fotowoltaika krok po kroku

Fotowoltaika krok po kroku

W ostat­nim cza­sie foto­wol­ta­ika sta­ła się nie­zwy­kle popu­lar­na, do cze­go przy­czy­ni­ły się mię­dzy inny­mi rosną­ce ceny prą­du. Tym­cza­sem wie­le osób decy­du­jąc się na zakup i mon­taż insta­la­cji wciąż ma zni­ko­mą wie­dzę o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. Nato­miast pod­sta­wo­wa zna­jo­mość tema­tu pozwa­la lepiej zro­zu­mieć zasa­dy, według któ­rych dzia­ła insta­la­cja. Dowiedz się wię­cej – foto­wol­ta­ika krok po kroku.

Dobór instalacji

Dobór insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej to kwe­stia indy­wi­du­al­na – wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to roz­wią­za­nie szy­te na mia­rę. Na dobra­nie odpo­wied­niej mocy insta­la­cji pozwa­la mię­dzy inny­mi szcze­gó­ło­wa ana­li­za dotych­cza­so­we­go zuży­cia ener­gii. Przy­go­to­wa­ny na tej pod­sta­wie pro­jekt dosto­so­wa­ny do rze­czy­wi­stych potrzeb Klien­ta pozwo­li cie­szyć się mak­sy­mal­ną wydaj­no­ścią insta­la­cji oraz mini­ma­li­zo­wać ewen­tu­al­ne stra­ty energii.

Opty­mal­nym roz­wią­za­niem jest taki dobór insta­la­cji, któ­ra będzie w peł­ni pokry­wać zapo­trze­bo­wa­nie dane­go gospo­dar­stwa domo­we­go. Nie­ste­ty nie zawsze jest to moż­li­we. W sytu­acji, gdy insta­la­cja oka­że się zbyt mała nie pozwo­li to na cał­ko­wi­te unie­za­leż­nie­nie się od tra­dy­cyj­nych dostaw prą­du. Ozna­cza to, że cho­ciaż rachun­ki będą niż­sze to nadal w zna­czą­cym stop­niu będą obcią­żać budżet domo­wy. Zbyt duża insta­la­cja rów­nież może oka­zać się pro­ble­ma­tycz­na – przede wszyst­kim jej zakup i mon­taż będzie gene­ro­wać zbęd­ne koszty.

Nale­ży przy tym pamię­tać, że nie­wiel­ka nad­wyż­ka mocy, do 20% jest wska­za­na ze wzglę­du na sys­tem upu­stów, któ­ry pole­ga na tym, że nad­wyż­ki ener­gii wypro­du­ko­wa­ne przez insta­la­cję w sło­necz­ne dni tra­fia­ją do sie­ci, z któ­rej mogą być pobra­ne w cią­gu kolej­nych 12 mie­się­cy. Na przy­kład w okre­sie zimo­wym, kie­dy efek­tyw­ność insta­la­cji spa­da. Taki bufor bez­pie­czeń­stwa jest rów­no­waż­ny mak­sy­mal­nej por­cji ener­gii, któ­rą będzie­my odda­wać ope­ra­to­ro­wi w zamian za usłu­gę maga­zy­no­wa­nia nad­wy­żek, gdy oka­że się to konieczne.

Panele fotowoltaiczne - na co zwrócić uwagę?

Wybór pane­li foto­wol­ta­icz­nych może wyda­wać się skom­pli­ko­wa­ny ze wzglę­du na mno­gość dostęp­nych roz­wią­zań. Dla­te­go war­to sko­rzy­stać z pomo­cy eks­per­tów, któ­rzy zapro­po­nu­ją roz­wią­za­nie naj­le­piej dosto­so­wa­ne do Two­ich potrzeb. Nale­ży przy tym uwzględ­nić mię­dzy inny­mi wydaj­ność pane­li. War­to rów­nież zwró­cić uwa­gę na okres przez jaki będą obję­te gwarancją.

Na temat foto­wol­ta­iki krą­ży wie­le mitów, jed­nym z nich jest stwier­dze­nie, że po kil­ku latach użyt­ko­wa­nia insta­la­cja prze­sta­nie dostar­czać prąd. Uby­tek mocy jest nor­mal­ny, ale jest on bar­dzo nie­wiel­ki  i wyno­si od 0,1% do 0,5% rocz­nie. Dzię­ki temu nawet po upły­wie 25 lat wydaj­ność insta­la­cji będzie utrzy­my­wać się na pozio­mie ponad 80%, co pozwa­la na pokry­cie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną dane­go obiektu.

Fotowoltaika a dofinansowanie

W związ­ku z zaku­pem i mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej moż­li­we jest otrzy­ma­nie dota­cji mię­dzy inny­mi w ramach pro­gra­mu Mój Prąd czy ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, z któ­rych mogą sko­rzy­stać prosumenci.

Nabór do pro­gra­mu Mój Prąd obec­nie się zakoń­czył, ale w przy­szłym roku praw­do­po­dob­nie poja­wi się kolej­na edy­cja pro­gra­mu. W ramach dofi­nan­so­wa­nia moż­na otrzy­mać do 50% kosz­tów ponie­sio­nych w związ­ku z zaku­pem i mon­ta­żem insta­la­cji. Suma ta nie może prze­kro­czyć jed­nak 5 tys. zł

Kwo­tę prze­zna­czo­ną na zakup i mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych (pomniej­szo­ną o wszel­kie pań­stwo­we dota­cje, jak choć­by ta z pro­gra­mu Mój Prąd) moż­na odli­czyć od podat­ku, do kwo­ty mak­sy­mal­nie 53 tys. zł.

Pod­su­mo­wu­jąc wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści. Więk­szość osób, któ­re decy­du­je się na zakup i mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych zwra­ca przede wszyst­kim uwa­gę na wzglę­dy finan­so­we. Taka inwe­sty­cja zwró­ci się po ok. 6 latach, a w trak­cie swo­je­go funk­cjo­no­wa­nia może przy­nieść nawet kil­ka­dzie­siąt tysię­cy zło­tych oszczęd­no­ści. War­to wziąć pod uwa­gę rów­nież kwe­stie zwią­za­ne z tro­ską o dobro pla­ne­ty.

Foto­wol­ta­ika to nowo­cze­sne, bez­piecz­ne i eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nie, któ­re może przy­no­sić korzy­ści przez kil­ka­dzie­siąt lat. Skon­tak­tuj się z nami – na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen ener­gii.

 


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?