Wyróż­nia­my kil­ka rodza­jów pomp cie­pła, w zależ­no­ści od róż­ne­go źró­dła jakie wyko­rzy­sty­wa­ne jest do ogrze­wa­nia domu, może­my podzie­lić pom­py cie­pła na grun­to­we oraz powietrz­ne. Te dru­gie dzie­li­my dodat­ko­we na dwie kate­go­rie w zależ­no­ści od ich budo­wy będą to mono­blo­ki oraz spli­ty. Obec­nie naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się pom­py mono­blo­ko­we. Są one bar­dzo efek­tyw­ne i przy­spa­rza­ją naj­mniej pro­ble­mów przy mon­ta­żu. Samo ogrze­wa­nie domu pom­pą cie­pła nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści. Zastą­pie­nie nią sta­re­go źró­dła ogrze­wa­nia np. w posta­ci kotła na węgiel eli­mi­nu­je pro­blem emi­sji szko­dli­wych sub­stan­cji dosta­ją­cych się do atmos­fe­ry. Zatem sto­so­wa­nie pom­py cie­pła pozy­tyw­nie wpły­wa nie tyl­ko na śro­do­wi­sko, któ­re nas ota­cza, ale rów­nież na port­fel wła­ści­cie­la budyn­ku. Dzię­ki unie­za­leż­nie­niu się od koniecz­no­ści sezo­no­we­go zaku­pu pali­wa do kotła – fizycz­nie oszczę­dza­my pieniądze.

Jak zatem zasi­la­na jest pom­pa cie­pła? Pom­pa w celu pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia powin­na być zasi­la­na ener­gią elek­trycz­ną. Prze­twa­rza ona pozy­ska­ną z powie­trza ener­gię w cie­pło dostar­cza­ne do budyn­ku. Pom­pa cie­pła ide­al­ną parę two­rzy z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną, któ­ra wytwa­rza ener­gię elek­trycz­ną. W efek­cie może­my uzy­skać bez­ob­słu­go­wy sys­tem ogrze­wa­nia, któ­ry może być nie­mal darmowy.

Jaka jest żywotność pompy ciepła?

Z obec­nych ana­liz wyni­ka, że stan­dar­do­wy okre­sem żywot­no­ści pomp cie­pła typu mono­blok wyno­si śred­nio oko­ło 25 lat. Żywot­ność zale­ży od kil­ku klu­czo­wych ele­men­tów, mię­dzy inny­mi dobrze dobra­nych kom­po­nen­tów współ­pra­cu­ją­cych z pom­pą cie­pła. Nie­ma­ły wpływ na czas eks­plo­ata­cji pomp cie­pła ma rów­nież spo­sób ich użyt­ko­wa­nia, dla­te­go bar­dzo istot­ne jest, aby mon­taż odbył się przez wykwa­li­fi­ko­wa­ne oso­by, któ­re wie­dzą nie tyl­ko jak zamon­to­wać samo urzą­dze­nie, ale jak odpo­wied­nio je wyste­ro­wać by było eko­no­micz­ne i posłu­ży­ło wie­le lat bez awarii.

Może­my śmia­ło powie­dzieć, że pom­pa cie­pła jest urzą­dze­niem bez­ob­słu­go­wym, ponie­waż rzad­ko docho­dzi w jej przy­pad­ku do jakich­kol­wiek awa­rii. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że każ­dy jej nawet naj­mniej­szy ele­ment w posta­ci prze­wo­du czy zawo­ru może ulec zuży­ciu. Poważ­niej­sze uster­ki doty­czą jed­nost­ki zewnętrz­nej. Wów­czas koniecz­ne jest sko­rzy­sta­nie z usłu­gi ser­wi­so­wej, świad­czo­nej przez pod­mio­ty posia­da­ją­ce sto­sow­ne kwalifikacje.

Elementy najsilniej oddziałujące na żywotność pompy ciepła

Ser­cem pom­py cie­pła jest sprę­żar­ka. Czę­sto jej żywot­no­ścią okre­śla się żywot­no­ścią pom­py cie­pła. Cały sys­tem ogrze­wa­nia powi­nien dzia­łać w taki spo­sób, aby urzą­dze­nie dzia­ła­ło sta­bil­nie przez jak naj­dłuż­szy czas, a nie włą­cza­ło się czę­sto na kil­ka minut. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach naj­po­pu­lar­niej­szym spo­so­bem na osią­gnię­cie takie­go sta­nu jest zasto­so­wa­nie zasob­ni­ka bufo­ro­we­go, któ­ry zwięk­sza bez­wład­ność ciepl­ną układu.

Fak­tem jest, że zasob­nik bufo­ro­wy może pozy­tyw­nie wpły­nąć na żywot­ność sprę­żar­ki. Dzię­ki temu, że w ukła­dzie znaj­du­je się wię­cej wody - licz­ba cykli pra­cy sprę­żar­ki zmniej­sza się. Skut­ku­je to rzad­szym włą­cza­niem i wyłą­cza­niem tego urzą­dze­nia, a w rezul­ta­cie ogra­ni­cza jego zużycie.

Jak dbać o pompę, aby pozostała bezawaryjną

Regu­lar­na kon­ser­wa­cja pom­py cie­pła jest nie­zbęd­nym wymo­giem, aby urzą­dze­nie to słu­ży­ło nam wie­le lat. Jak w przy­pad­ku więk­szo­ści sys­te­mów ogrze­wa­nia, stan­dar­dem jest prze­pro­wa­dza­nie corocz­nych prze­glą­dów ser­wi­so­wych. Prze­gląd insta­la­cji jest nie­zwy­kle istot­ny, aby utrzy­mać cały układ w świet­nej kon­dy­cji. Regu­lar­nie ser­wi­so­wa­na pom­pa cie­pła to gwa­ran­cja dłu­gie­go życia nasze­go urządzenia.

Duże zna­cze­nie dla bez­a­wa­ryj­nej pra­cy pom­py cie­pła ma tak­że regu­lar­ne czysz­cze­nie fil­trów. Czyn­ność ta nie jest skom­pli­ko­wa­na i każ­dy użyt­kow­nik będzie w sta­nie sobie z tym pora­dzić. War­to rów­nież zadbać o odpo­wied­nie oczysz­cze­nie jed­nost­ki zewnętrz­nej,  a w przy­pad­ku opa­dów śnie­gu w zimie, nale­ży zadbać, aby jed­nost­ka nie zosta­ła przy­kry­ta śnie­giem. War­to rów­nież pamię­tać o usu­wa­niu zanie­czysz­czeń w posta­ci pyłów, tra­wy czy liści z lame­li jed­nost­ki zewnętrz­nej. Osa­dza­nie się jakich­kol­wiek zanie­czysz­czeń w tym miej­scu ogra­ni­cza prze­pływ powie­trza co jed­no­cze­śnie nega­tyw­nie wpły­wa na wydaj­ność pom­py ciepła.