jak-wybrać-instalację-fotowoltaiczną

Jak wybrać instalację fotowoltaiczną?

W ostat­nim cza­sie bran­ża foto­wol­ta­icz­na dyna­micz­nie się roz­wi­ja, a ilość firm świad­czą­cych usłu­gi sprze­da­ży i mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych już teraz jest ogrom­na. Wybra­nie jed­nej może oka­zać się bar­dzo trud­ne. Jak wybrać insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną? Czym kie­ro­wać się przy wybo­rze wyko­naw­cy? Na jakie ele­men­ty ofer­ty szcze­gól­nie zwró­cić uwa­gę? Dla­cze­go cena insta­la­cji nie powin­na być najważniejsza?

Czy instalacja fotowoltaiczna jest mi potrzebna?

Czy insta­la­cja jest mi potrzeb­na? – to pyta­nie jakie zada­je sobie wie­le osób, któ­re dopie­ro roz­wa­ża inwe­sty­cję w odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Bez wąt­pie­nia jed­ną z moty­wa­cji, któ­ra skła­nia je osta­tecz­nie do dzia­ła­nia są pod­wyż­ki cen ener­gii. Dzię­ki wła­snej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej zysku­je­my nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prą­du, ponad­to może­my zaosz­czę­dzić znacz­ne sumy pie­nię­dzy. Kie­dy już podej­mie­my decy­zję o zaku­pie foto­wol­ta­iki pod­sta­wo­wym pyta­niem sta­je się – z usług jakiej fir­my chce skorzystać?

Jak wybrać instalację fotowoltaiczną?

Przy wybo­rze insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej nie­zwy­kle waż­ne jest jej dopa­so­wa­nie do naszych potrzeb, dla­te­go nale­ży wziąć pod uwa­gę sze­reg czyn­ni­ków, takich jak:

  • zuży­cie energii,
  • urzą­dze­nia z któ­rych korzy­sta­my na co dzień,
  • ogrze­wa­nie, np. pom­pa ciepła,
  • nasło­necz­nie­nie i ewen­tu­al­ne zacienienia,
  • stan i rodzaj dachu.

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na ma nam słu­żyć przez wie­le lat. Dla­te­go tak waż­ny jest wybór nie tyl­ko kom­po­nen­tów, ale rów­nież fir­my, któ­ra zamon­tu­je nam foto­wol­ta­ikę. War­to spraw­dzić pod­sta­wo­we infor­ma­cje o danym pod­mio­cie, takie jak cho­ciaż­by kapi­tał zakła­do­wy. Istot­na jest rów­nież for­ma praw­na spół­ki, np. w przy­pad­ku spół­ki akcyj­nej może­my mieć pew­ność, że musia­ła speł­nić sze­reg rygo­ry­stycz­nych wyma­gań by udo­wod­nić swo­ją wiarygodność.

Dlaczego cena nie jest najważniejsza?

Wie­le osób ana­li­zu­jąc ofer­ty doty­czą­ce zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji sku­pia się przede wszyst­kim na wyso­ko­ści ceny. Tym­cza­sem nale­ży pamię­tać, że foto­wol­ta­ika to inwe­sty­cja, któ­ra ma nam słu­żyć 20, 30 lat. Dla­te­go rów­nie istot­ne, jeśli nie waż­niej­sze są takie aspek­ty jak jakość, gwa­ran­cja i obsłu­ga posprze­da­żo­wa, a tak­że bezpieczeństwo.

W ostat­nim cza­sie wie­le mówi się o ryzy­ku poża­ru zwią­za­nym z mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Tym­cza­sem pod­sta­wo­wym spo­so­bem na jego zni­we­lo­wa­nie jest wybór kom­po­nen­tów wyso­kiej jako­ści oraz wła­ści­wy mon­taż insta­la­cji przez cer­ty­fi­ko­wa­ne­go mon­te­ra. Choć tzw. foto­wol­ta­ika zrób to sam może być kuszą­ca ze wzglę­du na aspekt eko­no­micz­ny to na bez­pie­czeń­stwie nie war­to oszczędzać.

Na co zwrócić uwagę wybierając instalację fotowoltaiczną?

War­to wybrać pod­miot, któ­ry ofe­ru­je nam coś wię­cej niż usłu­gę sprze­dał-zain­sta­lo­wał. Insta­la­cja ma nam słu­żyć przez wie­le lat, dla­te­go kom­plek­so­wa obsłu­ga jest tak ważna.

Wybie­ra­jąc spraw­dzo­ne­go dostaw­cę możesz liczyć na to, że obsłu­ga Two­jej umo­wy będzie obej­mo­wać wszyst­kie czyn­no­ści począw­szy od audy­tu foto­wol­ta­icz­ne­go, któ­ry pozwo­li dobrać insta­la­cję do Two­ich potrzeb, a na zgło­sze­niu do Zakła­du Ener­ge­tycz­ne­go czy wnio­sku o dota­cję koń­cząc. Dla­te­go zanim zde­cy­du­jesz się na zakup foto­wol­ta­iki, sprawdź jak wyglą­da opie­ka posprze­da­żo­wa u wyko­naw­cy, np. w ramach pro­gra­mu Votum Ener­gy Con­cier­ge, możesz sko­rzy­stać z takich usług jak:

  • moni­to­ring rachunków,
  • bez­płat­ne konsultacje,
  • moni­to­ring instalcji.

Wybór ide­al­nej fir­my nie jest łatwy. Chcesz zyskać pew­ność, że wybra­łeś wła­ści­we­go insta­la­to­ra? Skon­tak­tuj się z nami i sprawdź naszą ofer­tę.  

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?