Obec­nie odna­wial­ne źró­dła ener­gii sta­le zysku­ją na zna­cze­niu jako klu­czo­wy ele­ment wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi, szcze­gól­nie przez fakt poszu­ki­wa­nia zrów­no­wa­żo­nych alter­na­tyw dla tra­dy­cyj­nych metod pozy­ski­wa­nia ener­gii. Mię­dzy inny­mi w odpo­wie­dzi na ten rosną­cy trend, odbył się Kra­jo­wy Kon­gres OZE (Odna­wial­ne Źró­dła Ener­gii), któ­ry zgro­ma­dził wio­dą­cych Dorad­ców Ener­ge­tycz­nych z Votum Ener­gy. Wyda­rze­nie to mia­ło na celu pro­mo­wa­nie wymia­ny wie­dzy, doświad­cze­nia, a w szcze­gól­no­ści two­rze­nia stra­te­gii doty­czą­cych sprze­da­ży źró­deł odna­wial­nej ener­gii. Kon­gres trwał przez dwa dni i sku­piał się na róż­no­rod­nych aspek­tach zwią­za­nych z odna­wial­ny­mi źró­dła­mi energii.

W obli­czu rosną­ce­go zapo­trze­bo­wa­nia na czy­stą ener­gię i wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi, odna­wial­ne źró­dła ener­gii sta­ją się coraz bar­dziej popu­lar­ne. Jed­nym z klu­czo­wych aspek­tów tego roz­wo­ju jest sprze­daż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych i pomp cie­pła, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne do pozy­ski­wa­nia ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych. W obli­czu tych zmian powsta­je pyta­nie czy war­to inwe­sto­wać w te technologie?

Co wpływa na popularność fotowoltaiki?

Korzy­ści pły­ną­ce z posia­da­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej są licz­ne. Po pierw­sze, ener­gia sło­necz­na jest czy­sta i nie emi­tu­je dwu­tlen­ku węgla ani innych szko­dli­wych sub­stan­cji do atmos­fe­ry, co przy­czy­nia się do reduk­cji nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko. Po dru­gie, insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na może obni­żyć kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej, ponie­waż umoż­li­wia pro­duk­cję wła­snej ener­gii i zmniej­sza zależ­ność od tra­dy­cyj­nych dostaw­ców. Ponad­to, ist­nie­ją pro­gra­my wspar­cia finan­so­we­go, któ­re wpły­wa­ją na atrak­cyj­ność inwe­sty­cji w domo­wą elek­trow­nię prądową.

Pompa ciepła - najlepszy partner fotowoltaiki

Podob­nie jak insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne, pom­py cie­pła są coraz bar­dziej popu­lar­nym roz­wią­za­niem w dzie­dzi­nie OZE. Wyko­rzy­stu­ją one ener­gię z oto­cze­nia do gene­ro­wa­nia cie­pła, któ­re może być wyko­rzy­sta­ne do ogrze­wa­nia budyn­ków lub dostar­cza­nia cie­płej wody użyt­ko­wej. Głów­ne zale­ty pomp cie­pła to wyso­ka efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na i niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych sys­te­mów grzew­czych. Pom­py cie­pła są rów­nież bar­dziej eko­lo­gicz­ne, ponie­waż redu­ku­ją emi­sję dwu­tlen­ku węgla zwią­za­ną z ogrze­wa­niem budyn­ków. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że inwe­sty­cje w insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne i pom­py cie­pła wyma­ga­ją odpo­wied­nie­go pla­no­wa­nia i ana­li­zy. Waż­ne jest uwzględ­nie­nie lokal­nych warun­ków kli­ma­tycz­nych i dostęp­no­ści zaso­bów, któ­re mogą wpły­wać na efek­tyw­ność i opła­cal­ność tych technologii.

Pierwszy kongres OZE z ramienia Votum Energy!

Kon­gres Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Votum Ener­gy, był dosko­na­łą oka­zją do zgłę­bie­nia wie­dzy na temat OZE oraz omó­wie­nia aktu­al­nych wyzwań i moż­li­wo­ści dla naszej fir­my. Pierw­sze­go dnia kon­fe­ren­cji sku­pi­li­śmy się na zagad­nie­niach zwią­za­nych z ener­gią odna­wial­ną, dosta­li­śmy cen­ne wska­zów­ki doty­czą­ce sku­tecz­nej sprze­da­ży oraz pozna­li­śmy stra­te­gie wyko­rzy­sta­nia mediów spo­łecz­no­ścio­wych jako narzę­dzi sprze­da­żo­wych. Wie­czo­rem odby­ła się uro­czy­sta kola­cja, któ­ra umoż­li­wi­ła nam świę­to­wa­nie suk­ce­sów w nie­for­mal­nej atmos­fe­rze, przy akom­pa­nia­men­cie muzy­ki DJ-a.

Kolej­ny dzień Kon­gre­su sku­piał się na szko­le­niach i pane­lach dys­ku­syj­nych, pod­czas któ­rych oma­wia­li­śmy naj­now­sze tren­dy i inno­wa­cje w bran­ży ener­gii odna­wial­nej. W szcze­gól­no­ści sku­pi­li­śmy się na moż­li­wo­ściach prze­cho­wy­wa­nia ener­gii, zarzą­dza­nia nią oraz roz­wo­ju inte­li­gent­nych sys­te­mów ener­ge­tycz­nych, któ­re umoż­li­wia­ją opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie róż­nych źró­deł ener­gii. Ponad­to, pod­czas dys­ku­sji poru­szo­no kwe­stie zwią­za­ne z edu­ka­cją spo­łe­czeń­stwa na temat korzy­ści i moż­li­wo­ści odna­wial­nych źró­deł energii.

Kon­gres Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Votum Ener­gy, sta­no­wił waż­ne wyda­rze­nie dla naszej fir­my. Wyso­ka fre­kwen­cja i inten­syw­na wymia­na wie­dzy oraz doświad­czeń przy­czy­ni­ły się do roz­wo­ju nowych pomy­słów, któ­re mają na celu przy­spie­sze­nie trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej w wymia­rze lokal­nym, a przede wszyst­kim pomóc w wal­ce z ubó­stwem ener­ge­tycz­nym. Wyda­rze­nie to utwier­dzi­ło uczest­ni­ków w prze­ko­na­niu, że przy­szłość ener­gii leży w odna­wial­nych źró­dłach i że dąże­nie do zrów­no­wa­żo­nej przy­szło­ści jest zada­niem wspól­nym dla nas wszystkich.

Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Votum Ener­gy oka­za­ło się nie tyl­ko inspi­ru­ją­cym i poucza­ją­cym, ale tak­że dosko­na­łą oka­zją do nawią­za­nia nowych kon­tak­tów oraz podzie­le­nia się wie­dzą i doświad­cze­niem z inny­mi uczest­ni­ka­mi. Ogrom­na moty­wa­cja i zaan­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków spo­tka­ły się z dużą apro­ba­tą Zarzą­du Spół­ki, co może sta­no­wić solid­ne fun­da­men­ty do zor­ga­ni­zo­wa­nia kolej­ne­go kon­gre­su w naj­bliż­szej przy­szło­ści. Jeśli zain­te­re­so­wał Cie­bie temat foto­wol­ta­iki oraz Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii i chcesz dowie­dzieć się cze­goś wię­cej to zapra­sza­my do kon­tak­tu z naszy­mi specjalistami!