instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika - 5 najpopularniejszych mitów

W ostat­nim cza­sie insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne znacz­nie zyska­ły na popu­lar­no­ści. Mimo to zna­le­zie­nie rze­tel­nych infor­ma­cji na ich temat nie jest łatwe. Poja­wia się za to coraz wię­cej pytań i wąt­pli­wo­ści, a tak­że mitów doty­czą­cych foto­wol­ta­iki. Dzie­je się tak mię­dzy inny­mi dla­te­go, że wciąż moż­na się natknąć na obie­go­we, nie­spraw­dzo­ne opi­nie, któ­re mogą sku­tecz­nie znie­chę­cić oso­by, któ­re zasta­na­wia­ją się czy foto­wol­ta­ika to roz­wią­za­nie dla nich.

1. Instalacja fotowoltaiczna się nie zwróci

Zakup i mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych to wyda­tek rzę­du od kil­ku­na­stu do kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy zło­tych. Przy­kła­do­wo insta­la­cja o mocy 5,4 kW kosz­tu­je ok. 26 tys. zł. Jest to jed­nak inwe­sty­cja, któ­ra zwra­ca się prze­cięt­nie po 5-6 latach, a w dłu­gim okre­sie cza­su pozwa­la znacz­nie zaosz­czę­dzić na prądzie. 

Ponad­to kosz­ty zwią­za­ne z zaku­pem i mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej moż­na obni­żyć dzię­ki sko­rzy­sta­niu z roz­ma­itych pro­gra­mów, takich jak na przy­kład „Mój Prąd”. W ramach pro­gra­mu moż­na otrzy­mać dota­cję w wyso­ko­ści 50% war­to­ści inwe­sty­cji, nie może ona jed­nak prze­kro­czyć 5.000 zł. Nato­miast kosz­ty inwe­sty­cji, któ­re nie zosta­ły obję­te pań­stwo­wym wspar­ciem, moż­na z kolei odli­czyć od podat­ku w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej.

2. Fotowoltaika często ulega awariom

Oczy­wi­ście nie jest to praw­da. Insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne bar­dzo rzad­ko ule­ga­ją awa­riom, a za naj­bar­dziej awa­ryj­ny ele­ment uzna­wa­ny jest  inwer­ter. Podob­nie jak pane­le ma on nam słu­żyć przez kil­ka­dzie­siąt lat. Dla­te­go war­to zde­cy­do­wać się na roz­wią­za­nia wyso­kiej jako­ści, dzię­ki któ­rym bez prze­szkód będzie moż­na przez lata korzy­stać z prą­du z wła­snej elek­trow­ni słonecznej.

3. Panele fotowoltaiczne nie działają zimą

To kolej­ny mit. Pane­le foto­wol­ta­icz­ne dzia­ła­ją przez cały rok i choć ich wydaj­ność jest mniej­sza w mie­sią­cach zimo­wych to wciąż nie sta­no­wi to prze­szko­dy do korzy­sta­nia z prą­du pły­ną­ce­go z insta­la­cji. Oczy­wi­ście naj­lep­sze warun­ki do pra­cy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych wystę­pu­ją w bez­chmur­ne i sło­necz­ne dni. Nie ozna­cza to jed­nak, że w przy­pad­ku niskich tem­pe­ra­tur, a tak­że pochmur­nych dni insta­la­cja nie będzie dzia­ła­ła. Spa­dek natę­że­nia świa­tła pada­ją­ce­go na pane­le foto­wol­ta­icz­ne skut­ku­je wów­czas jedy­nie nie­wiel­kim spad­kiem ich sprawności.

War­to rów­nież wie­dzieć, że wydaj­ność insta­la­cji może zmniej­szać zale­ga­ją­cy na niej śnieg. Dla­te­go nale­ży pamię­tać, że pra­wi­dło­wo zamon­to­wa­ne pane­le powin­ny być umiesz­czo­ne pod takim kątem, żeby śnieg sam się z nich zsu­wał. Zazwy­czaj jest to  30 – 45 stopni.

4. Wydajność paneli fotowoltaicznych z czasem maleje

Wydaj­ność pane­li foto­wol­ta­icz­nych male­je wraz z upły­wem cza­su. Jest to jed­nak nie­znacz­ny uby­tek i wyno­si od 0,1% do 0,5% wydaj­no­ści rocz­nie. Dzię­ki temu nawet po upły­wie 25 lat wydaj­ność insta­la­cji będzie utrzy­my­wać się na pozio­mie ponad 80%, co pozwa­la na pokry­cie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną dane­go obiektu.

5. Budowa instalacji wymaga pozwolenia na budowę

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej o mocy nie prze­kra­cza­ją­cej 50 kWp nie wyma­ga pozwo­le­nia na budo­wę. Jest ono koniecz­ne dopie­ro przy insta­la­cjach o mocy prze­kra­cza­ją­cej ten poziom. 

W prze­cięt­nym domu jed­no­ro­dzin­nym moc insta­la­cji znaj­du­je się w prze­dzia­le od 5 do 10 kWp.  Trze­ba przy tym pamię­tać, że w przy­pad­ku insta­la­cji o mocy powy­żej 6,5 kWp koniecz­ne jest uzgod­nie­nie pro­jek­tu z rze­czo­znaw­cą ds. zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz zgło­sze­nie insta­la­cji do Pań­stwo­wej Stra­ży Pożarnej.

Foto­wol­ta­ika to spo­sób na unie­za­leż­nie­nie się od rosną­cych cen prą­du. Skon­tak­tuj się z nami, a na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse. 


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?