kalkulator fotowoltaika

Kalkulator fotowoltaika - sprawdź, ile możesz zyskać!

Roz­wa­ża­jąc inwe­sty­cję we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną wie­le osób sku­pia się przede wszyst­kim na jej cenie. Tym­cza­sem na final­ną wyce­nę skła­da się wie­le czyn­ni­ków, do któ­rych moż­na zali­czyć mię­dzy inny­mi moc insta­la­cji, rodzaj inwer­te­ra czy dachu. Dopie­ro szcze­gó­ło­wy i kom­plet­ny audyt może dać odpo­wiedź na pyta­nie, ile będzie kosz­to­wać insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na. Sprawdź, co wpły­wa na cenę insta­la­cji i prze­ko­naj się, że naj­tań­sza ofer­ta nie musi być jed­no­cze­śnie naj­ko­rzyst­niej­szą. Ile możesz zyskać dzię­ki pane­lom foto­wol­ta­icz­nym? – kal­ku­la­tor foto­wol­ta­ika.

Jakie czynniki wpływają na cenę instalacji

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na dopa­so­wa­na do potrzeb inwe­sto­ra pozwa­la w peł­ni cie­szyć się korzy­ścia­mi pły­ną­cy­mi z korzy­sta­nia z ener­gii ze słoń­ca. Tym­cza­sem na to, ile będzie kosz­to­wać goto­wa insta­la­cja wpły­wa wie­le czyn­ni­ków. Nale­żą do nich mię­dzy innymi:

  • moc insta­la­cji
  • zasto­so­wa­ne komponenty
  • rodzaj dachu i jego pokrycia
  • ewen­tu­al­ne zacienienia

Pierw­szym kro­kiem do usta­le­nia wiel­ko­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej jest okre­śle­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną. Moż­na to zro­bić mię­dzy inny­mi na pod­sta­wie rocz­nych rachun­ków za prąd.

Następ­nie nale­ży prze­ana­li­zo­wać pla­no­wa­ne miej­sce inwe­sty­cji. Czy ma być to insta­la­cja na dachu czy na grun­cie, a tak­że jaki jest sto­pień nachy­le­nia dachu, z cze­go zosta­ło wyko­na­ne pokry­cie dacho­we oraz czy wystę­pu­ją ewen­tu­al­ne zacie­nie­nia. W sytu­acji, w któ­rej kąt nachy­le­nia dachu czy orien­ta­cja wzglę­dem słoń­ca jest nie­ko­rzyst­na war­to roz­wa­żyć insta­la­cję na gruncie.

W zależ­no­ści od miej­sca, jakie wybie­rze­my i okre­ślo­nych warun­ków cena insta­la­cji będzie się róż­nić. Zasto­so­wa­nie inne­go sys­te­mu moco­wań ma wpływ na cenę insta­la­cji. Podob­nie jak rodzaj pane­li foto­wol­ta­icz­nych czy inwer­te­ra, któ­re powin­ny być dopa­so­wa­ne do potrzeb inwestora.

Nale­ży przy tym pamię­tać, że nie tyl­ko insta­la­cje skie­ro­wa­ne na połu­dnie pro­du­ku­ją prąd. Nie­mal rów­nie korzyst­ne jest roz­miesz­cze­nie pane­li foto­wol­ta­icz­nych na dwóch poła­ciach dachu, w kie­run­ku wschód-zachód.

Czy cena powinna być głównym kryterium wyboru? 

Wie­le osób decy­du­jąc się na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej kie­ru­je się przede wszyst­kim jej ceną. Tym­cza­sem nie zawsze naj­tań­sza ofer­ta jest jed­no­cze­śnie naj­lep­szą. Dla­te­go war­to wziąć pod uwa­gę rów­nież inne para­me­try – takie jak jakość zasto­so­wa­nych kom­po­nen­tów, ser­wis i obsłu­ge posprze­da­żo­wą. Wybie­ra­jąc fir­mę, któ­ra ofe­ru­je kom­plek­so­wą obsłu­gę oraz dba o swo­ich klien­tów nie tyl­ko pod­czas zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji może­my być pew­ni, że w razie jakich­kol­wiek pro­ble­mów otrzy­ma­my nie­zbęd­ną pomoc.

Są sytu­acje, w któ­rych wspar­cie eks­per­ta jest bar­dzo waż­ne. Dla­te­go Klien­ci Votum Ener­gy SA mogą sko­rzy­stać z pro­gra­mu Votum Ener­gy Con­cier­ge. W ramach któ­re­go otrzy­mu­ją dostęp do sze­re­gu bez­płat­nych usług, takich jak m.in., moni­to­ring insta­la­cji czy­li zdal­ne moni­to­ro­wa­nie jej pra­cy, wykry­wa­nie uste­rek i błę­dów oraz wery­fi­ka­cję ilo­ści uzy­ska­nej energii.

Kalkulator fotowoltaika – ile możesz zyskać?

Kal­ku­la­tor foto­wol­ta­ika to narzę­dzie, któ­re pozwa­la obli­czyć ile moż­na zaosz­czę­dzić dzię­ki wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej. Umów się na bez­płat­ny audyt, w trak­cie któ­re­go Dorad­ca ds. OZE spraw­dzi czy foto­wol­ta­ika to roz­wią­za­nie dla Cie­bie. Dowiesz się mię­dzy inny­mi jak szyb­ko zwró­ci się inwe­sty­cja, a tak­że z jakich dota­cji możesz sko­rzy­stać - tak­że w tym zakre­sie możesz liczyć na naszą pomoc. Zasta­na­wiasz się ile możesz zyskać?

Jeże­li dziś Twój rachu­nek za prąd wyno­si 250 zł mie­sięcz­nie, a wzrost cen prą­du będzie utrzy­my­wał się w oko­li­cach 3% rocz­nie, to za 30 lat za to samo zuży­cie ener­gii zapła­cisz ponad 600 zł. 

Nale­ży przy tym pamię­tać, że jest to bar­dzo opty­mi­stycz­ny sce­na­riusz. Pod­wyż­ki w tak dłu­gim okre­sie cza­su mogą się­gnąć nawet 10 %, tym­cza­sem już przy 5% wzro­ście cen rachu­nek za prąd będzie wyno­sić bli­sko 1 100 zł miesięcznie. 

Jeśli pomno­żyć oszczęd­no­ści przez 30 lat użyt­ko­wa­nia insta­la­cji, dodat­ko­wo uwzględ­nia­jąc pod­wyż­ki na pozio­mie 5% rocz­nie to suma oszczęd­no­ści robi się impo­nu­ją­ca i prze­kra­cza 200 tys. zł.

Skon­tak­tuj się z nami! Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?