Ogrze­wa­nie pom­pą cie­pła to coraz popu­lar­niej­sza meto­da ogrze­wa­nia domów i budyn­ków. Jest to eko­lo­gicz­ne i efek­tyw­ne roz­wią­za­nie, któ­re ma wie­le zalet. W arty­ku­le przyj­rzy­my się bli­żej argu­men­tom prze­ma­wia­ją­cym za wyko­rzy­sta­niem pomp do ogrze­wa­nia budynku.

Co cechuje pompy ciepła?

Naj­waż­niej­sze czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na wybór pomp to przede wszyst­kim ogra­ni­cze­nie kosz­tów za ogrze­wa­nie. Pom­py cie­pła są znacz­nie bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie niż tra­dy­cyj­ne sys­te­my ogrze­wa­nia opar­te na gazie, ole­ju czy pali­wie sta­łym jak cho­ciaż­by pelet czy drew­no. Dzię­ki temu moż­na zaosz­czę­dzić znacz­nie wię­cej pie­nię­dzy na rachun­kach za ener­gię elek­trycz­ną. Dodat­ko­wo za pom­pą cie­pła prze­ma­wia­ją kwe­stie wpły­wu na śro­do­wi­sko. Pom­py dzia­ła­ją na zasa­dzie wyko­rzy­sta­nia cie­pła z zaso­bów odna­wial­nych, takich jak powie­trze, woda czy grunt. To ozna­cza mniej­szą emi­sję CO2 i mniej­sze zuży­cie paliw kopal­nych.  Brak zanie­czysz­czeń w posta­ci emi­sji spa­lin- pom­py cie­pła nie gene­ru­ją pło­mie­ni ani dymu, co spra­wia, że są bez­piecz­niej­sze od tra­dy­cyj­nych kotłów gazo­wych czy ole­jo­wych. Nie ma też ryzy­ka zatru­ciem się cza­dem.  Kolej­na pozy­tyw­na cecha pomp to ich dłu­ga żywot­ność. Pom­py cie­pła zapro­jek­to­wa­ne są w taki spo­sób, aby pra­co­wa­ły co naj­mniej 20-25 lat, a sam okres eks­plo­ata­cji nie wyma­ga duże­go wkła­du w kon­ser­wa­cję. Więk­szość pod­ze­spo­łów w pom­pie posia­da gwa­ran­cję na wie­le lat. W Pol­sce dodat­ko­wym bene­fi­tem są ulgi podat­ko­we oraz dofi­nan­so­wa­nia do pomp. 

Decydując się na pompę ciepła wybieramy niezależność energetyczną?

Nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­na to kolej­ny argu­ment za wybo­rem tego sys­te­mu. Korzy­sta­jąc z pom­py cie­pła, moż­na zmniej­szyć zależ­ność od dostaw­ców paliw kopal­nych, co może być korzyst­ne w przy­pad­ku pod­wy­żek cen ener­gii.  Ponad­to nie potrze­bu­je­my już wię­cej miej­sca na pali­wo sta­łe. Nie musi­my mar­twić się, że wra­ca­my do zim­ne­go domu, ponie­waż nikt nie dokła­dał do kotła. Jest to nie­wąt­pli­wie ogrom­ny kom­fort użyt­ko­wa­nia. Urzą­dze­nia są nie­mal bez­ob­słu­go­we. Cicha pra­ca pom­py nie będzie zakłó­cać spo­ko­ju użyt­kow­ni­ków. War­to jed­nak pamię­tać, że wybór odpo­wied­nie­go rodza­ju pom­py cie­pła i jej mocy musi być dosto­so­wa­ny do kon­kret­nej sytu­acji i potrzeb. Ponad­to, kosz­ty począt­ko­we zaku­pu i insta­la­cji mogą być wyż­sze niż w przy­pad­ku tra­dy­cyj­nych sys­te­mów ogrze­wa­nia, choć dłu­go­ter­mi­no­we oszczęd­no­ści i korzy­ści eko­lo­gicz­ne zazwy­czaj rekom­pen­su­ją te koszty. 

Pod­su­mo­wu­jąc, ogrze­wa­nie pom­pą cie­pła ma wie­le zalet, takich jak niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji, niski wpływ na śro­do­wi­sko, bez­pie­czeń­stwo i wie­le innych. Jest to coraz popu­lar­niej­sza i eko­lo­gicz­na alter­na­ty­wa dla tra­dy­cyj­nych metod ogrze­wa­nia. Przed pod­ję­ciem decy­zji war­to skon­tak­to­wać się z pro­fe­sjo­na­li­stą, aby wybrać odpo­wied­nią pom­pę cie­pła do swo­je­go budynku.