instalacja-PV-moc

Jak dobrać moc instalacji do zapotrzebowania?

Wie­le osób, któ­re myśli o wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej zasta­na­wia się jaka moc insta­la­cji pokry­je ich zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną. Jest to nie­zwy­kle istot­ne, ponie­waż przy zbyt małej insta­la­cji koniecz­ne będzie kup­no ener­gii od zakła­du ener­ge­tycz­ne­go. Z kolei zbyt duża insta­la­cja będzie kosz­tow­ną inwe­sty­cją o znacz­nie dłuż­szym okre­sie zwro­tu, a wyko­rzy­sta­nie jej peł­ne­go poten­cja­łu może oka­zać się nie­moż­li­we. Nato­miast przy dobrze dobra­nej insta­la­cji mie­sięcz­ne rachun­ki mogą wynieść tyl­ko kil­ka­na­ście zł. Jak dobrać moc insta­la­cji do zapotrzebowania?

Moc instalacji fotowoltaicznej – co warto wiedzieć?

W trak­cie pla­no­wa­nia zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej oraz sza­co­wa­nia jej mocy pod uwa­gę nale­ży wziąć kil­ka czyn­ni­ków. Zacho­wa­nie nale­ży­tej sta­ran­no­ści na tym eta­pie pozwo­li na szyb­ki zwrot inwe­sty­cji i gene­ro­wa­nie znacz­nych oszczęd­no­ści w przyszłości.

Dla­te­go naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest takie dobra­nie mocy insta­la­cji, któ­re pozwo­li na cał­ko­wi­te pokry­cie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną. W celu osza­co­wa­nia tej wiel­ko­ści nale­ży okre­ślić wyso­kość dotych­cza­so­we­go zuży­cia ener­gii, np. na pod­sta­wie rachun­ków za prąd z ostat­nie­go roku. Ponad­to powin­no się przy tym uwzględ­nić rów­nież pla­no­wa­ne moder­ni­za­cje i zakup nowych urządzeń.

Na moc insta­la­cji wpływa:

 • wyso­kość mie­sięcz­ne­go rachun­ku za energię,
 • głów­ne źró­dło ogrze­wa­nia domu, np. pom­pa ciepła,
 • ewen­tu­al­ne chło­dze­nie budyn­ku, np. klimatyzator,
 • spo­sób pod­grze­wa­nia wody, np. boiler elektryczny,
 • ilość osób w gospo­dar­stwie domowym,
 • insta­la­cję elek­trycz­ną w budyn­ku, jed­no- lub trójfazową,
 • zakup nowych urzą­dzeń, np. pły­ta induk­cyj­na, zmywarka,
 • rodzaj dachu (pła­ski, pochy­ły) i kąt jego nachylenia,
 • rodzaj pane­li sło­necz­nych,
  inwerter,
 • poło­że­nie domu wzglę­dem stron świa­ta, a tym samym jego eks­po­zy­cja na słońce,
 • ewen­tu­al­ne zacienienia,
 • dostęp­na powierzchnia.

Nadwyżki energii a moc instalacji

W nie­któ­rych sytu­acjach moc insta­la­cji powin­na być więk­sza, niż wyni­ka to z zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną. Ma to miej­sce mię­dzy inny­mi w przy­pad­ku zacie­nie­nia, a tak­że zwró­ce­nia pane­li w kie­run­ku wschod­nim lub zachod­nim. Wów­czas insta­la­cja o więk­szej mocy nawet pomi­mo nie­ko­rzyst­nych warun­ków pokry­je zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elektryczną.

Dla budyn­ków już ist­nie­ją­cych okre­śle­nie mocy insta­la­cji jest prost­sze niż w przy­pad­ku tych nowych. Jeże­li dopie­ro trwa budo­wa domu, lub wła­śnie zosta­ła ukoń­czo­na to zuży­cie prą­du trze­ba osza­co­wać na pod­sta­wie pla­no­wa­ne­go zuży­cia, a więc okre­ślić ilość i rodzaj urzą­dzeń ener­go­chłon­nych oraz licz­bę domowników.

Decy­du­jąc się na zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej nale­ży rów­nież pamię­tać o roz­li­cze­niach z zakła­dem ener­ge­tycz­nym.  Nad­wyż­ka ener­gii odda­na do sie­ci w mie­sią­cach let­nich może być z niej pobra­na zimą, kie­dy to dzień jest krót­szy, a tym samym ilość wypro­du­ko­wa­nej ener­gii mniej­sza. W tym cza­sie też czę­ściej prze­by­wa­my w domu i korzy­sta­my ze sztucz­ne­go oświe­tle­nia. Prze­kła­da się to na więk­sze zuży­cie ener­gii i koniecz­ne może być pobra­nie ener­gii z sieci.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Osza­co­wa­nie śred­nie­go kosz­tu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej nie jest łatwe, ze wzglę­du na mno­gość czyn­ni­ków, któ­re nale­ży wziąć pod uwa­gę sza­cu­jąc jej moc. Moż­na jed­nak przy­jąć, że śred­ni koszt przy­do­mo­wej elek­trow­ni sło­necz­nej wyno­si ok. 30 tys. zło­tych i jest w dużej mie­rze uza­leż­nio­ny od tego ile prą­du zużywamy.

Koszt zaku­pu insta­la­cji moż­na obni­żyć poprzez sko­rzy­sta­nie z dota­cji, mię­dzy inny­mi w ramach pro­gra­mu Mój Prąd czy ulg podat­ko­wych, takich jak ulga termomodernizacyjna.

Skon­tak­tuj się z nami. Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?