Energia Plus- II nabór wniosków

Na począt­ku paź­dzier­ni­ka wystar­to­wa­ła nowa edy­cja pro­gra­mu Ener­gia Plus, w któ­rej moż­na uzy­skać dota­cje i pre­fe­ren­cyj­ne pożycz­ki na inwe­sty­cje zwią­za­ne z popra­wą efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i zasto­so­wa­niem odna­wial­nych źró­deł ener­gii. W nowym nabo­rze do podzia­łu jest 1,3 mld zł w for­mie poży­czek i dota­cji. Co zro­bić, aby otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie w ramach pro­gra­mu Ener­gia Plus?

Główne założenia programu

Ener­gia Plus to pro­gram pro­wa­dzo­ny przez Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. W ramach pro­gra­mu ofe­ro­wa­ne jest wspar­cie pro­jek­tów pro­wa­dzą­cych przede wszyst­kim do ogra­ni­cze­nia lub unik­nię­cia szko­dli­wych emi­sji do atmos­fe­ry, a tak­że zmniej­sze­nia zuży­cia surow­ców pier­wot­nych, takich jak np. węgiel brunatny.

Celem pro­gra­mu jest rów­nież zmniej­sze­nie nega­tyw­ne­go oddzia­ły­wa­nia przed­się­biorstw na śro­do­wi­sko oraz dąże­nie do popra­wy jako­ści powie­trza poprzez wspar­cie inwe­sty­cji w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, takie jak foto­wol­ta­ika.

Energia Plus - dla kogo?

Z punk­tu widze­nia przed­się­bior­ców naj­waż­niej­szym punk­tem pro­gra­mu Ener­gia Plus jest obję­cie sta­tu­sem pro­su­men­ta firm i samo­rzą­dów. Dotych­czas przed­się­bior­cy, któ­rzy chcie­li wyko­rzy­stać posia­da­ne grun­ty lub dachy pod budo­wę insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych mogli roz­li­czać swo­je nad­wyż­ki ener­gii jedy­nie na zasa­dach ogól­nych. Robi­li to sprze­da­jąc ener­gię czyn­ną, a potem kupu­jąc ją z powro­tem pono­sząc przy tym dodat­ko­we opłaty.

Jed­nak od sierp­nia 2019 r. fir­my - z pew­ny­mi wyjąt­ka­mi - mogą uzy­skać sta­tus pro­su­men­ta. Ozna­cza to, że przed­się­bior­cy do mocy insta­la­cji 50kWp mogą maga­zy­no­wać ener­gię i póź­niej odbie­rać ją tak samo jak oso­by fizycz­ne. Jest to dla nich korzyst­ne, ponie­waż umoż­li­wia korzyst­niej­sze roz­li­cze­nie ener­gii pobra­nej i wpro­wa­dzo­nej do sie­ci z mikro­in­sta­la­cji OZE.

Wśród przed­się­wzięć zwią­za­nych z popra­wą efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, na któ­re będzie moż­na pozy­skać dofi­nan­so­wa­nie  zosta­ły wymie­nio­ne inwe­sty­cje w odna­wial­ne źró­dła energii:

  • tur­bi­ny wiatrowe,
  • kolek­to­ry słoneczne,
  • pom­py ciepła,
  • pane­le fotowoltaiczne
  • i małe elek­trow­nie wodne.

Prosument - czyli kto?

Sło­wo pro­su­ment nabie­ra obec­nie szcze­gól­ne­go zna­cze­nia w kon­tek­ście odna­wial­nych źró­deł ener­gii, w tym pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Dotych­czas było ono defi­nio­wa­ne jako odbior­ca koń­co­wy, któ­ry doko­nu­je zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej i jed­no­cze­śnie wytwa­rza ją w swo­jej mikro­in­sta­la­cji w celu zuży­cia jej na wła­sne potrze­by, któ­re nie są zwią­za­ne z wyko­ny­wa­ną dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Aktu­al­nie do pro­su­men­tów zali­cza się rów­nież przedsiębiorców.

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór do pro­gra­mu Ener­gia Plus odby­wa się w try­bie cią­głym. Wnio­ski nale­ży skła­dać w ter­mi­nie od 1 paź­dzier­ni­ka 2020 r. do  17 grud­nia 2021 r. lub do wyczer­pa­nia alo­ka­cji środ­ków. Doku­men­ty moż­na zło­żyć wyłącz­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej, poprzez Gene­ra­tor Wnio­sków o Dofi­nan­so­wa­nie, przy uży­ciu pod­pi­su elektronicznego.

Korzyści programu Energia Plus

Dofi­nan­so­wa­nie w II nabo­rze do pro­gra­mu Ener­gia Plus obej­mu­je pro­jek­ty uwzględ­nia­ją­ce budo­wę, roz­bu­do­wę lub moder­ni­za­cję ist­nie­ją­cych insta­la­cji pro­duk­cyj­nych i urzą­dzeń prze­my­sło­wych pro­wa­dzą­cych do zmniej­sza­nia zuży­cia surow­ców pier­wot­nych z wyko­rzy­sta­niem mię­dzy inny­mi pane­li foto­wol­ta­icz­nych.

Mini­mal­na wyso­kość pożycz­ki zosta­ła zmniej­szo­na. W porów­na­niu do I edy­cji pro­gra­mu – z 1 mln zł do 0,5 mln zł. Mak­sy­mal­na kwo­ta pożycz­ki w poje­dyn­czym pro­jek­cie to 300 mln zł. W nowym nabo­rze do podzia­łu jest 1,3 mld zł w for­mie poży­czek i dotacji.

  • Kwo­ta alo­ka­cji dla dofi­nan­so­wa­nia w for­mie pożycz­ki – 1 264 286 978,50 złotych
  • Kwo­ta alo­ka­cji dla dofi­nan­so­wa­nia w for­mie dota­cji – 49 772 500,00 złotych

Dofi­nan­so­wa­nie będzie udzie­lo­ne w for­mie pożycz­ki lub dota­cji, zgod­nie z pro­gra­mem prio­ry­te­to­wym Ener­gia Plus. Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę pro­gra­mu Ener­gia Plus.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?