#oferta

Pom­pa Ciepła

Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że ener­gia pocho­dzą­ca z odna­wial­nych źró­deł ener­gii to ener­gia przyszłości.

Pom­pa cie­pła to alter­na­ty­wa dla ogrze­wa­nia pali­wa­mi sta­ły­mi. To eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nie, któ­re gwa­ran­tu­je swo­im użyt­kow­ni­kom kom­for­to­we warun­ki ciepl­ne w ich domach nie­za­leż­nie od pory roku – w zimie grze­je, a latem chłodzi.

W trosce o Twój komfort

Pom­pa cie­pła to roz­wią­za­nie cał­ko­wi­cie bez­ob­słu­go­we
i zauto­ma­ty­zo­wa­ne. Nie ma potrze­by łado­wa­nia opa­łu, czysz­cze­nia pie­ca i jego rozpalania.

VE_pompa ciepła steibel

#Wyce­na

Dobór rozwiązania

Chcesz wie­dzieć czy pom­pa cie­pła to roz­wią­za­nie dla Cie­bie?
Skon­tak­tuj się z naszym Eks­per­tem, zapro­po­nu­je­my roz­wią­za­nie dosto­so­wa­ne do Two­ich potrzeb.

Zastanawiasz się nad zakupem pompy ciepła, ale nie wiesz od czego zacząć?

 

To bardzo proste.

 

 

Określ swo­je wyma­ga­nia, w szcze­gól­no­ści: ilość osób, powierzch­nię budyn­ku oraz źró­dło cie­pła, z któ­re­go korzy­stasz obec­nie. Wyśle­my Ci nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę bez­po­śred­nio od nasze­go Dorad­cy w Two­jej okolicy.

Pom­pę cie­pła moż­na zamon­to­wać w nie­mal­że każ­dym budyn­ku. Mogą to być zarów­no ener­go­osz­częd­ne, nowe budyn­ki  jak i sta­re, nie­re­mon­to­wa­ne dom­ki wol­no­sto­ją­ce, któ­re cze­ka­ją na termomodernizację.

Dlaczego warto zainwestować w pompę ciepła?

Oszczędności

Eks­plo­ata­cja pom­py cie­pła jest rela­tyw­nie tania, a czas zwro­tu inwe­sty­cji wyno­si od 7 do 10 lat.

Wielofunkcyjność i komfort

Pom­pa może ogrze­wać dom zimą, a chło­dzić latem.

Niezawodność

Pom­pa cie­pła to roz­wią­za­nie w dużej mie­rze bez­a­wa­ryj­ne. Może dzia­łać przez ponad 40 lat.

Bezpieczeństwo

Korzy­sta­jąc z pom­py cie­pła nie musisz oba­wiać się wybu­chu, co zda­rza się w przy­pad­ku insta­la­cji gazo­wej lub zacza­dze­nia, któ­re może mieć miej­sce jeśli uży­wa się insta­la­cji ole­jo­wej czy paliwowej.

Pom­pa cie­pła wyko­rzy­stu­je odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Dzię­ki cze­mu przy­czy­niasz się do odpo­wie­dzial­ne­go korzy­sta­nia z zaso­bów natu­ral­nych. Z pom­pą cie­pła dbasz o śro­do­wi­sko i zysku­jesz nie­za­leż­ność energetyczną.

VE_pompa_powietrze

Powietrze

Ogrza­ne słoń­cem powie­trze jest ogól­no­do­stęp­ne, dla­te­go pom­py cie­pła  powie­trze-woda to jed­ne z naj­czę­ściej wybie­ra­nych roz­wią­zań. Ich glów­ną zale­tą jest pro­sta insta­la­cja, któ­ra nie wyma­ga robót ziem­nych i odwier­tów, jak w przy­pad­ku pomp cie­pła woda-woda i solanka-woda.

VE_pompa_woda

Woda

Wody grun­to­we mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne w  celach ener­ge­tycz­nych. Są dobrym bufo­rem cie­pła sło­necz­ne­go, ponie­waż nawet przy niskich teme­pe­ra­tu­rach powie­trza utrzy­mu­ją sta­łą tem­pe­ra­tu­rę na pozio­mie od +7°C do +12°C. Dzię­ki temu współ­czyn­nik wydaj­no­ści pom­py cie­pła jest pra­wie taki sam przez cały rok.

VE_pompa_ziemia

Grunt

W Euro­pie Środ­ko­wej grunt na głę­bo­ko­ści od 1,20 m do 1,50 m jest wystar­cza­ją­co cie­pły nawet w zimo­we dni, aby pom­pa cie­pła mogła dzia­łać. Cie­pło jest absor­bo­wa­ne przez pod­ziem­ny układ rur. Nie­za­leż­nie od rodza­ju insta­la­cji, pom­pa cie­pła jest urzą­dze­niem nie­mal bezobsługowym.

#Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiaj z naszym doradcą