panele fotowoltaiczne

Mój Prąd - dodatkowe 100 mln budżetu

Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej zwięk­szył budżet pro­gra­mu Mój Prąd o dodat­ko­we 100 milio­nów zło­tych. To kwo­ta, któ­ra umoż­li­wi kolej­nym 20 tysiąc­om pro­su­men­tów na uzy­ska­nie dopła­ty do insta­la­cji pane­li foto­wol­ta­icz­nych jesz­cze w tym roku. Cza­su jed­nak jest bar­dzo mało, a  ter­min skła­da­nia wnio­sków upły­wa już 18 grud­nia 2020 r. Oso­by, któ­re do tej pory nie zde­cy­do­wa­ły się na mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną nie mają cza­su do stra­ce­nia. Co powi­nie­neś wie­dzieć zanim zain­we­stu­jesz we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną?

Czym jest program Mój Prąd?

Pro­gram Mój Prąd to wyjąt­ko­we przed­się­wzię­cie nie reali­zo­wa­ne dotych­czas w Pol­sce na taką ska­lę. Jego głów­nym celem jest wspar­cie roz­wo­ju ener­ge­ty­ki pro­su­menc­kiej, a tym samym seg­men­tu odna­wial­nych źró­deł ener­gii i mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych.

Zakła­da się, że wdro­że­nie pro­gra­mu pozwo­li nie tyl­ko wpły­nąć na dal­szy roz­wój tego sek­to­ra, ale rów­nież przy­czy­ni się do speł­nie­nia mię­dzy­na­ro­do­wych zobo­wią­zań Pol­ski w zakre­sie roz­wo­ju ener­ge­ty­ki odna­wial­nej. Dzię­ki pro­gra­mo­wi mogą więc zyskać nie tyl­ko wła­ści­cie­le domów.

Mój Prąd będzie naj­praw­do­po­dob­niej kon­ty­nu­owa­ny w 2021 roku na zmo­dy­fi­ko­wa­nych warun­kach. Obec­na edy­cja pro­gra­mu, w ramach któ­rej wciąż moż­na uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na insta­la­cję pane­li foto­wol­ta­icz­nych koń­czy się 18 grud­nia 2020. Zale­d­wie kil­ka dni temu do puli tra­fi­ło kolej­ne 100 milio­nów zło­tych do podzia­łu. Co zro­bić, aby otrzy­mać dofinansowenia?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofi­nan­so­wa­nie w ramach pro­gra­mu Mój Prąd mogą otrzy­mać oso­by fizycz­ne wytwa­rza­ją­ce ener­gię elek­trycz­ną na wła­sne potrze­by. Muszą przy tym zostać speł­nio­ne okre­ślo­ne warunki:

  • zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej,
  • zawar­cie kom­plek­so­wej umo­wy z Ope­ra­to­rem Sie­ci Dys­try­bu­cyj­nej (OSD) lub zakła­dem ener­ge­tycz­nym, któ­ra bedzie regu­lo­wać kwe­stie zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem do sie­ci ener­gii elek­trycz­nej wytwo­rzo­nej w mikroinstalacji,
  • insta­la­cja licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go przez zakład energetyczny.

Jeże­li zosta­ły speł­nio­ne powyż­sze warun­ki moż­na otrzy­mać do 50% kosz­tów mikro­in­sta­la­cji. Nie może być to wię­cej niż 5 tysię­cy zł na jed­ną inwe­sty­cję. War­to przy tym zwró­cić uwa­gę, że dota­cja jest zwol­nio­na z podat­ku PIT, a kosz­ty inwe­sty­cji, któ­re nie zosta­ły pokry­te w ten spo­sób mogą zostać odli­czo­ne od podat­ku w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej.

Zosta­ło nie­wie­le cza­su na sko­rzy­sta­nia z dota­cji w ramach pro­gra­mu Mój Prąd. Ter­min dru­gie­go nabo­ru upły­wa 18 grud­nia 2020 r. lub w przy­pad­ku wcze­śniej­sze­go do wyczer­pa­nia środ­ków. Nie zwle­kaj i sprawdź, czy foto­wol­ta­ika jest dla Ciebie!

Wnio­ski  o dofi­nan­so­wa­nie nale­ży skła­dać poprzez for­mu­larz udo­stęp­nio­ny na por­ta­lu GOV​.pl

Fotowoltaika – dlaczego warto?

Insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne mają wie­le zalet. Nie tyl­ko są nie­za­wod­ne i bez­piecz­ne, ale przede wszyst­kim są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. To ide­al­ne roz­wią­za­nie, dla osób, dla któ­rych istot­na jest ekologia.

Foto­wol­ta­ika to rów­nież sku­tecz­ny spo­sób na unie­za­leż­nie­nie się od rosną­cych cen prą­du i uzy­ska­nie wol­no­ści ener­ge­tycz­nej.  W ten spo­sób otrzy­mu­je­my nie tyl­ko moż­li­wość pokry­cia wła­sne­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną, ale rów­nież źró­dło dodat­ko­we­go docho­du. Jest to moż­li­we dzię­ki sprze­da­ży nad­wyż­ki ener­gii do sie­ci zewnętrznej. 

Z punk­tu widze­nia oso­by, któ­ra decy­du­je się na zakup i mon­taż insta­la­cji pane­li foto­wol­ta­icz­nych jest to, że taka inwe­sty­cja zwra­ca się śred­nio po 6 latach od zainstalowania.

Nie cze­kaj, skon­tak­tuj się z nami – na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen energii!

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?