PV-dotacje-zadowolony klient

Mój Prąd – kiedy ruszy III nabór?

Wczo­raj opu­bli­ko­wa­no infor­ma­cję na któ­rą z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­li zarów­no Ci, któ­rzy dopie­ro roz­wa­ża­ją inwe­sty­cję w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, jak i Ci, któ­rzy już mogą cie­szyć się ener­gią ze Słoń­ca. To już pew­ne rzą­do­wy pro­gram Mój Prąd wystar­tu­je z trze­cim nabo­rem. Wnio­ski będzie moż­na skła­dać od 1 lip­ca 2021 r. Co war­to wie­dzieć o kolej­nej edy­cji pro­gra­mu? Jak odpi­sać modu­ły foto­wol­ta­icz­ne w zezna­niu podat­ko­wym? Czy nale­ży uwzględ­niać dota­cję z programu?

Program Mój Prąd – na czym polega?

Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dofi­nan­so­wa­nia w ramach pro­gra­mu Mój Prąd obwa­ro­wa­na jest kil­ko­ma warun­ka­mi, któ­re nale­ży speł­nić. Nale­żą do nich:

  • insta­la­cja musi być już zamon­to­wa­na i pod­łą­czo­na do sie­ci elektroenergetycznej,
  • moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej powin­na mie­ścić się w prze­dzia­le od 2 do 10 kWp i być prze­zna­czo­na na cele mieszkaniowe,
  • do pro­gra­mu nie moż­na zgło­sić roz­bu­do­wy już ist­nie­ją­cej instalacji.

Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do osób fizycz­nych, któ­re wytwa­rza­ją ener­gię elek­trycz­ną na wła­sne potrze­by. Wyma­ga­ne jest rów­nież posia­da­nie umo­wy regu­lu­ją­cej kwe­stie zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem do sie­ci ener­gii wytwo­rzo­nej przez mikroinstalacje.

Dota­cja jest zwol­nio­na z podat­ku PIT. Ponad­to kosz­ty inwe­sty­cji, któ­re nie zosta­ły pokry­te wspar­ciem możesz odli­czyć od podat­ku, np. w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej.

III nabór do programu Mój Prąd – kiedy ruszy?

Kolej­na edy­cja rzą­do­we­go pro­gra­mu Mój Prąd wystar­tu­je od 1 lip­ca 2021 r. Nie­zwy­kle istot­ną infor­ma­cją dla osób, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na mon­taż i zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej pomię­dzy nabo­ra­mi jest to, że będą mogły zło­żyć wnio­sek do 3. edy­cji pro­gra­mu Mój Prąd.

Co waż­ne 1 lute­go 2020 r. będzie datą pono­sze­nia kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych w nowej edy­cji pro­gra­mu. Ozna­cza to, że wnio­sko­daw­cy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na foto­wol­ta­ikę przed ogło­sze­niem nowe­go nabo­ru w pro­gra­mie Mój Prąd, ale po 31.01.2020 r.  będą mogli sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia po speł­nie­niu innych warun­ków okre­ślo­nych w pro­gra­mie. We wcze­śniej­szych edy­cjach datą gra­nicz­ną był 23.07.2019 r. Kolej­na zmia­ną będzie praw­do­po­dob­nie wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia, któ­ra będzie zależ­na od zakre­su rze­czo­we­go inwestycji.

W oczekiwaniu na Mój prąd – jak rozliczyć dofinansowanie?

Wie­le osób, któ­re zło­ży­ły wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie w ramach 2. edy­cji pro­gra­mu, do któ­rej nabór zakoń­czył się w grud­niu 2020 r. wciąż cze­ka na jego roz­pa­trze­nie. Na stro­nie inter­ne­to­wej pro­gra­mu umiesz­czo­ny został nastę­pu­ją­cy komunikat:

 „Ze wzglę­du na dużą licz­bę wnio­sków zło­żo­nych w II nabo­rze pro­ce­do­wa­nie pra­wi­dło­wo zło­żo­ne­go wnio­sku wyno­si ok. 4 - 5 mie­sią­ce. Pro­si­my o cier­pli­wość i wyro­zu­mia­łość.

Obec­nie nie wia­do­mo czy wszy­scy, któ­rzy zło­ży­li  wnio­sek w ter­mi­nie otrzy­ma­ją dota­cję. Ilość wnio­sków jest praw­do­po­dob­nie więk­sza niż fun­du­szy prze­zna­czo­nych na wypła­tę dota­cji. Dla­te­go wie­le osób, któ­re w zeszłym roku zde­cy­do­wa­ły się na mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej zasta­na­wia się jak roz­li­czyć zwią­za­ne z tym koszty.

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne moż­na odli­czyć w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na przy­słu­gu­je na podat­ni­ka i wyno­si 53 tys. zł. Kwo­tę ulgi moż­na roz­li­czyć przez 3 kolej­ne lata. Dowo­dem są fak­tu­ry z odpo­wied­nią datą.  Za datę ponie­sie­nia wydat­ku uwa­ża się dzień sprze­da­ży okre­ślo­ny na fak­tu­rze VAT.

Oso­by, któ­re dopie­ro cze­ka­ją na dota­cję z pro­gra­mu Mój Prąd, powin­ny odli­czyć w zezna­niu podat­ko­wym za 2020 rok całość ponie­sio­nych kosz­tów, na któ­re mają fak­tu­ry - obej­mu­je to zarów­no koszt insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, jak i usłu­gi jej montażu.

Pod­ję­cie decy­zji o zało­że­niu na swo­jej nie­ru­cho­mo­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, powin­na poprze­dzać ana­li­za naszych rze­czy­wi­stych potrzeb. W ich usta­le­niu pomo­że Audyt prze­pro­wa­dzo­ny przez Dorad­cę ds. Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii.  Pamię­taj­my, że insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na ma nam słu­żyć przez kolej­ne 25 lat. Dla­te­go przy jej wybo­rze nale­ży wziąć pod uwa­gę sze­reg czyn­ni­ków, nie tyl­ko rocz­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elektryczną.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?