fotowoltaika - panele fotowoltaiczne

Dlaczego fotowoltaika?

Do wzro­stu zain­te­re­so­wa­nia OZE przy­czy­ni­ła się nie tyl­ko rosną­ca świa­do­mość Pola­ków, ale rów­nież chęć unie­za­leż­nie­nia się od rosną­cych cen prą­du i moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dota­cji - uwa­ża Tomasz Sta­ni­sław­ski, Pre­zes Votum Ener­gy SA. To nie jedy­ne czyn­ni­ki, dzię­ki któ­rym odna­wial­ne źró­dła ener­gii sta­ły się w ostat­nim cza­sie tak popu­lar­ne. Czy foto­wol­ta­ika to naj­lep­szy spo­sób na wyko­rzy­sta­nie czy­stej energii?

Dlaczego fotowoltaika?

Śro­do­wi­sko natu­ral­ne to nasze wspól­ne dobro - wszy­scy chce­my oddy­chać czy­stym powie­trzem. Tym­cza­sem zwłasz­cza w dużych mia­stach jest ono złej jako­ści, a na co dzień towa­rzy­szy nam smog. Roz­wią­za­niem tego pro­ble­mu jest sto­so­wa­nie eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań. Prąd ze słoń­ca to czy­sta ener­gia przy­ja­zna nie tyl­ko śro­do­wi­sku, ale rów­nież dla naszych port­fe­li. Ponad­to foto­wol­ta­ikę moż­na zamon­to­wać na więk­szo­ści budyn­ków: domów jed­no­ro­dzin­nych, firm czy gospo­darstw rol­nych, co zna­czą­co wpły­wa na jej rosną­cą popularność.

Nie bez zna­cze­nia są rów­nież dota­cje, z któ­rych mogą sko­rzy­stać wła­ści­cie­le mikro­in­sta­la­cji. Chy­ba naj­po­pu­lar­niej­szą z nich jest pro­gram Mój Prąd, któ­re­go kolej­ny nabór rusza już 1 lip­ca. Istot­ną infor­ma­cją dla wszyst­kich tych, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na mon­taż i zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej pomię­dzy nabo­ra­mi jest to, że będą mogli zło­żyć wnio­sek do III edy­cji programu.

Czy energia słoneczna może zastąpić 3 mln kopciuchów? 

Ener­gia wypro­du­ko­wa­na przez pane­le foto­wol­ta­icz­ne może zasi­lać wszyst­kie urzą­dze­nia w naszym domu. Od sprzę­tów gospo­dar­stwa domo­we­go, a na ogrze­wa­niu koń­cząc. Mię­dzy inny­mi dla­te­go jed­no­cze­sne zasto­so­wa­nie foto­wol­ta­iki i pom­py cie­pła to roz­wią­za­nie, na któ­re decy­du­je się coraz wię­cej osób. W ten spo­sób zysku­ją nie tyl­ko nie­za­leż­ność od rosną­cych cen ener­gii, ale rów­nież bez­pie­czeń­stwo i kom­fort użyt­ko­wa­nia. W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych pie­ców pom­pa cie­pła to urzą­dze­nie nie­mal bez­ob­słu­go­we i wie­lo­funk­cyj­ne. Może ogrze­wać dom zimą, a latem go chłodzić.

Let­nie mie­sią­ce to naj­lep­szy moment na wymia­nę źró­dła cie­pła. Jest ona moż­li­wa dopie­ro po zakoń­cze­niu sezo­nu grzew­cze­go, przy wyłą­czo­nym ogrze­wa­niu. Dla­te­go wie­le osób odkła­da decy­zję o wymia­nie sta­re­go pie­ca wła­śnie na cie­plej­szą część roku.

Nie war­to zwle­kać z decy­zją - w sierp­niu czy wrze­śniu może oka­zać się, że ze wzglę­du na dostęp­ne ter­mi­ny mon­ta­ży koniecz­ne będzie odło­że­nie insta­la­cji o kil­ka mie­się­cy, a to dodat­ko­we wydat­ki i obo­wiąz­ki zwią­za­ne z zaku­pem pali­wa, np. węgla i obsłu­gą sta­re­go pie­ca przez kolej­ny sezon.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na zwra­ca się śred­nio po oko­ło 7 latach. Po tym cza­sie moż­na cie­szyć się rosną­cy­mi oszczęd­no­ścia­mi. W zależ­no­ści od dotych­cza­so­wych rachun­ków za prąd mogą one wyno­sić nawet 5 tys. zł rocz­nie, co po 25 latach użyt­ko­wa­nia insta­la­cji pozwo­li zaosz­czę­dzić ponad 125 tys. zł.

Nato­miast jeśli pod­wyż­ka cen prą­du wynio­sła­by 3 proc. rocz­nie, to po 25 latach nasz mie­sięcz­ny rachu­nek za prąd opie­wał­by na bli­sko 880 zł, a łącz­na suma naszych opłat przez cały ten czas wynio­sła­by ok. 190 tys. zł. Po 30 latach było­by to odpo­wied­nio ponad 246 tys. zł. Nato­miast dzię­ki insta­la­cji dopa­so­wa­nej do naszych potrzeb mie­sięcz­ne roz­li­cze­nia z zakła­dem ener­ge­tycz­nym będą bli­skie zeru.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z peł­ną tre­ścią wywia­du, jakie­go udzie­lił Pre­zes Tomasz Sta­ni­sław­ski dla Try­bu­ny Gór­ni­czej.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?