fotowoltaika dla biznesu

Fotowoltaika dla biznesu

Insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne sta­ją się coraz popu­lar­niej­sze. Przy­czy­ni­ły się do tego mię­dzy inny­mi pod­wyż­ki cen prą­du, któ­re doty­czą zarów­no gospo­darstw domo­wych, jak i przed­się­bior­ców. Dla tych ostat­nich foto­wol­ta­ika to nie tyl­ko spo­sób na reduk­cję kosz­tów zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści, ale rów­nież krok ku nie­za­leż­no­ści fir­my od  wpły­wu zewnętrz­nych czyn­ni­ków, takich jak rosną­ce kosz­ty zaku­pu ener­gii. Dodat­ko­wym atu­tem foto­wol­ta­iki jest moż­li­wość amor­ty­za­cji pane­li. Dzię­ki cze­mu moż­li­we jest zmniej­sze­nie podat­ku docho­do­we­go o kosz­ty ich zaku­pu i insta­la­cji. Co powi­nien wie­dzieć przed­się­bior­ca inwe­stu­ją­cy w odna­wial­ne źró­dła ener­gii? Foto­wol­ta­ika dla biznesu.

Przedsiębiorca jako prosument 

Nowe­li­za­cja usta­wy o OZE roz­sze­rzy­ła defi­ni­cję pro­su­men­ta. Jest to korzyst­na zmia­na dla przed­się­bior­ców, dla któ­rych wytwa­rza­nie ener­gii nie sta­no­wi przed­mio­tu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Ponad­to dzię­ki nowe­mu brzmie­niu usta­wy OZE fir­my mogą korzy­stać z sys­te­mu opu­stów. Dotych­czas był on dostęp­ny przede wszyst­kim dla wła­ści­cie­li gospo­darstw domowych.

Umoż­li­wia to prze­ka­zy­wa­nie nad­wy­żek wypro­du­ko­wa­nej ener­gii do sie­ci, skąd jest pobie­ra­na, np. w mie­sią­cach zimo­wych o mniej­szym nasło­necz­nie­niu, a tym samym niż­szej wydaj­no­ści pane­li sło­necz­nych. Wytwa­rza­nie ener­gii na wła­sne potrze­by to przede wszyst­kim mniej­sze kosz­ty pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. War­to tak­że zauwa­żyć, że sys­tem opu­stów to dla firm pro­ste zasa­dy roz­li­cze­nia, bez dodat­ko­wych fak­tur czy rachunków.

Amortyzacja instalacji fotowoltaicznych w przepisach podatkowych

Sys­tem podat­ko­wy w Pol­sce jest dość skom­pli­ko­wa­ny, co w połą­cze­niu ze spe­cy­fi­ką insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych może rodzić pew­ne pro­ble­my. Wyni­ka to mię­dzy inny­mi z tego, że foto­wol­ta­ika to temat sto­sun­ko­wo świe­ży i bra­ku­je regu­la­cji dla tego typu inwestycji.

Pane­le sło­necz­ne, któ­re zosta­ły zamon­to­wa­ne na budyn­ku lub na grun­cie zazwy­czaj są kla­sy­fi­ko­wa­ne jako środ­ki trwa­łe. Wyją­tek sta­no­wią tyl­ko pane­le wbu­do­wa­ne w kon­struk­cję, tzw. dachy solar­ne. Są one kla­sy­fi­ko­wa­ne jako ele­ment ulep­sze­nia budyn­ku i w związ­ku z tym pod­le­ga­ją innym prze­pi­som. Do tego, aby uznać pane­le za śro­dek trwa­ły powin­ny zostać speł­nio­ne trzy warunki:

  1.  insta­la­cja musi być kompletna,
  2. jej pla­no­wa­ne użyt­ko­wa­nie musi być dłuż­sze niż rok,
  3. musi być wyko­rzy­sty­wa­na na potrze­by dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Ponad­to w prze­pi­sach znaj­du­je się rów­nież punkt mówią­cy o tym, że amor­ty­za­cji nie pod­le­ga­ją insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne o war­to­ści poni­żej 10 tysię­cy zło­tych. W prak­ty­ce nie spo­ty­ka się jed­nak insta­la­cji kosz­tu­ją­cych mniej niż 10 tysię­cy zło­tych. Była­by to moc zbyt mała do zasi­le­nia nawet nie­wiel­kie­go gospo­dar­stwa domowego.

Pomi­mo speł­nie­nia powyż­szych warun­ków Urząd Skar­bo­wy może zakwe­stio­no­wać okre­śle­nie pane­li jako środ­ka trwa­łe­go. Ponad­to zda­rza się rów­nież, że przed­się­bior­ca może otrzy­mać decy­zję o jed­no­ra­zo­wym odpi­sie amor­ty­za­cyj­nym naby­te­go sys­te­mu fotowoltaicznego.

Dofinansowanie do instalacji

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na to kosz­tow­na inwe­sty­cja, któ­rej koszt zwra­ca się po kil­ku latach. Koszt zaku­pu i mon­ta­żu pane­li foto­wol­ta­icz­nych moż­na zmniej­szyć nato­miast poprzez sko­rzy­sta­nie z dofi­nan­so­wa­nia, np. z pro­gra­mu Ener­gia Plus II. Nabór do pro­gra­mu odby­wa się w try­bie cią­głym. Wnio­ski nale­ży skła­dać w ter­mi­nie od 1 paź­dzier­ni­ka 2020 r. do  17 grud­nia 2021 r. lub do wyczer­pa­nia alo­ka­cji środków.

To roz­wią­za­nie adre­so­wa­ne do przed­się­bior­ców, któ­rych zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej prze­kra­cza 2GWh, a pla­no­wa­na oszczęd­ność ener­gii nie będzie mniej­sza niż 5%. Zło­że­nie wnio­sku musi jed­nak poprze­dzać audyt energetyczny.

Fotowoltaika dla biznesu – czy warto?

Inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę dla biz­ne­su może zwró­cić się zarów­no w niż­szym podat­ku docho­do­wym, a tak­że dzię­ki oszczęd­no­ściom zwią­za­nym z pro­duk­cją ener­gii elek­trycz­nej. War­to przy tym pamię­tać, że im więk­sza insta­la­cja, tym mniej­szy koszt wypro­du­ko­wa­nia 1 kW.

Pierw­szym kro­kiem do nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej jest okre­śle­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną. Istot­nym jest, że insta­la­cja może pokry­wać je w cało­ści, lub tyl­ko w czę­ści. Zale­ży to od spe­cy­fi­ki dzia­łal­no­ści danej fir­my oraz jej potrzeb. Jed­nak nie­za­leż­nie od tego inwe­sty­cja we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną zwró­ci się po kil­ku latach. To tak­że spo­sób na nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prądu.

Foto­wol­ta­ika to spo­sób na uzy­ska­nie wol­no­ści ener­ge­tycz­nej. Skon­tak­tuj się z nami – na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen energii.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?