Inwe­sty­cja w domo­wą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną może być opła­cal­na w wie­lu przy­pad­kach, ale war­to uwzględ­nić kil­ka czyn­ni­ków przed pod­ję­ciem decy­zji, w szcze­gól­no­ści war­to zwró­cić uwa­gę na:

  1. Oszczęd­no­ści na rachun­kach za energię:

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na może pomóc w znacz­nym obni­że­niu kosz­tów ener­gii elek­trycz­nej poprzez gene­ro­wa­nie wła­sne­go prą­du. W zależ­no­ści od wiel­ko­ści insta­la­cji, zuży­cia ener­gii i lokal­nych sta­wek za prąd,  w wyjąt­ko­wych sytu­acjach nawet w net-bil­lin­gu kosz­ty moż­na ogra­ni­czyć nie­mal do opłat stałych 

  1. Zwrot z inwestycji:

 War­to obli­czyć zwrot z inwe­sty­cji dla kon­kret­nej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, uwzględ­nia­jąc koszt insta­la­cji, poten­cjal­ne oszczęd­no­ści na rachun­kach za ener­gię, ewen­tu­al­ne pro­gra­my wspar­cia finan­so­we­go, dłu­gość życia insta­la­cji i inne czyn­ni­ki. Czas zwro­tu inwe­sty­cji może wyno­sić kil­ka lat lub wię­cej, w zależ­no­ści od tych czyn­ni­ków. Z nasze­go doświad­cze­nia wie­my, że okres zwro­tu przy wyko­rzy­sta­niu obec­nych wsparć finan­so­wych z naszą ofer­tą zwy­kle nie prze­kra­cza oko­ło 3-4 lat.

  1. Wspar­cie finan­so­we i zachęty: 

Obec­nie dofi­nan­so­wa­nie w posta­ci pro­gra­mu „Mój Prąd 5.0” to przy­kła­do­wo nawet 12 000 zł dofi­nan­so­wa­nia na samą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną i dodat­ko­we urzą­dze­nie, w zależ­no­ści od moż­li­wo­ści mon­ta­żo­wej urzą­dzeń z naszej ofer­ty (przy­kła­do­wo insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na + maga­zyn cie­pła). Z cze­go na samą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną moż­na dostać nawet 7 000 zł, jest to naj­wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie w dotych­cza­so­wej histo­rii wsparć. Łącząc insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną z pom­pą cie­pła uzy­skać moż­na jesz­cze więk­sze dofi­nan­so­wa­nie. Dodat­ko­wo w ramach mon­ta­żu urzą­dzeń OZE może­my liczyć na zwrot środ­ków dzię­ki uldze ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Poprzez to wspar­cie insta­la­cja zwra­ca się znacz­nie szyb­ciej, dla­te­go nie war­to cze­kać, aż środ­ki z pro­gra­mu „Mój Prąd 5.0” zosta­ną wyczerpane. 

  1. Korzy­ści ekologiczne: 

Inwe­sty­cja w ener­gię sło­necz­ną przy­czy­nia się do reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych i zanie­czysz­cze­nia powie­trza, co przy­no­si korzy­ści dla śro­do­wi­ska i zdro­wia publicz­ne­go.  Przed pod­ję­ciem decy­zji o inwe­sty­cji w domo­wą elek­trow­nię foto­wol­ta­icz­ną, zale­ca­my skon­sul­to­wa­nie się z eks­per­ta­mi w dzie­dzi­nie foto­wol­ta­iki, któ­rzy mogą prze­pro­wa­dzić ana­li­zę kosz­tów i korzy­ści, dosto­so­wa­ną do Pań­stwa sytu­acji i lokal­nych warun­ków. Przyj­rze­nie się lokal­nym prze­pi­som, regu­la­cjom i pro­gra­mom wspar­cia może rów­nież pomóc w pod­ję­ciu świa­do­mej decyzji.


Ren­tow­ność insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej może być róż­na w zależ­no­ści od wie­lu czyn­ni­ków, takich jak loka­li­za­cja geo­gra­ficz­na, wiel­kość insta­la­cji, kąt nachy­le­nia pane­li, wydaj­ność pane­li, kosz­ty insta­la­cji, ceny ener­gii elek­trycz­nej, dostęp­ne pro­gra­my dota­cyj­ne lub wspar­cie rzą­do­we, staw­ki zwro­tu ener­gii, kosz­ty utrzy­ma­nia i wie­le innych czyn­ni­ków.  Insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne mogą gene­ro­wać zna­czą­ce oszczęd­no­ści na rachun­kach za ener­gię elek­trycz­ną oraz mogą przy­czy­niać się do reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla. W nie­któ­rych przy­pad­kach, zwłasz­cza gdy insta­la­cja jest dobrze dosto­so­wa­na do warun­ków lokal­nych i korzy­sta z odpo­wied­nich wsparć finan­so­wych, zwrot z inwe­sty­cji w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną może pozy­tyw­nie zasko­czyć. Aby dokład­nie osza­co­wać korzy­ści pły­ną­ce z inwe­sty­cji w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, war­to skon­tak­to­wać się ze Spół­ką Votum Ener­gy, któ­ra poprzez wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go Dorad­cę Han­dlo­we­go pozwo­li przed­sta­wić ofer­tę dopa­so­wa­ną do Pań­stwa potrzeb.