opłata-mocowa-fotowoltaika

Opłata mocowa - o ile wzrosną ceny prądu?

Opła­ta moco­wa ma na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go w zakre­sie sta­łych i bez­pro­ble­mo­wych dostaw prą­du. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka – wła­ści­cie­la gospo­dar­stwa domo­we­go ozna­cza to jed­nak dodat­ko­wą pozy­cję na fak­tu­rze. Czy wła­ści­cie­le insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych mogą unik­nąć opła­ty mocowej?

Opłata mocowa  - na czym polega?

Zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną bywa róż­ne, a w okre­sach o naj­wyż­szym zuży­ciu prą­du elek­trow­nie mogą nie być w sta­nie zaspo­ko­ić potrzeb wszyst­kich odbior­ców ener­gii elek­trycz­nej. Roz­wią­za­niem tego pro­ble­mu jest stwo­rze­nie ela­stycz­nych rezerw, któ­re będzie moż­na wyko­rzy­stać w tego typu sytuacjach.

Trzy lata temu sejm przy­jął usta­wę, któ­rej celem było zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go czy­li sta­łych i bez­pro­ble­mo­wych dostaw prą­du, rów­nież w opar­ciu o rezer­wy. Jest to jed­nak przed­się­wzię­cie kosz­tow­ne, a część wydat­ków z tym zwią­za­nych pokry­je opła­ta moco­wa.  Zebra­ne w ten spo­sób środ­ki mają posłu­żyć uno­wo­cze­śnie­niu już ist­nie­ją­cych elek­trow­ni oraz budo­wie nowych.

Od kiedy więcej zapłacimy za prąd?

Pier­wot­nie opła­ta moco­wa mia­ła już poja­wić się na fak­tu­rach od 1 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Osta­tecz­nie jed­nak naj­praw­do­po­dob­niej będzie to 1 stycz­nia 2021 r. Dla kon­su­men­tów ozna­cza to pod­wyż­kę cen prądu.

Na osta­tecz­ną wyso­kość opła­ty będzie się skła­dać kil­ka czyn­ni­ków, do któ­rych należą:

  • wcze­śniej­sze zuży­cie ener­gii w godzi­nach szczy­to­we­go poboru,
  • zapo­trze­bo­wa­nie na prąd i ener­gię w danym roku,
  • kosz­ty funk­cjo­no­wa­nia ryn­ku mocy i jego wdrożenia.

Wła­ści­wym zało­że­niem zda­je się być przy­ję­cie, że im wyż­sze zuży­cie prą­du tym wyż­sza opła­ta. Praw­do­po­dob­nie będzie to kwo­ta oko­ło 120 zł  rocz­nie dla prze­cięt­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go i zosta­nie doli­czo­na do rachun­ku za prąd. Nale­ży przy tym pamię­tać, że opła­ta moco­wa doty­czy rów­nież przed­się­bior­ców, co do któ­rych może to być znacz­nie wyż­sza suma.

Co warto wiedzieć o opłacie mocowej?

Zmia­ny zacho­dzą­ce na ryn­ku ener­gii elek­trycz­nej mają bez­po­śred­ni wpływ wyso­kość rachun­ków za prąd. Spo­so­bem na unie­za­leż­nie­nie się od tego typu zmian jest wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na czy­li insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Pozwa­la ona nie tyl­ko zmniej­szyć wyso­kość rachun­ków za prąd pobra­ny z sie­ci oraz zwią­za­ną z tym opła­tę moco­wą, a w przy­pad­ku, gdy insta­la­cja w cało­ści pokry­wa zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną nawet cał­ko­wi­cie ją wyeliminować.

Foto­wol­ta­ika to spo­sób na uzy­ska­nie wol­no­ści ener­ge­tycz­nej. Skon­tak­tuj się z nami – na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen energii. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?