Niezależność dzięki własnej produkcji prądu

Coraz wię­cej osób inwe­stu­je w przy­do­mo­wą elek­trow­nią sło­necz­ną. Nie ma w tym nic dziw­ne­go. Dziś foto­wol­ta­ika ozna­cza wol­ność od nie­ustan­nie rosną­cych cen prą­du, a na hory­zon­cie widać już moż­li­wość uzy­ska­nia dzię­ki niej peł­nej nie­za­leż­no­ści od dostaw­ców energii.

WOLNOŚĆ od rosnących cen prądu

Nie jest żad­ną tajem­ni­cą, że oso­by zakła­da­jąc wła­sną elek­trow­nie sło­necz­ną myślą przede wszyst­kim o zmniej­sze­niu wydat­ków na prąd. Jak wyni­ka z danych sta­ty­stycz­nych, cena ener­gii elek­trycz­nej nie­ustan­nie rośnie - śred­nio­rocz­ny wzrost wyno­si kil­ka procent.

Do tego nie­ustan­nie zwięk­sza się tak­że nasze zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię, a stan tech­nicz­nych pol­skich linii prze­sy­ło­wych pozo­sta­wia wie­le do życze­nia. Wie­le zatem wska­zu­je na to, że kosz­ty ener­gii dla gospo­darstw domo­wych wzro­sną. Sza­cu­je się, że w cią­gu deka­dy nawet o ponad 20 procent.

Nato­miast ener­gia ze słoń­ca jest po pierw­sze zupeł­nie dar­mo­wa, a po dru­gie ogól­no­do­stęp­na. Korzy­sta­nie z niej nie wią­że się z koniecz­no­ścią pono­sze­nia jakich­kol­wiek opłat, a bada­nia nasło­necz­nie­nia jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej opła­ca się w nie­mal każ­dym zakąt­ku Polski.

NIEZALEŻNOŚĆ od dostawców prądu

Wol­ność ener­ge­tycz­na to marze­nie wie­lu miesz­kań­ców domów jed­no­ro­dzin­nych, któ­re może się wkrót­ce speł­nić dzię­ki foto­wol­ta­ice i sys­te­mo­wi maga­zy­no­wa­nia ener­gii. Choć obec­nie aku­mu­la­to­ry nie pozwa­la­ją na opty­mal­ne gro­ma­dze­nie oraz prze­cho­wy­wa­nie nad­wy­żek ener­gii, to jed­nak nie­ustan­nie trwa­ją inten­syw­ne pra­ce nad roz­wo­jem tej tech­no­lo­gii. Testo­wa­ne są róż­ne roz­wią­za­nia m.in. osie­dlo­we wir­tu­al­ne maga­zy­ny energii.

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że nie­da­le­kiej już przy­szło­ści, domo­we maga­zy­ny ener­gii będą mogły być powszech­nie sto­so­wa­ne. Dla­te­go też Votum Ener­gy opra­co­wu­je roz­wią­za­nie dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Klien­tów - inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gię OFF grid Ready.

To roz­wią­za­nie ozna­cza goto­wość do tego, aby w wybra­nej przez inwe­sto­ra chwi­li, insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na sta­ła się nie­za­leż­na od dostaw­ców ener­gii elek­trycz­nej. Dzię­ki temu każ­dy będzie mógł doświad­czyć wol­no­ści, któ­ra daje energię.

Zyskaj NIEZALEŻNOŚĆ, WOLNOŚĆ I ENERGIĘ dzięki własnej produkcji prądu!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?