rachunek-za-prąd-o-ile-wzrośnie

Podwyżki cen prądu w 2021

O pod­wyż­ce cen prą­du mówi­ło się już pod koniec ubie­głe­go roku. Głów­nym czyn­ni­kiem, któ­ry miał mieć wpływ na wyso­kość rachun­ku nie tyl­ko gospo­darstw domo­wych, ale rów­nież przed­się­bior­ców mia­ła być opła­ta moco­wa wpro­wa­dzo­na od 1 stycz­nia 2021 r. Tym­cza­sem to nie jedy­na pod­wyż­ka jaka cze­ka odbior­ców ener­gii w tym roku. Pod­wyż­ki cen prą­du w 2021 – co war­to wiedzieć?

O ile wzrośnie rachunek za prąd?

Jesz­cze w grud­niu sza­co­wa­no, że rachu­nek za prąd prze­cięt­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go wzro­śnie o oko­ło 110,00 zł rocz­nie. Jed­nak zgod­nie z infor­ma­cją poda­ną przez Urząd Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki może to być wyż­sza kwo­ta. Pod uwa­gę nale­ży wziąć nie tyl­ko wpro­wa­dze­nie opła­ty moco­wej, ale rów­nież zmia­nę taryf przez dys­try­bu­to­rów energii.

Urząd Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki w wyda­nym przez sie­bie komu­ni­ka­cie poin­for­mo­wał, że zatwier­dził tary­fę na dys­try­bu­cję ener­gii fir­mie inno­gy Sto­en Ope­ra­tor. Jest to jeden z wiel­kiej piąt­ki dostaw­ców ener­gii w Pol­sce. Pozo­sta­li dys­try­bu­to­rzy wymie­nia­ni w tym zesta­wie­niu to Enea, Ener­ga, PGE i Tau­ron. Podob­nie jak inno­gy mogą oni pod­nieść ceny ener­gii elek­trycz­nej dopie­ro po zło­że­niu wnio­sku i otrzy­ma­niu zgo­dy od URE.

War­to przy tym zauwa­żyć, że na rachun­ku za prąd poja­wia się kil­ka pozy­cji, a dwie z nich to ener­gia czyn­na czy­li fak­tycz­nie zuży­wa­na przez odbior­cę oraz tzw. opła­ta dys­try­bu­cyj­na. W pierw­szym przy­pad­ku Enea, Ener­ga, PGE i Tau­ron już pod­nio­sły staw­ki. Nato­miast w dru­gim zgo­dę Urzę­du do tej pory otrzy­mał tyl­ko inno­gy Sto­en Ope­ra­tor. Nale­ży się jed­nak spo­dzie­wać, że pozo­sta­li pój­dą w jego ślady.

Zmia­na tary­fy w przy­pad­ku inno­gy wynie­sie śred­nio 1,8% dla wszyst­kich grup odbior­ców. Ponad­to wyszcze­gól­nie­ni zosta­li odbior­cy w gru­pie G11, któ­rą w więk­szo­ści sta­no­wią gospo­dar­stwa domo­we. Dla nich pod­wyż­ka wynie­sie nie­speł­na 1,4%. Czy to koniec podwyżek?

Opłata mocowa to nie wszystko

Od 1 stycz­nia 2021 roku dys­try­bu­to­rzy ener­gii pobie­ra­ją od odbior­ców tak­że tzw. opła­tę moco­wą. Jej głów­nym zada­niem jest zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go w zakre­sie sta­łych i bez­pro­ble­mo­wych dostaw prą­du. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka – wła­ści­cie­la gospo­dar­stwa domo­we­go lub przed­się­bior­cy ozna­cza to jed­nak dodat­ko­wą pozy­cję na fakturze.

Uwzględ­nia­jąc opła­tę moco­wą w czę­ści dys­try­bu­cyj­nej rachun­ku śred­ni wzrost rachun­ku wynie­sie 29%. Nato­miast w przy­pad­ku gospo­darstw domo­wych będzie to 22,4%.

Do rachun­ku za prąd nale­ży doli­czyć rów­nież mię­dzy inny­mi opła­tę OZE. Ma ona na celu wspar­cie sek­to­ra odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Pol­sce i w tym roku wynie­sie 0,0022 zł za 1 kWh ener­gii. Wyda­wać by się mogło, iż to sto­sun­ko­wo nie­wiel­ki wzrost, jed­nak bio­rąc pod uwa­gę wszyst­kie wpro­wa­dza­ne zmia­ny pod­wyż­ka cen prą­du wynie­sie ok. 10%.

Nale­ży przy tym zauwa­żyć, że gospo­dar­stwo domo­we może odczuć ją na dwa spo­so­by. Bez­po­śred­nio poprzez wyż­szy rachu­nek za prąd oraz pośred­nio jako wzrost cen towa­rów w skle­pach. Dzie­je się tak dla­te­go, że pod­wyż­ka cen prą­du doty­ka nie tyl­ko kon­su­men­tów, ale rów­nież przed­się­bior­ców. W ich przy­pad­ku mie­sięcz­ne rachun­ki za prąd są znacz­nie wyż­sze i mogą wyno­sić nawet kil­ka­dzie­siąt tysię­cy złotych.

Doty­czy to nie tyl­ko prze­my­słu cięż­kie­go, któ­ry dotkli­wie odczu­je nowe staw­ki za prąd, ale rów­nież dostaw­ców pro­duk­tów pierw­szej potrze­by, takich jak cho­ciaż­by pie­kar­nie. Jest jed­nak spo­sób na to, aby unie­za­leż­nić się od rosną­cych cen prą­du – war­to roz­wa­żyć inwe­sty­cję we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną.

Podwyżki cen prądu a fotowoltaika

Sku­tecz­nym spo­so­bem na ogra­ni­cze­nie rachun­ków za prąd jest inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę. Jest to roz­wią­za­nie na tyle uni­wer­sal­ne, że mogą z nie­go sko­rzy­stać zarów­no wła­ści­cie­le gospo­darstw domo­wych, jak i przedsiębiorcy.

Oszczęd­no­ści na rachun­kach to nie jedy­ne korzy­ści, jakie pły­ną z korzy­sta­nia z foto­wol­ta­iki. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to roz­wią­za­nie przy­ja­zne śro­do­wi­sku, któ­re w dłu­gim okre­sie pozwa­la unie­za­leż­nić się od rosną­cych cen prądu.

Skon­tak­tuj się z nami – na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?