Czy rozmiar paneli fotowoltaicznych ma przełożenie na ich moc?

Ener­gię dla jed­no­ro­dzin­ne­go domu może wytwa­rzać już nawet kil­ka, kil­ka­na­ście pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Ile dokład­nie ich potrze­ba? Czy wymiar modu­łów prze­kła­da się na ich moc?

Wymiary paneli fotowoltaicznych a uzyskiwane moce

Roz­miar insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej zale­ży przede wszyst­kim od wymia­rów modu­łów. Róż­ni­ce pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi pane­la­mi moż­na zna­leźć w ich budo­wie, tj. w zasto­so­wa­nych w nich ogni­wach. Te nie­wiel­kie ele­men­ty naj­czę­ściej mają roz­miar 15 x 15 cm.

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne na ryn­ku pane­le foto­wol­ta­icz­ne są zło­żo­ne z 48, 60 lub 72 ogniw, a naj­więk­szą popu­lar­no­ścią, ze wzglę­du na naj­lep­szy sto­su­nek mocy do wymia­rów, cie­szy się panel foto­wol­ta­icz­ny skła­da­ją­cy się z 60 ogniw.

Na prze­strze­ni ostat­nich lat wymia­ry modu­łów foto­wol­ta­icz­nych ule­gły stan­da­ry­za­cji. Przy­kła­do­wo, panel o mocy 280 W ma 100 cm sze­ro­ko­ści, 165-170 cm dłu­go­ści oraz 4 cm gru­bo­ści. Wymiar pane­li prze­kła­da się na roz­miar całej insta­la­cji, jej wagę oraz oczy­wi­ście moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­ne sys­te­mu PV.

Jak dobrać moc i rozmiar instalacji do zapotrzebowania na energię?

W przy­pad­ku gospo­darstw domo­wych moc sys­te­mu foto­wol­ta­icz­ne­go nale­ży dobrać w taki spo­sób, aby pro­du­ko­wa­na ener­gia nie prze­kra­cza­ła zuży­cia w ska­li roku. Istot­ne jest zatem osza­co­wa­nie rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na energię.

Nie­zbęd­na jest ana­li­za rachun­ków za prąd - naj­le­piej za cały ostat­ni rok. Na ich pod­sta­wie moż­na dobrać odpo­wied­nią moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. W obli­cze­niach nale­ży oczy­wi­ście uwzględ­nić moż­li­wy wzrost zuży­cia ener­gii spo­wo­do­wa­ny np. zmia­ną spo­so­bu ogrze­wa­nia oraz zasa­dy roz­li­cza­nia ener­gii tzw. opu­sty z zakła­dem ener­ge­tycz­nym (insta­la­cja o mocy do 10 kW - za każ­dą 1 kWh odda­ną sie­ci moż­na ode­brać 0,8 kWh).

Zde­cy­do­wa­nie trud­niej­sze jest okre­śle­nie mocy insta­la­cji dla powsta­ją­ce­go dopie­ro domu. Dla nowych budyn­ków nale­ży osza­co­wać moc na pod­sta­wie pla­no­wa­ne­go zuży­cia, czy­li okre­ślić rodzaj i ilość urzą­dzeń oraz licz­bę domow­ni­ków. W przy­pad­ku, gdy oka­że się, że moc insta­la­cji jest nie­wy­star­cza­ją­ca, sys­tem PV moż­na roz­bu­do­wać sto­su­jąc np. mikroinwertery.

Czy warto wykorzystać całą powierzchnię dachu pod fotowoltaikę?

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na nie musi pokry­wać całej powierzch­ni dachu, choć oczy­wi­ście nie­jed­no­krot­nie taka sytu­acja ma miej­sce. Wpływ na to ma wie­le róż­nych czyn­ni­ków: sza­co­wa­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię, rodzaj pane­li foto­wol­ta­icz­nych, kąt i kie­ru­nek nachy­le­nia dachu, kon­struk­cja dachu, ewen­tu­al­ne zacienienia.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?