fotowoltaika zrób to sam

Fotowoltaika zrób to sam – czy można zaoszczędzić na montażu?

W cią­gu ostat­nie­go roku popu­lar­ność insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych zna­czą­co wzro­sła. Przy­czy­ni­ła się do tego mię­dzy inny­mi moż­li­wość zaosz­czę­dze­nia znacz­nych kwot oraz rosną­ca świa­do­mość tego, jak waż­na jest tro­ska o śro­do­wi­sko. Inwe­sty­cja we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną zazwy­czaj wią­że się z kosz­tem rzę­du kil­ku­na­stu lub kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy i zwra­ca się w cią­gu 6-7 lat. Tra­fia­ją się jed­nak przy­pad­ki, w któ­rych inwe­sto­rzy pró­bu­ją obni­żyć kosz­ty i decy­du­ją się na samo­dziel­ny mon­taż. Czy każ­dy może samo­dziel­nie zain­sta­lo­wać pane­le foto­wol­ta­icz­ne? Foto­wol­ta­ika zrób to sam – oszczęd­ność czy koniecz­ność ponie­sie­nia dodat­ko­wych kosz­tów w przyszłości?

Czy każdy może samodzielnie zainstalować PV?

Samo­dziel­ny mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej jest moż­li­wy tyl­ko jeśli posia­da­my odpo­wied­nią wie­dzę oraz upraw­nie­nia. Goto­wa insta­la­cja musi zostać pod­łą­czo­na do sie­ci. Nale­ży rów­nież pamię­tać, że brak wła­ści­wych umie­jęt­no­ści może skut­ko­wać pora­że­niem prą­dem lub wadli­wym funk­cjo­no­wa­niem instalacji.

Fotowoltaika zrób to sam - czy to się opłaca?

Foto­wol­ta­ika zrób to sam może przy­nieść oszczęd­ność rzę­du 20% - 30%. Pozor­nie mogło­by się wyda­wać, że to znacz­ne oszczęd­no­ści. Czy tak jest w rzeczywistości?

Decy­du­jąc się na wła­sną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną nale­ży wziąć pod uwa­gę wie­le czyn­ni­ków. Jeże­li decy­du­je­my się na sko­rzy­sta­nie z usług fir­my spe­cja­li­zu­ją­cej się w foto­wol­ta­ice dosta­je­my je ponie­kąd „w pakiecie”.

Przede wszyst­kim mon­taż wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej powi­nien być poprze­dzo­ny audy­tem ener­ge­tycz­nym. Pozwa­la on dopa­so­wać insta­la­cję do rze­czy­wi­ste­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię. Uwzględ­nia tak­że takie czyn­ni­ki jak nachy­le­nie dachu, nasło­necz­nie­nie w zależ­no­ści od pory dnia, a tak­że ewen­tu­al­ne zacie­nie­nia, w tym rów­nież rosną­ce w oko­li­cy drze­wa, któ­re w przy­szło­ści mogą sta­no­wić pro­blem. Pomoc­ny we wła­ści­wym roz­miesz­cze­niu pane­li na dachu jest tak­że pro­jekt przy­go­to­wa­ny przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych pro­jek­tan­tów. Nale­ży przy tym pamię­tać, że insta­la­cja będzie nam słu­żyć przez kolej­ne kil­ka­na­ście lat. Dla­te­go war­to zdać się na fachowców.

Naj­ta­niej nie zawsze zna­czy naj­le­piej. War­to o tym pamię­tać wybie­ra­jąc kom­po­nen­ty, któ­re wcho­dzą w skład insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej.  Sta­wia­jąc na spraw­dzo­nych dostaw­ców dba­my nie tyl­ko o swo­je bez­pie­czeń­stwo, cho­ciaż­by prze­ciw­po­ża­ro­we, ale tak­że o spo­kój i kom­fort. Zakup i mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych to inwe­sty­cja na lata. Ponad­to więk­szość insta­la­cji mon­to­wa­na jest na dachu, czy­li jed­nym z naj­droż­szych ele­men­tów budyn­ku. War­to wziąć to pod uwa­gę podej­mu­jąc decy­zję o wła­snej elek­trow­ni słonecznej.

Bezpieczeństwo instalacji

Samo­dziel­ny mon­taż insta­la­cji na dachu to wyzwa­nie, zarów­no ze wzglę­du na sto­pień trud­no­ści, jak i ryzy­ko upad­ku, a tak­że koniecz­ność póź­niej­sze­go pod­łą­cze­nia insta­la­cji do prą­du. Dla­te­go nie­zbęd­ne są wła­ści­we upraw­nie­nia, a tak­że wie­dza i doświad­cze­nie. Ponad­to jeśli zde­cy­du­je­my się na samo­dziel­ny mon­taż nie może­my liczyć na gwa­ran­cję w tym zakre­sie. Ozna­cza to, że jeże­li oka­że się, że popeł­ni­li­śmy błąd pod­czas mon­ta­żu odpo­wie­dzial­ność spa­da na nas.

Decy­du­jąc się na usłu­gi fir­my spe­cja­li­zu­ją­cej się w foto­wol­ta­ice otrzy­mu­je­my kom­plek­so­wą usłu­gę od momen­tu sprze­da­ży, przez pro­jekt, mon­taż, ser­wis i obsłu­gę posprze­da­żo­wą, a tak­że wspar­cie w uzy­ska­niu dofi­nan­so­wa­nia i for­mal­no­ści zwią­za­nych ze zgło­sze­niem do Zakła­du Energetycznego.

Samo­dziel­ny mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych wią­że się z ryzy­kiem ponie­sie­nia dodat­ko­wych kosz­tów. Brak audy­tu ener­ge­tycz­ne­go i pro­jek­tu może spra­wić, że zamiast znacz­nych oszczęd­no­ści insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na spo­wo­du­je powsta­nie dodat­ko­wych kosz­tów i pro­ble­mów, a zwrot z inwe­sty­cji wydłu­ży się w cza­sie. Skon­tak­tuj się z nami! Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?