#oferta

Dla Domu
#Wycena

Dobór rozwiązań

Chcesz określić wysokość ceny za własną elektrownie słoneczną?

Zanotuj zużycie prądu z ostatnich kilku miesięcy oraz zadzwoń, by porozmawiać z naszym doradcą.

#Oferta

Dla Domu

Jeże­li miesz­kasz w domu jed­no­ro­dzin­nym i chcesz korzy­stać z ener­gii elek­trycz­nej w oszczęd­ny oraz bar­dziej eko­lo­gicz­ny spo­sób, to FOTO­WOL­TA­IKA jest świet­nym roz­wią­za­niem. Insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych umoż­li­wi Tobie oraz Two­jej rodzi­nie pozy­ska­nie wła­snej ener­gii elek­trycz­nej ze słońca.

 Dlaczego warto?

  • To inwe­sty­cja, któ­ra będzie przy­no­sić Ci korzy­ści przez ponad 25 lat! Dodat­ko­wo możesz sko­rzy­stać z dota­cji i ulg podatkowych.
  • Słoń­ce to nie­wy­czer­pal­ne źró­dło ener­gii - możesz wyko­rzy­stać  ener­gie sło­necz­ną do zasi­la­nia wszyst­kich znaj­du­ją­cych się w nim urzą­dzeń, a tak­że do ogrza­nia domu.
  • Foto­wol­ta­ika to bez­piecz­ne i eko­lo­gicz­ne źró­dło ener­gii, któ­re zapew­ni Two­jej rodzi­nie nie­za­leż­ność energetyczną.
#Oferta dla Ciebie

Jak obniżyć koszt instalacji?

Decy­du­jąc się na wła­sną pro­duk­cję prą­du ze słoń­ca możesz sko­rzy­stać z dota­cji rzą­do­wych, a czę­sto tak­że samo­rzą­do­wych. Ty wybie­rasz wol­ność ener­ge­tycz­ną, my gwa­ran­tu­je­my Ci wol­ność od formalności.

Poma­ga­my w uzy­ska­niu ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, dota­cji z pro­gra­mów: Mój Prąd (do 3 000 zł), Czy­ste Powie­trze oraz innych dostęp­nych w Two­im regionie.

 

Dlaczego można nam zaufać?

%

zadowolonych Klientów wg TrustMate

Klient jest dla nas waż­ny nie tyl­ko na eta­pie zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji, ale pod­czas całe­go okre­su korzy­sta­nia z niej.

Wie­my, że są sytu­acje, w któ­rych wspar­cie eks­per­ta jest bar­dzo waż­ne #Ener­gia­zVo­tum

certyfikat trustmate

Z nami otrzymujesz nie tylko instalację idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb, ale dużo więcej. SPRAWDŹ!

ikona_bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

poli­sa OC w wyso­ko­ści 10 mln zł
spół­ka akcyj­na
kapi­tał zakła­do­wy wpła­co­ny
w cało­ści 1 mln zł

ikona_profesjonalizm

PROFESJONALIZM

spraw­dze­ni dostaw­cy
wła­sne eki­py mon­ta­żo­we
wyso­ka jakość kom­po­nen­tów
wła­sny dział projektowy

ikona_wsparcie

WSPARCIE

obsłu­ga posprze­da­żo­wa
ser­wis
pomoc w uzy­ska­niu finan­so­wa­nia i dotacji

VE_fotowoltaika dla domu

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na  prze­twa­rza ener­gię ze słoń­ca w ener­gię elek­trycz­ną, któ­ra może zasi­lać np. dom jed­no­ro­dzin­ny.  Dzię­ki temu każ­dy z nas może czer­pać korzy­ści z natu­ral­ne­go źró­dła ener­gii jakim jest słoń­ce. Co wię­cej foto­wol­ta­ika to nie tyl­ko tech­no­lo­gia przy­ja­zna śro­do­wi­sku, ale rów­nież spo­sób na oszczę­dza­nie, a tak­że unie­za­leż­nie­nie się od rosną­cych cen prą­du.

VE_dom fotowoltaika

Przykłady:

VE_nasze instalacje

Rachu­nek za prąd: ok. 220 zł/m-c
Moc insta­la­cji: 7,48 kWP
Modu­ły: Full Black
Ilość modu­łów: 22 każ­dy o mocy 340W
Inwer­ter: Huawei

VE_nasze instalacje

Rachu­nek za prąd: ok. 300 zł/m-c
Moc insta­la­cji: 9,9 kWP
Modu­ły: Full Black
Ilość modu­łów: 22 każ­dy o mocy 450W
Inwer­ter: Huawei

#Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiaj z naszym doradcą