Jak wyliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Od 2020 roku mamy moż­li­wość odli­cze­nia od swo­ich docho­dów nie­któ­rych wydat­ków zwią­za­nych z prze­bu­do­wą czy remon­tem domu. Wśród nich jest tak­że zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Jakie warun­ki nale­ży speł­nić, aby odli­czyć ulgę ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ną? Ile ona wynosi?

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Nowa ulga podat­ko­wa powsta­ła z myślą o wła­ści­cie­lach oraz współ­wła­ści­cie­lach domów jed­no­ro­dzin­nych. Mogą z niej sko­rzy­stać tak­że oso­by, któ­re dopie­ro roz­po­czy­na­ją budo­wę budyn­ku miesz­kal­ne­go zgod­nie z ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ny­mi wytycznymi. 

Mniej­szy poda­tek docho­do­wy zapła­cą oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się na reali­za­cję prac mają­cych na celu reduk­cję kosz­tów pozy­ska­nia ener­gii (jej strat bądź zuży­cia), a tak­że rezy­gna­cję z tra­dy­cyj­nych źró­deł ener­gii na rzecz odnawialnych. 

Aby sko­rzy­stać z tej eko­lo­gicz­nej ulgi nale­ży udo­ku­men­to­wać ponie­sio­ne wydat­ki za pomo­cą fak­tur VAT.

Co można odliczyć w ramach ulgi?

W ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej moż­na odli­czyć kosz­ty zaku­pu wie­lu urzą­dzeń, mate­ria­łów oraz usług m.in.:

● insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej,
● pom­py cie­pła,
● sto­lar­ki okien­nej i drzwio­wej,
● kolek­to­rów sło­necz­nych z osprzę­tem,
● mate­ria­łów budow­la­nych wyko­rzy­sty­wa­nych do np. ocie­ple­nia budynku.

Peł­ną listę wydat­ków, któ­re moż­na odli­czyć od podat­ku moż­na zna­leźć w roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Inwe­sty­cji i Roz­wo­ju z dnia 21.12.2018 roku “w spra­wie okre­śle­nia wyka­zu rodza­jów mate­ria­łów budow­la­nych, urzą­dzeń i usług zwią­za­nych z reali­za­cją przed­się­wzięć termomodernizacyjnych”.

Jak wyliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Decy­du­jąc się na przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne moż­na od podat­ku docho­do­we­go odli­czyć nawet 53 tys. zł. War­to jed­nak pod­kre­ślić, że mogą być bra­ne są pod uwa­gę te wydat­ki, któ­re zosta­ły ponie­sio­ne w cią­gu 3 lat.

Co istot­ne, jeśli kwo­ta odli­cze­nia prze­kra­cza rocz­ny dochód, to odli­czeń moż­na doko­ny­wać w kolej­nych latach, tj. mak­sy­mal­nie w cią­gu 6 lat (decy­du­je koniec roku podat­ko­we­go, w któ­rym został ponie­sio­ny pierw­szy wyda­tek w ramach ter­mo­mo­der­ni­za­cji budynku).

Pra­wo do sko­rzy­sta­nia z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej przy­słu­gu­je każ­de­mu współ­wła­ści­cie­lo­wi domu jed­no­ro­dzin­ne­go z osob­na, a to ozna­cza, że np. jeśli posia­da­cza­mi budyn­ku jest mał­żeń­stwo, to mogą oni w sumie odli­czyć kwo­tę 106 tys. zł.

Oczy­wi­ście takie odli­cze­nie nie jest rów­no­znacz­ne z tym, że taka wła­śnie kwo­ta zosta­nie nam na kon­cie ban­ko­wym. Rze­czy­wi­stą korzy­ścią jest wynik pomno­że­nia kwo­ty ponie­sio­nych na ter­mo­mo­der­ni­za­cję wydat­ków, maks. 53 tys. zł oraz sto­so­wa­nej w naszym przy­pad­ku staw­ki podatkowej.

I tak oso­by roz­li­cza­ją­ce się według 17% ska­li podat­ko­wej mogą otrzy­mać do 9 010 zł zwro­tu podat­ku. Z kolei prze­kra­cza­jąc dru­gą staw­kę podat­ko­wą, tj. 32% przy­słu­gu­je do 16 960 zł zwro­tu. Nato­miast podat­ni­cy roz­li­cza­ją­cy się według staw­ki podat­ku linio­we­go (19%) mogą liczyć na zwrot do 10 070 zł. Ponad­to z ulgi mogą sko­rzy­stać oso­by opła­ca­ją­cy poda­tek ryczał­tem od przy­cho­dów ewidencjonowanych.

Pomoc w dokład­nych wyli­cze­niach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej udzie­la­ją dorad­cy Votum Ener­gy. Zapra­sza­my do kontaktu!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?