)     Admi­ni­stra­tor usta­no­wił Inspek­to­ra Ochro­ny Danych, kon­takt pod adre­sem Admi­ni­stra­to­ra lub elek­tro­nicz­nie: iod@votumenergy.pl.

3)     Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu przed­sta­wie­nia ofer­ty współ­pra­cy na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgo­dy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)     Dane będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su zawar­cia umo­wy lub odrzu­ce­nia ofer­ty, bądź odwo­ła­nia zgo­dy albo do 6 mie­się­cy od dnia zło­że­nia ofer­ty, jeśli wcze­śniej nie wpły­nie oświad­cze­nie kan­dy­da­ta o przy­ję­ciu lub odrzu­ce­niu ofer­ty bądź odwo­ła­niu zgo­dy na przetwarzanie. 

5)     Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych są pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy Admi­ni­stra­to­ra, Colum­bus Ener­gy S.A. w Kra­ko­wie i inne pod­mio­ty z Gru­py Kapi­ta­ło­wej Colum­bus prze­twa­rza­ją­ce dane na potrze­by rekru­ta­cji i roz­po­czę­cia współpracy.

6)     Posia­da Pan/i pra­wo dostę­pu do danych, spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prze­no­sze­nia danych, zło­że­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych w uza­sad­nio­nym praw­nie inte­re­sie. Może Pan/i wnieść skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 Warszawa.

7)     Ma Pan/i pra­wo cof­nąć zgo­dę na prze­twa­rza­nie w każ­dym momen­cie, bez przy­czy­ny, bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia przed jej cofnięciem.

8)     Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, brak ich poda­nia unie­moż­li­wi zło­że­nie oferty.

9)     Dane oso­bo­we nie będą pod­le­ga­ły zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji (pro­fi­lo­wa­niu).