VE_fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu – dlaczego warto zdecydować się już teraz?

Wie­le osób wciąż odwle­ka decy­zję o inwe­sty­cji we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną. Tym­cza­sem obec­nie jest ide­al­ny moment na zakup i mon­taż foto­wol­ta­iki. Dla­cze­go nie war­to zwlekać?

Czy fotowoltaika dla domu się opłaca?

Na począt­ku roku moż­na było zaob­ser­wo­wać pod­wyż­ki cen ener­gii. Praw­do­po­dob­nie nie są to ostat­nie z jaki­mi przyj­dzie nam się mie­rzyć w naj­bliż­szym cza­sie. Mię­dzy inny­mi dla­te­go pro­duk­cja ener­gii elek­trycz­nej ze świa­tła sło­necz­ne­go w ostat­nim cza­sie tak bar­dzo zyska­ła na popularności.

Ponad­to obec­nie sto­py kre­dy­to­we są rekor­do­wo niskie, co jest istot­ne przede wszyst­kim dla tych osób, któ­re chcą sko­rzy­stać z tego rodza­ju finan­so­wa­nia. Co wię­cej licz­ne dota­cje, w tym pro­gram Mój Prąd dodat­ko­wo obni­ża­ją koszt zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji. Spra­wia to, że okres zwro­tu z inwe­sty­cji we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną może być krót­ki i wyno­sić ok. 6 lat.

Nie bez zna­cze­nia jest rów­nież fakt, że modu­ły foto­wol­ta­icz­ne są inwe­sty­cją w przy­szłość. To roz­wią­za­nie nie tyl­ko oszczęd­ne, ale rów­nież przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Dzię­ki insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej możesz zaosz­czę­dzić nawet do 5.000 zł rocz­nie, co w cią­gu 25 lat pozwa­la uzy­skać aż 125.000 zł.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty?

Foto­wol­ta­ika dla domu nie­sie ze sobą sze­reg korzy­ści. Mimo to wie­le osób nie wie, na co w naj­więk­szej mie­rze zwró­cić uwa­gę w otrzy­ma­nej ofer­cie. Czę­sto kry­te­rium decy­du­ją­cym o wybo­rze kon­kret­nej fir­my jest cena insta­la­cji. Tym­cza­sem nale­ży pamię­tać, że modu­ły foto­wol­ta­icz­ne nie tyl­ko mają nam słu­żyć przez kolej­ne 25 lat, ale też naj­czę­ściej są mon­to­wa­ne na dachu. Jest to jeden z kosz­tow­niej­szych ele­men­tów domu.

Dla­te­go oprócz ceny war­to wziąć pod uwa­gę rów­nież takie ele­men­ty jak gwa­ran­cja na poszcze­gól­ne urzą­dze­nia, a tak­że spraw­ność całej insta­la­cji. Ponad­to praw­do­po­dob­nie Two­je zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną w przy­szło­ści jesz­cze wzro­śnie, np. przez inne urzą­dze­nia elek­trycz­ne czy nowo­cze­sne ogrze­wa­nie – pom­pa cie­pła, war­to uwzględ­nić to już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia. Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na powin­na być ide­al­nie dopa­so­wa­na do potrzeb domow­ni­ków, dla­te­go dobry pro­jekt to podstawa.

Dlaczego nie warto czekać?

Zarów­no ceny modu­łów foto­wol­ta­icz­nych na ryn­ku chiń­skim, jak i kosz­ty trans­por­tu mor­skie­go w ostat­nim cza­sie zna­czą­co wzro­sły. Dla­te­go moż­na spo­dzie­wać się, ze wzrost cen na ryn­ku lokal­nym nadal będzie się utrzymywał.

Ponad­to zwle­ka­jąc z decy­zją o wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej, każ­de­go mie­sią­ca musi­my opła­cać rachun­ki za prąd. Jeże­li wyno­szą one np. 300 zł mie­sięcz­nie to rok odwle­ka­nia decy­zji kosz­tu­je nas 3600 zł. Czę­sto jest to kwo­ta, któ­ra pozwo­li­ła­by na zakup lep­szej instalacji.

Fotowoltaika dla domu – jej popularność wciąż rośnie

Naj­now­sze dane Urzę­du Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki poka­zu­ją ponad trzy­krot­ny wzrost wolu­me­nu ener­gii elek­trycz­nej wpro­wa­dzo­nej do sie­ci z mikro­in­sta­la­cji w 2020 roku w sto­sun­ku do roku 2019. Ponad­to pod koniec ubie­głe­go roku w Pol­sce dzia­ła­ło już nie­mal 460 tys. insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, z cze­go 300 tys. zosta­ło pod­łą­czo­nych w 2020 r.

Nie cze­kaj z decy­zją. Sprawdź czy foto­wol­ta­ika dla domu się opła­ca. Skon­tak­tuj się z nami i umów się na BEZ­PŁAT­NY audyt.

Pod­ję­cie decy­zji o zało­że­niu na swo­jej nie­ru­cho­mo­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, powin­na poprze­dzać ana­li­za naszych rze­czy­wi­stych potrzeb. W ich usta­le­niu pomo­że Audyt prze­pro­wa­dzo­ny przez Dorad­cę ds. Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii.  Pamię­taj­my, że insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na ma nam słu­żyć przez kolej­ne 25 lat. Dla­te­go przy jej wybo­rze nale­ży wziąć pod uwa­gę sze­reg czyn­ni­ków, nie tyl­ko rocz­ne zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elektryczną.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?