Łącze­nie pom­py cie­pła z foto­wol­ta­iką może być roz­wa­ża­ne w celu zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści i zrów­no­wa­że­nia ener­ge­tycz­ne­go sys­te­mu grzew­cze­go w budyn­ku. Przyj­rzy­my się kil­ku korzy­ściom i kwe­stią, któ­re war­to wziąć pod uwa­gę przy dobo­rze obu odna­wial­nych źró­deł energii.

  1. Eko­lo­gia

Wpi­su­je­my się w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. Foto­wol­ta­ika gene­ru­je ener­gię elek­trycz­ną z pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go, co jest źró­dłem odna­wial­nym i przy­ja­znym dla śro­do­wi­ska. Wyko­rzy­sta­nie tej ener­gii do zasi­la­nia pom­py cie­pła może zmniej­szyć zależ­ność od paliw kopal­nych i redu­ko­wać emi­sje gazów cie­plar­nia­nych.

  1. Eko­no­mia 

Niż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cji poprzez wyko­rzy­sta­nie ener­gii sło­necz­nej do zasi­la­nia pom­py cie­pła. To może przy­nieść oszczęd­no­ści w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej. W szcze­gól­no­ści przez fakt, że nie korzy­sta­my z pali­wa sta­łe­go, w związ­ku z tym kosz­ty corocz­ne­go zaku­pu opa­łu odpa­da­ją. Dodat­ko­wo nie musi­my prze­glą­dać sta­re­go sys­te­mu grzew­cze­go oraz komina. 

  1. Opty­ma­li­za­cja 

 Foto­wol­ta­ika jest szcze­gól­nie efek­tyw­na w okre­sie let­nim, gdy jest wię­cej dostęp­nej ener­gii sło­necz­nej, pod­czas gdy zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło jest niż­sze. Dla­te­go moż­na wyko­rzy­stać nad­wyż­ki ener­gii do zasi­la­nia pom­py cie­pła. War­to sko­rzy­stać z ofe­ro­wa­ne­go obec­nie sys­te­mu roz­li­cze­nia alter­na­tyw­ne­go do net bil­lin­gu. Gdzie odzy­sku­je­my wpro­wa­dzo­ną ener­gię, a nie sprze­da­je­my jej nad­wy­żek. War­to zwró­cić uwa­gę rów­nież na moni­to­ro­wa­nie zuży­cia i efek­tyw­no­ści, aby opty­mal­nie wyko­rzy­stać pom­pę cie­pła i foto­wol­ta­ikę, war­to zain­sta­lo­wać sys­tem moni­to­rin­gu, któ­ry pozwo­li śle­dzić zuży­cie ener­gii i wydaj­ność obu sys­te­mów. Dzię­ki temu będzie moż­li­wość opty­ma­li­za­cji kosz­tów i racjo­nal­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii wytwa­rza­nej przez sys­tem foto­wol­ta­icz­ny. Przed pod­ję­ciem decy­zji o połą­cze­niu pom­py cie­pła z foto­wol­ta­iką, zawsze war­to prze­pro­wa­dzić ana­li­zę kosz­tów i korzy­ści oraz skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­sta­mi od ener­gii odna­wial­nej, aby dopa­so­wać sys­tem do swo­ich indy­wi­du­al­nych potrzeb i warun­ków. Ponad­to, regu­la­cje doty­czą­ce insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych i pomp cie­pła mogą róż­nić się mię­dzy sobą, dla­te­go war­to dowie­dzieć się czy i jakie bene­fi­ty mogą nale­żeć się Klien­to­wi. Obec­nie moż­na otrzy­mać znacz­ny zwrot środ­ków z dofi­nan­so­wa­nia przy mon­ta­żu sys­te­mów ener­gii odna­wial­nej, co pod­no­si jesz­cze bar­dziej opła­cal­ność takiej inwestycji. 

  1. Jak dobrać insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną do pomp ciepła

W przy­pad­ku Klien­tów posia­da­ją­cych pom­py cie­pła sytu­acja jest na tyle pro­sta, że wie­my jakiej wiel­ko­ści zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej wystą­pi­ło w domo­stwie w poprzed­nim roku. Nato­miast jeśli mon­taż obu źró­deł odna­wial­nych ma odbyć się jed­no­cze­śnie lub insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na powsta­nie pierw­sza, a pom­pa pla­no­wa­na jest w póź­niej­szym ter­mi­nie, koniecz­ne jest roz­po­zna­nie sza­co­wa­ne­go zuży­cia przez pom­pę cie­pła. Wszel­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje znaj­dzie­my w kar­cie kata­lo­go­wej pom­py cie­pła, jed­nak w przy­bli­że­niu może­my osza­co­wać, że zuży­cie to poło­wa mocy danej pom­py wraz z zamia­ną jed­no­stek. Dla przy­kła­du bie­rze­my pod uwa­gę pom­pę naj­bar­dziej popu­lar­ną, czy­li mono­blo­ko­wą typu powie­trze-woda o mocy 10 kW, gdzie typ ozna­cza, że pom­pa pozy­sku­je ener­gię z powie­trza i pod­grze­wa wodę w ukła­dzie cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia, odbior­ni­ka­mi są np. grzej­ni­ki czy ogrze­wa­nie pod­ło­go­we. Pom­pa o mocy 10 kW zuży­je w cią­gu roku oko­ło 5000 kWh. Taka sama pom­pa o mocy 18 kW zuży­je oko­ło 9000 kWh. W związ­ku z tym do obec­nych fak­tur za ener­gię elek­trycz­ną nale­ży doli­czyć sza­co­wa­ne zuży­cie ener­gii przez pom­pę cie­pła. W ten spo­sób nale­ży dobrać moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, aby jej rocz­ny uzysk zbi­lan­so­wał się z zapo­trze­bo­wa­niem domostwa. 

W celu pro­fe­sjo­nal­ne­go dobo­ru odna­wial­nych źró­deł suge­ru­je­my kon­takt ze spe­cja­li­sta­mi, któ­rzy będą w sta­nie dobrać odpo­wied­niej wiel­ko­ści sys­te­my. Pod­su­mo­wu­jąc, połą­cze­nie pom­py cie­pła i foto­wol­ta­iki to obec­nie jeden z naj­lep­szych pomy­słów, aby unik­nąć wyso­kich kosz­tów utrzy­ma­nia gospo­dar­stwa domo­we­go i jed­no­cze­śnie pozo­stać ekologicznym.