wysokie rachunki

O ile wzrosną ceny energii?

W ostat­nim cza­sie wie­le mówi się o pod­wyż­kach cen ener­gii, któ­re mogą się zna­czą­co odbić na budże­cie wie­lu gospo­darstw domo­wych. Tym­cza­sem już w tym mie­sią­cu przed­się­bior­cy dotkli­wie odczu­li wzrost hur­to­wych cen prą­du. O ile wzro­sną ceny ener­gii? Jak unik­nąć pod­wy­żek rachun­ków za prąd?

Podwyżki hurtowych cen energii

Już na począt­ku tego roku ceny ener­gii wzro­sły. Przy­czy­ni­ło się do tego mię­dzy inny­mi wpro­wa­dze­nie opła­ty moco­wej. Jej zada­niem ma być zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go w zakre­sie sta­łych i bez­pro­ble­mo­wych dostaw prą­du. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka to jed­nak przede wszyst­kim dodat­ko­wa pozy­cja na fakturze.

Jeże­li sytu­acja nie ule­gnie zmia­nie już wkrót­ce dotkną nas kolej­ne pod­wyż­ki ener­gii, któ­re odczu­je­my na dwa spo­so­by – bez­po­śred­nio, poprzez wyż­sze rachun­ki za prąd i pośred­nio przez ceny towa­rów w sklepach.

Hur­to­we ceny ener­gii wzro­sły już bli­sko o 75%, tyl­ko do maja tego roku. Jeśli nadal utrzy­ma­ją się na takim pozio­mie z pew­no­ścią odbi­je się to na cenach pro­duk­tów wytwa­rza­nych przy wyko­rzy­sta­niu prą­du. Ponad­to na począt­ku tego mie­sią­ca kurs bazo­wy ener­gii elek­trycz­nej wzrósł do aż 344,46 zł czy­li o nie­mal 15% w nie­speł­na tydzień.

Dlaczego ceny energii wciąż rosną?

Nie­ste­ty nie jest to koniec zmian jakie nas cze­ka­ją. Przy­szło­rocz­na pod­wyż­ka urzę­do­wych cen ener­gii może prze­kro­czyć nawet 30%. W dużej mie­rze będzie ona zwią­za­na z dro­że­ją­cy­mi pra­wa­mi do emi­sji CO2, a tak­że sytu­acją Kopal­ni w Turowie.

Pomi­mo rosną­cej popu­lar­no­ści pane­li foto­wol­ta­icz­nych ener­ge­ty­ka w Pol­sce wciąż opie­ra się przede wszyst­kim na węglu. Ma to nega­tyw­ny wpływ nie tyl­ko na śro­do­wi­sko, ale tak­że na zasob­ność naszych port­fe­li. Tyl­ko w ubie­głym roku tra­dy­cyj­ne elek­trow­nie wyemi­to­wa­ły 95,5 mln ton dwu­tlen­ku węgla, co przy obec­nych cenach upraw­nień daje koszt rzę­du 4,8 mld euro rocz­nie, czy­li 21 mld zł.

Pozo­sta­je jesz­cze kwe­stia Kopal­nii Węgla Bru­nat­ne­go Turów, któ­ra mia­ła zasi­lać nowy blok Elek­trow­ni Turów odda­ny do użyt­ku 14 maja tego roku po 6 latach budo­wy. Jeże­li kopal­nia zosta­nie zamknię­ta koniecz­ny może się oka­zać import węgla z Czech lub Niemiec.

Pod­wyż­ki cen prą­du dla przed­się­bior­ców prze­kła­da­ją się rów­nież na wzrost infla­cji kon­su­menc­kiej, któ­ra według wstęp­nych danych GUS wyno­si­ła w maju bli­sko 5%. Wpły­wa to na wzrost cen pro­duk­tów, takich jak cho­ciaż­by pie­czy­wo, któ­re jest jed­nym z szyb­ciej dro­że­ją­cych produktów.

Dla prze­cięt­nej rodzi­ny ozna­cza to nie tyl­ko wzrost wydat­ków na zaku­py, ale rów­nież koniecz­ność opła­ca­nia wyż­szych rachun­ków za prąd. W jaki spo­sób moż­na unik­nąć tych ostatnich?

Ceny energii idą w górę. Odpowiedzią fotowoltaika?

Wciąż jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych powo­dów dla któ­rych zaczy­na­my roz­wa­żać inwe­sty­cję w pane­le foto­wol­ta­icz­ne są oszczęd­no­ści. Dopie­ro w dal­szej kolej­no­ści bie­rze­my pod uwa­gę dota­cje czy aspek­ty zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska. Ile moż­na zaosz­czę­dzić dzię­ki foto­wol­ta­ice?

Przy mie­sięcz­nym rachun­ku za prąd wyno­szą­cym 250 zł w cią­gu roku musi­my prze­zna­czyć na ten cel 3 tys. zł. Odpo­wied­nio w cią­gu 30 lat musie­li­by­śmy zapła­cić za prąd ok. 90 tys. zł przy zało­że­niu, że jego cena nie wzro­śnie przez cały ten okres. Nato­miast jeśli pod­wyż­ka cen prą­du wynio­sła­by 5% rocz­nie to już po 25 latach nasz mie­sięcz­ny rachu­nek za prąd opie­wał­by na kwo­tę bli­sko 850 zł, a łącz­na suma naszych opłat przez cały ten czas wynio­sła­by ok. 150 tys. zł. Po 30 latach było­by to odpo­wied­nio bli­sko 210 tys. zł. Tym­cza­sem inwe­sty­cja w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną zwra­ca się już po 6-7 latach i po tym cza­sie może­my cie­szyć się rosną­cy­mi oszczędnościami.

Skon­tak­tuj się z nami. Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?