Kalkulator PV

GET STAR­TED

0$

Dziękujemy, skontaktujemy się z Tobą wkrótce

Opowiedz nam o swoim Domu 😉 

Jak moc­no nachy­lo­ny jest Twój dach?

0-5 stop­ni

5-25 stop­ni

25-35 stop­ni

powy­żej 35 stopni

Wybierz lub zaznacz opcję, aby kontynuować.

Szybka kalkulacja, to zajmie mniej niż 60 sekund… sprawdź, czy fotowoltaika jest dla Ciebie?

Ile wyno­si Twój mie­sięcz­ny rachu­nek za prąd?

PLN

Wybierz lub zaznacz opcję, aby kontynuować.

W którym kierunku jest nachylony Twój dach?

To waż­na infor­ma­cja dla przy­szłej inwe­sty­cji. Jeśli nie masz pew­no­ści - nie przej­muj się. Spraw­dzi­my to pod­czas audy­tu, teraz wystar­czy, że zazna­czysz tyl­ko orien­ta­cyj­ny kierunek.

Wybierz lub zaznacz opcję, aby kontynuować.

Ile cienia pada na Twój dach?

Zacie­nie­nie może nega­tyw­nie wpły­nąć na pra­cę insta­la­cji, dla­te­go dobrze wyko­na­ny pro­jekt to podstawa.

Wybierz lub zaznacz opcję, aby kontynuować.

Gratuluję! Kwalifikujesz się do darmowego audytu energetycznego.

Final­na cena to : 

Nie bój się! Nie wysy­ła­my SPAMU.

To zde­cy­do­wa­nie uła­twi kontakt. 

To uła­twi nam usta­le­nie lokalizacji. 

Sza­nu­je­my Twój czas, wyznacz dowol­ny termin. 

Masz pyta­nia? Zapew­ne. Wpisz je tutaj.


Summary

Opis Infor­ma­cje Ilość Cena
Oszczę­dzasz :
Razem :