#oferta

Votum Ener­gy Concierge

Votum Ener­gy Con­cier­ge to pro­gram, któ­ry powstał z myślą o naszych klien­tach, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w jed­nym z dwóch warian­tów: Pre­sti­ge lub Pre­sti­ge+ . W ramach pro­gra­mu możesz bez­płat­nie sko­rzy­stać z dodat­ko­wych usług. Pro­gram doty­czy tyl­ko Klien­tów, któ­rzy zaku­pi­li insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną do 31 paź­dzier­ni­ka 2021 r.

Dba­my o naszych Klien­tów nie tyl­ko pod­czas zaku­pu i mon­ta­żu instalacji

Dla nas liczy się jakość!

Do dys­po­zy­cji naszych Klien­tów odda­li­śmy wyjąt­ko­we narzę­dzie. Dzię­ki cze­mu przez 7 dni w tygo­dniu, 24 godzi­ny na dobę możesz spraw­dzić na jakim eta­pie jest reali­za­cja Two­jej umo­wy i skon­tak­to­wać się z nami.  Sprawdź!

W ramach pro­gra­mu Votum Ener­gy Con­cier­ge pro­po­nu­je­my naszym Klien­tom sze­reg bez­płat­nych usług, na któ­re skła­da­ją się:

Monitoring rachunków

Naszym klien­tom ofe­ru­je­my moni­to­ring rachun­ków za ener­gię elek­trycz­ną. W szcze­gól­no­ści wery­fi­ka­cję rachun­ków za ener­gię i zesta­wie­nie kosz­tów w okre­sie 12 mie­się­cy od mon­ta­żu insta­la­cji fotowoltaicznej.

Bezpłatna konsultacja

Bez­płat­nie skon­sul­tu­je­my infor­ma­cje zawar­te na pierw­szym rachun­ku, jaki otrzy­ma Klient po pod­łą­cze­niu i uru­cho­mie­niu instalacji.

Monitoring instalacji

Ofe­ru­je­my moni­to­ring pra­cy zamon­to­wa­nej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej czy­li zdal­ne moni­to­ro­wa­nie jej pra­cy, wykry­wa­nie uste­rek i błę­dów oraz wery­fi­ka­cje ilo­ści uzy­ska­nej energii.

Kontakt z Zakładem Energetycznym

Pro­po­nu­je­my usłu­gę wspar­cia Klien­ta w kon­tak­tach z Zakła­dem Ener­ge­tycz­nym w związ­ku z pra­cą insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, a tak­że moni­to­ring pro­ce­su wymia­ny licz­ni­ka na licz­nik dwukierunkowy.

Dlaczego warto?

Korzyści

W trak­cie trwa­nia pro­gra­mu otrzy­mu­jesz dostęp do wyjąt­ko­wych usług.

Wsparcie

Z pro­gra­mu możesz korzy­stać przez 12 mie­się­cy od dnia mon­ta­żu instalacji.

Wybór

Uczest­nic­two w pro­gra­mie jest dobro­wol­ne. To Ty podej­mu­jesz decyzję!

Indy­wi­du­al­ne podej­ście do Klienta

Klient jest dla nas waż­ny nie tyl­ko na eta­pie zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji, ale pod­czas całe­go okre­su korzy­sta­nia z niej. Dla­te­go sta­wia­my duży nacisk na pro­fe­sjo­na­lizm i wyso­ką jakość naszych usług na każ­dym eta­pie. Wie­my, że są sytu­acje, w któ­rych wspar­cie eks­per­ta jest bar­dzo waż­ne #Ener­gia­zVo­tum

Dołącz do programu!

Każ­dy nasz Klient może wziąć udział w Pro­gra­mie Votum Ener­gy Con­cier­ge tyl­ko jeden raz. Zgło­sze­nia nale­ży doko­nać w  okre­sie 12 mie­się­cy od dnia doko­na­nia odbio­ru insta­la­cji.  W takim przy­pad­ku udział w pro­gra­mie będzie liczo­ny od daty otrzy­ma­nia przez Klien­ta potwier­dze­nia obję­cia go Pro­gra­mem VEC. Pro­gram doty­czy tyl­ko Klien­tów, któ­rzy zaku­pi­li insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną do 31 paź­dzier­ni­ka 2021 r.

Chcesz wie­dzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!

#Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiaj z naszym doradcą

  Adres

  ul. Wyścigowa 56i
  53-012 Wrocław

  Zadzwoń

  Napisz

  biuro@votumenergy.pl