VE - rachunki za prąd i ogrzewanie

O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

Począ­tek roku 2021 przy­niósł nam pod­wyż­ki cen ener­gii elek­trycz­nej zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem opła­ty moco­wej. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka ozna­cza to dodat­ko­wą pozy­cję na fak­tu­rze. Czy to koniec pod­wy­żek za ener­gię elek­trycz­ną? Wyso­kie rachun­ki za prąd i ogrze­wa­nie - czy wła­ści­cie­le insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych mogą ich uniknąć?

Czy ceny gazu mogą wzrosnąć nawet o 100%?

Zgod­nie z infor­ma­cja­mi, jakie w ostat­nim cza­sie poja­wia­ją się w mediach praw­do­po­dob­nie w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku lat cze­ka­ją nas bar­dzo dotkli­we pod­wyż­ki  cen gazu. Już w 2024 r. ceny gazu mia­ły­by nie być regu­lo­wa­ne. Co to ozna­cza dla osób, któ­re ogrze­wa­ją swo­je domy gazem?

Aktu­al­nie ceny gazu dla gospo­darstw domo­wych w Pol­sce są o ok. 50% niż­sze od tych prze­wi­dzia­nych dla przed­się­bior­ców. W pozo­sta­łych kra­jach Unii Euro­pej­skiej moż­na zauwa­żyć odwrot­ną ten­den­cję. Ceny dla odbior­ców indy­wi­du­al­nych są nawet o 100% wyż­sze od tych dla biz­ne­su. Teraz rów­nież w naszym kra­ju szy­ku­je się zmia­na, któ­rą bar­dzo odczu­ją oso­by, któ­re dotych­czas korzy­sta­ły z ogrze­wa­nia gazowego.

To nie­ste­ty nie koniec złych infor­ma­cji dla posia­da­czy gazo­wych pie­ców. Praw­do­po­dob­nie do 2050 roku koniecz­na oka­że się cał­ko­wi­ta rezy­gna­cja z tego rodza­ju ogrze­wa­nia i choć per­spek­ty­wa kolej­nych 30 lat wyda­je się być dość odle­gła to już teraz war­to zasta­no­wić się nad alter­na­tyw­nym roz­wią­za­nia­mi. Jed­nym z nich jest pom­pa cie­pła.

To urzą­dze­nie cał­ko­wi­cie bez­ob­słu­go­we i zauto­ma­ty­zo­wa­ne. Nie ma potrze­by łado­wa­nia opa­łu, czysz­cze­nia pie­ca i jego roz­pa­la­nia. Jest nie tyl­ko wygod­ne, ale przede wszyst­kim przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Nie przy­czy­nia się do powsta­wa­nia smo­gu, o któ­rym tyle ostat­nio sły­szy­my w ostat­nim czasie.

Rachunki za prąd wyższe o 700 zł – czy to możliwe?

W cią­gu naj­bliż­szych kil­ku lat rachun­ki za prąd gospo­darstw domo­wych mogą wzro­snąć nawet o 700 zł. Tak dra­stycz­na pod­wyż­ka cen ma wyni­kać mię­dzy inny­mi z koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów za emi­sję dwu­tlen­ku węgla przez tra­dy­cyj­ne elek­trow­nie. W przy­pad­ku Pol­ski bli­sko 70% ener­gii nadal wytwa­rza­ne jest z węgla.

Nawet jeśli ten czar­ny sce­na­riusz się nie ziści nale­ży wziąć pod uwa­gę pod­wyż­ki cen prą­du, z któ­ry­mi bory­ka­my się już teraz. Jeże­li dziś Twój rachu­nek za prąd wyno­si 250 zł mie­sięcz­nie, a wzrost cen prą­du będzie utrzy­my­wał się w oko­li­cach 3% rocz­nie, to za 30 lat za to samo zuży­cie ener­gii zapła­cisz ponad 600 zł.

Jest to bar­dzo opty­mi­stycz­ny sce­na­riusz. Pod­wyż­ki w tak dłu­gim okre­sie cza­su mogą się­gnąć nawet 10%. Tym­cza­sem już przy 5% wzro­ście cen rachu­nek za prąd będzie wyno­sić bli­sko 1 100 zł miesięcznie.

Roz­wią­za­niem jest wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na, któ­ra pozwa­la unie­za­leż­nić się od rosną­cych cen prą­du. Dzię­ki foto­wol­ta­ice możesz zyskać nawet do 5 000 zł rocz­nie, co w cią­gu 25 lat użyt­ko­wa­nia pane­li prze­kła­da się na oszczęd­ność się­ga­ją­ce aż do 125 000 zł.

Skon­tak­tuj się z nami. Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?