Kon­gres OZE sta­no­wi waż­ną oka­zję do wymia­ny infor­ma­cji, doświad­czeń i pomy­słów mię­dzy wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi. Dzię­ki temu moż­na podej­mo­wać kon­kret­ne kro­ki mają­ce na celu pro­mo­cję odna­wial­nych źró­deł ener­gii i przy­czy­niać się do bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne­go i eko­lo­gicz­ne­go roz­wo­ju energetyki.

OZE podmiotem dyskusji

Od poprzed­nie­go wyda­rze­nia minę­ło już nie­co cza­su, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy ponow­nie wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści spo­tka­nia się twa­rzą w twarz i poru­szyć naj­waż­niej­sze kwe­stie zwią­za­ną z ryn­kiem Odna­wial­nych Źró­dłem Ener­gii. Kon­gres to wyda­rze­nie, któ­re sku­pia się na pro­mo­cji, ana­li­zie i roz­wo­ju ryn­ku odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Pod­su­mo­wa­nie sprze­da­ży i dzia­łań mają­cych na celu roz­wój insta­la­cji OZE to istot­na część takie­go wyda­rze­nia, ponie­waż zapew­nia­ją one wgląd w postę­py i wyzwa­nia w tej bran­ży.  Pod­su­mo­wa­nie sprze­da­ży w sek­to­rze OZE obej­mo­wa­ło kil­ka fila­rów, a w szczególności:

  • Ana­li­zę ryn­ku, czy­li przed­sta­wie­nie ogól­ne­go sta­nu ryn­ku odna­wial­nych źró­deł ener­gii, w tym tren­dów wzro­stu, pro­gnoz na przy­szłość, nowi­nek technologicznych. 
  • Sta­ty­sty­ki sprze­da­ży naj­waż­niej­szych danych doty­czą­cych sprze­da­ży insta­la­cji OZE, takich jak ilość zain­sta­lo­wa­nych pane­li foto­wol­ta­icz­nych oraz ich rodza­ju. Sku­pio­no się rów­nież na okre­śle­niu war­to­ści inwe­sty­cji w pro­jek­ty OZE, włą­cza­jąc w to zarów­no finan­so­wa­nie publicz­ne, jak i prywatne. 
  • Postę­py tech­no­lo­gicz­ne dla­te­go prze­ana­li­zo­wa­no rów­nież naj­now­sze osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii OZE, któ­re mogą wpły­nąć na roz­wój rynku. 

Rola sprzedaży w branży energii odnawialnej

W dzi­siej­szym kon­ku­ren­cyj­nym świe­cie sprze­da­ży, bycie w dosko­na­łej for­mie biz­ne­so­wej jest nie­zwy­kle waż­ne. Przed­sta­wi­cie­le han­dlo­wi odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w osią­ga­niu suk­ce­su naszej fir­my, dla­te­go koniecz­ne jest zapew­nie­nie im odpo­wied­nie­go szko­le­nia i wspar­cia, aby sprze­da­wa­li dużo i efek­tyw­nie. Spo­tka­nia sku­pia­ły się rów­nież na pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji oraz zaszcze­pie­niu cie­ka­wo­ści w nowych oso­bach. Szko­le­nie i roz­wój to kwin­te­sen­cja wspo­mnia­ne­go kon­gre­su. Nie­wąt­pli­wie moty­wa­cja i zaan­ga­żo­wa­nie to kolej­ne sło­wa klu­cze, któ­ry­mi moż­na okre­ślić wspo­mnia­ne wyda­rze­nie. Takie wyda­rze­nie jak Kon­gres to dosko­na­ła oka­zja do nawią­za­nia kon­tak­tów z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi, eks­per­ta­mi i oso­ba­mi z bran­ży. Moż­na zdo­być cen­ne kon­tak­ty i wymie­niać się doświad­cze­nia­mi. Moty­wa­cja odgry­wa klu­czo­wą rolę w sprze­da­ży. Zaan­ga­żo­wa­nie jest rów­nie istot­ne. Przed­sta­wi­cie­le, któ­rzy czu­ją się czę­ścią fir­my, są bar­dziej zmo­ty­wo­wa­ni do osią­ga­nia wyni­ków. Two­rze­nie prze­strze­ni do dzie­le­nia się doświad­cze­nia­mi i poma­ga­nia sobie nawza­jem przy­no­si wie­le korzy­ści, dzię­ki temu w peł­ni rozu­mie­my potrze­by i ocze­ki­wa­nia klien­tów. To pozwa­la na dosto­so­wa­nie ofer­ty do indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­ta. Budo­wa­nie trwa­łych rela­cji z klien­ta­mi jest rów­nie waż­ne jak sama sprze­daż. Klien­ci zado­wo­le­ni są bar­dziej skłon­ni do powro­tu. Dodat­ko­wa istot­na jest rów­nież adap­ta­cja do zmian na ryn­ku, któ­ry cią­gle się zmie­nia. Bycie w dosko­na­łej for­mie biz­ne­so­wej i sprze­da­wa­nie dużo wyma­ga zaan­ga­żo­wa­nia, cią­głe­go roz­wo­ju, moty­wa­cji i umie­jęt­no­ści. Przed­sta­wi­cie­le han­dlo­wi odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w naszym suk­ce­sie na ryn­ku OZE, dla­te­go cią­gle sta­ra­my się roz­wi­jać i pro­mo­wać wspól­ne spo­tka­nia i roz­mo­wy. Jak wie­my naj­wię­cej porad pozy­sku­je­my po za kuli­sa­mi ofi­cjal­ne­go spo­tka­nia, dla­te­go pod­czas naszych spo­tkań jest rów­nież czas na zaba­wę i roz­mo­wy oraz lep­sze pozna­nie. Zawsze wymy­śla­my coś wyjąt­ko­we­go, aby umoż­li­wić jesz­cze bar­dziej roz­wój rela­cji mię­dzy­ludz­kich. Z każ­dym kolej­nym wyda­rze­niem atrak­cji jest coraz wię­cej, dla­te­go war­to do nas dołą­czyć, aby wspól­nie z nami się roz­wi­jać jed­no­cze­śnie świet­nie się przy tym bawić.