oze

Dlaczego warto wybrać OZE?

OZE czy­li odna­wial­ne źró­dła ener­gii to temat, któ­ry w ostat­nim cza­sie stał się nie­zwy­kle popu­lar­ny. Przy­czy­ni­ło się do tego wie­le czyn­ni­ków. Zarów­no eko­lo­gicz­nych, jak i eko­no­micz­nych, nie tyl­ko w kon­tek­ście zasi­la­nia gospo­darstw domo­wych, ale rów­nież trans­for­ma­cji sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go. Dla­cze­go war­to wybrać OZE?

OZE – wybór czy konieczność?

W cią­gu naj­bliż­szych kil­ku­na­stu lat odej­ście od tra­dy­cyj­nych paliw sta­nie się koniecz­no­ścią. Wymu­szą to nie tyl­ko prze­pi­sy praw­ne, ale rów­nież dostęp­ność i ceny surow­ców takich jak cho­ciaż­by węgiel kamien­ny czy bru­nat­ny. Sta­no­wią one pod­sta­wo­we źró­dło zasi­la­nia sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go w Polsce.

Ostat­nie pod­wyż­ki cen prą­du rów­nież spo­wo­do­wa­ły wzrost zain­te­re­so­wa­nia alter­na­tyw­ny­mi spo­so­ba­mi pozy­ski­wa­nia ener­gii elek­trycz­nej, zarów­no w celu zaspo­ko­je­nia potrzeb przed­się­bior­ców, jak i odbior­ców indywidualnych.

War­to wziąć pod uwa­gę rów­nież aspekt eko­lo­gicz­ny i tro­skę o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Tym bar­dziej, że z roku na rok, zwłasz­cza w dużych mia­stach, smog sta­je się coraz bar­dziej dotkli­wy, a zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska moż­na ogra­ni­czyć wła­śnie dzię­ki odna­wial­nym źró­dłom ener­gii. Czy to jedy­ne argu­men­ty prze­ma­wia­ją­ce na korzyść OZE?

Dlaczego warto wybrać OZE?

Inwe­sty­cja w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, w tym przede wszyst­kim w foto­wol­ta­ikę ma wie­le zalet. Nale­żą do nich mię­dzy innymi: 

  1. Tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne poprzez ogra­ni­cze­nie emi­sji zanieczyszczeń.
  2. Nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prą­du i ogrzewania.
  3. Oszczęd­no­ści, nawet do kil­ku tysię­cy zło­tych rocznie.

War­to pamię­tać, że odna­wial­ne źró­dła ener­gii, takie jak ener­gia sło­necz­na czy wiatr mogą nie tyl­ko dostar­czać prąd, ale i zasi­lać nowo­cze­sne sys­te­my ogrze­wa­nia. Takie jak mię­dzy inny­mi pom­py cie­pła. Jest to tym bar­dziej istot­ne, że zło­ża węgla czy gazu kie­dyś się wyczerpią.

Ponad­to istot­nym fak­tem jest, że w przy­pad­ku gospo­darstw domo­wych inwe­sty­cja w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną zwra­ca się śred­nio już po kil­ku latach. Dodat­ko­wo decy­du­jąc się na foto­wol­ta­ikę moż­na sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wań oraz ulg podat­ko­wych, co znacz­nie obni­ża koszt zaku­pu i mon­ta­żu instalacji.

Jak działa instalacja fotowltaiczna?

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na prze­twa­rza ener­gię ze słoń­ca w ener­gię elek­trycz­ną, któ­ra może zasi­lać np. dom jed­no­ro­dzin­ny. Dzię­ki temu każ­dy z nas może czer­pać korzy­ści z natu­ral­ne­go źró­dła ener­gii jakim jest słoń­ce. Co wię­cej foto­wol­ta­ika to nie tyl­ko tech­no­lo­gia przy­ja­zna śro­do­wi­sku, ale rów­nież spo­sób na oszczę­dza­nie, a tak­że unie­za­leż­nie­nie się od rosną­cych cen prądu.

Wybór ide­al­nej fir­my nie jest łatwy. Chcesz zyskać pew­ność, że wybra­łeś wła­ści­we­go insta­la­to­ra? Skon­tak­tuj się z nami i sprawdź co może­my Ci zaofe­ro­wać. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?