Żyjąc eko wybieram wolność dla energii

Zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej w Two­im domu nie­ustan­nie rośnie? Wydat­ki na prąd mie­sią­ca na mie­siąc są coraz wyż­sze? Czas oszczę­dzać ener­gię oraz posta­wić na fotowoltaikę!

Jak oszczędzać prąd w domu?

Bio­rąc pod uwa­gę siłę nabyw­czą w Pol­sce mamy jed­ne z naj­wyż­szych cen ener­gii elek­trycz­nej w Euro­pie. Co wię­cej, staw­ki za kilo­wa­to­go­dzi­nę praw­do­po­dob­nie będą nie­ustan­nie rosnąć. Nic więc dziw­ne­go, że wie­le rodzin szu­ka roz­wią­zań, któ­re zmniej­szą rachun­ki za prąd.

Wie­le osób decy­du­je się oszczę­dzać prąd, a porad na ten temat jest mnó­stwo: od wymia­ny sprzę­tu na bar­dziej ener­go­osz­częd­ny, przez wybór pro­gra­mów pra­nia typu eko, po cał­ko­wi­tą rezy­gna­cję z nie­któ­rych urzą­dzeń, np. suszar­ki do prania.

Takie zmia­ny pozwa­la­ją zmniej­szyć zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej i tym samym obni­żyć rachu­nek. Jeśli każ­dy z nas doło­ży wła­sną “cegieł­kę” i zmie­ni swo­je przy­zwy­cza­je­nia dot. korzy­sta­nia z prą­du, to ulgę odczu­je ota­cza­ją­ce nas środowisko.

Jak fotowoltaika w Twoim domu ratuje naturę?

Życie w sty­lu eko sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ne. Wie­lu z nas zauwa­ża potrze­bę dba­nia o swo­je oto­cze­nie. Mamy świa­do­mość, że trak­to­wa­nie natu­ry w zbyt non­sza­lanc­ki spo­sób odbi­ja się na naszym zdro­wiu. Wie­lu z nas już od daw­na segre­gu­je śmie­ci, robiąc zaku­py uży­wa wie­lo­ra­zo­wych tore­bek czy oszczę­dza w domu ener­gię elektryczną.

Coraz czę­ściej na dachach pol­skich domów jed­no­ro­dzin­nych poja­wia­ją się pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Foto­wol­ta­ika w żaden spo­sób nie oddzia­łu­je nega­tyw­nie na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Dzia­ła w opar­ciu o odna­wial­ne źró­dło ener­gii, jakim jest pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne. Jest cał­ko­wi­cie bez­e­mi­syj­na, co ozna­cza, że nie emi­tu­je dwu­tlen­ku węgla i innych tok­sycz­nych substancji.

Ponad­to, insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne pod­czas cyklu pra­cy nie pro­du­ku­ją żad­nych odpa­dów. To oczy­wi­ście prze­kła­da się na stan gle­by oraz powie­trza. W przy­pad­ku pane­li PV z odpa­da­mi mamy do czy­nie­nia wyłącz­nie w trak­cie ich pro­duk­cji oraz zło­mo­wa­nia, a żywot­ność nie­któ­rych modu­łów jest okre­śla­na na ponad 30 lat.

Na szczę­ście dla nasze­go zdro­wia oraz naszej pla­ne­ty takich “zie­lo­nych” tech­no­lo­gii nie­ustan­nie przybywa.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?