Zmie­nia­ją­ca się sytu­acja na ryn­ku surow­ców oraz infla­cja spra­wia­ją, że dziś coraz czę­ściej zapa­da­ją decy­zje o roz­bu­do­wie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Wyja­śni­my na co zwró­cić szcze­gól­nie uwa­gę w przy­pad­ku pod­ję­cia decy­zji o roz­bu­do­wie insta­la­cji fotowoltaicznej. 

Dlaczego instalacja PV podlega rozbudowie?

Na decy­zję o roz­bu­do­wie czę­sto skła­da się wie­le czyn­ni­ków. Zwy­kle jest to pod­wyż­szo­ne zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej w domo­stwie. Więk­sze zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną naj­czę­ściej zwią­za­ne jest ze zmia­na­mi doty­czą­cy­mi urzą­dzeń wyko­rzy­stu­ją­cych ener­gię elek­trycz­ną w domu. Ich więk­sza ilość powo­du­je, że rachu­nek czę­sto rośnie w każ­dym kolej­nym okre­sie roz­li­cze­nio­wym. Rów­nież zmia­na ogrze­wa­nia na elek­trycz­ne bądź mon­taż pom­py cie­pła znacz­nie zmie­ni rocz­ne zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej. W sytu­acji kie­dy pro­duk­cji z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej jest zbyt mało, Inwe­stor roz­pa­tru­je moż­li­wo­ści jej roz­bu­do­wy. W takim wypad­ku nale­ży roz­wa­żyć kil­ka aspek­tów, aby oce­nić czy roz­bu­do­wa będzie moż­li­wa. Jeśli tak, kolej­ną istot­ną rze­czą jest posta­wie­nie pyta­nia czy taka roz­bu­do­wa będzie opła­cal­na. Wie­le zale­ży od spo­so­bu roz­li­cza­nia Klien­ta, zasto­so­wa­ne­go sprzę­tu oraz wiel­ko­ści uży­te­go wcze­śniej falow­ni­ka, war­to rów­nież zwró­cić uwa­gę na zasto­so­wa­ną ilość modu­łów oraz miej­sca na ewen­tu­al­ną roz­bu­do­wę. Zależ­no­ści jest wiele.

Kiedy zdecydować się na poprawę instalacji?

Oce­nie­nie potrzeb i celów: Pierw­szym kro­kiem jest okre­śle­nie, dla­cze­go skła­nia­my się ku roz­bu­do­wie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Czy potrze­bu­je­my więk­szej ilo­ści ener­gii, czy może chce­my zwięk­szyć opła­cal­ność insta­la­cji poprzez więk­szą sprze­daż nad­mia­ru ener­gii do sie­ci? W tym wypad­ku oce­nia­my na jakich zasa­dach roz­li­cza­na jest insta­la­cja. Roz­pa­tru­je­my czy mamy do czy­nie­nia z net-bil­lin­giem czy net-meteringiem. 

Decy­du­jąc się na roz­bu­do­wę insta­la­cji nie zapo­mi­naj o:

  • Zdo­by­cie zezwo­leń i cer­ty­fi­ka­tów: Przed przy­stą­pie­niem do roz­bu­do­wy war­to zwróć się do Ope­ra­to­ra Sys­te­mu Dys­try­bu­cyj­ne­go (okre­śla­ne­go potocz­nie jako Zakład Ener­ge­tycz­ny) , aby dowie­dzieć się, czy koniecz­na będzie zmia­na sys­te­mu roz­li­cza­nia. Dodat­ko­wo nale­ży spraw­dzić warun­ki przy­łą­cze­nio­we dane­go obiek­tu, w nie­któ­rych sytu­acjach koniecz­na będzie zmia­na mocy przy­łą­cze­nio­wej oraz wymia­na zabez­pie­czeń lub nawet zmia­na infra­struk­tu­ry w domu czy­li np. prze­ro­bie­nie insta­la­cji elek­trycz­nej w domu z jed­no-fazo­wej na trzy fazy. 
  • Oce­na warun­ków tech­nicz­nych: Kon­sul­ta­cja z eks­per­tem w dzie­dzi­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, aby oce­nić, czy dach lub teren, na któ­rym znaj­du­je się  obec­na insta­la­cja, jest odpo­wied­ni do roz­bu­do­wy. Dodat­ko­wo Dorad­ca Ener­ge­tycz­ny oce­ni czy kon­struk­cja jest wystar­cza­ją­co wytrzy­ma­ła, aby udźwi­gnąć dodat­ko­we pane­le fotowoltaiczne.
  • Dobór pane­li foto­wol­ta­icz­nych: Kolej­ny­mi czyn­no­ścia­mi zaj­mie się kom­plek­so­wo Dorad­ca. Wybie­rze pane­le foto­wol­ta­icz­ne, któ­re naj­le­piej pasu­ją do obec­nej insta­la­cji. Jed­no­cze­śnie gwa­ran­tu­jąc, że nowe pane­le są kom­pa­ty­bil­ne z ist­nie­ją­cym systemem. 
  • Zapro­jek­to­wa­nie ukła­du: Wyko­na­nie nie­zbęd­nej doku­men­ta­cji uwzględ­nia­jąc loka­li­za­cję nowych pane­li, tra­sę kablo­wą i zabez­pie­cze­nia. Dodat­ko­wo nale­ży zwró­cić uwa­gę na opty­mal­ne poło­że­nie pane­li i efek­tyw­ną pra­cę insta­la­cji. W szcze­gól­no­ści przy skom­pli­ko­wa­nym tere­nie czy wie­lu prze­szko­dach na dachu w posta­ci wyku­szy czy kominów. 

 Kie­dy wszyst­kie kro­ki zosta­ły wyko­na­ne pozo­sta­je przy­stą­pie­nie do mon­ta­żu nowe­go sys­te­mu foto­wol­ta­icz­ne­go. Istot­ne jest, aby nowy sys­tem został kom­pa­ty­bil­nie połą­czo­ny z ist­nie­ją­cym, w taki spo­sób, aby jed­na część insta­la­cji nie wpły­wa­ła nega­tyw­nie na dru­gą część. Czę­sto dobrym roz­wią­za­niem jest stwo­rze­nie dru­giej nie­za­leż­nej insta­la­cji, a moż­li­wo­ści ku temu jest spo­ro przez fakt dużej dostęp­no­ści nowych technologii. 

Po zakoń­cze­niu roz­bu­do­wy prze­pro­wa­dza­my testy, aby upew­nić się, że nowe pane­le dzia­ła­ją pra­wi­dło­wo. W tym celu naj­pow­szech­niej­szym narzę­dziem do spraw­dze­nia popraw­no­ści dzia­ła­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej jest sys­tem moni­to­rin­gu, któ­ry odby­wa się poprzez fakt połą­cze­nia falow­ni­ka z Inter­ne­tem. Sys­tem moni­to­ro­wa­nia, umoż­li­wia śle­dze­nie wydaj­ność całej instalacji.