podwyżki cen prądu

Czekają nas podwyżki cen prądu?

W cią­gu ostat­nie­go roku gieł­do­we ceny ener­gii elek­trycz­nej pod­sko­czy­ły o bli­sko 40%. Tym samym są naj­wyż­sze w histo­rii. Bez wąt­pie­nia już wkrót­ce wpły­nie to na wyso­kość naszych rachun­ków za prąd. Zgod­nie z prze­wi­dy­wa­nia­mi eks­per­tów pod­wyż­ki cen prą­du, jakie cze­ka­ją nas w przy­szłym roku, a więc zale­d­wie za kil­ka mie­się­cy będą dwu­cy­fro­we. O ile wzro­sną nasze rachun­ki? W jaki spo­sób unik­nąć pod­wy­żek cen prą­du?

Nie tylko prąd drożeje

Zgod­nie z dany­mi Towa­ro­wej Gieł­dy Ener­gii w lip­cu koszt ener­gii elek­trycz­nej był naj­wyż­szy od 20 lat. Tyl­ko w sto­sun­ku do ubie­głe­go roku ceny wzro­sły o nie­mal 70%. Nie­ste­ty nie jest to koniec cze­ka­ją­cych nas pod­wy­żek. W mediach poja­wia się coraz wię­cej gło­sów mówią­cych o tym, że przy­szłym roku powin­ni­śmy spo­dzie­wać się co naj­mniej kil­ku­na­sto­pro­cen­to­wych pod­wy­żek cen prą­du. Ponad­to rosną rów­nież ceny gazu ziemnego.

Nie­wy­klu­czo­ne, że już wkrót­ce będzie­my tak­że świad­ka­mi uwol­nie­nia cen ener­gii elek­trycz­nej. Wpły­nie to nie tyl­ko na gospo­dar­stwa domo­we, ale rów­nież przed­się­bior­ców, w przy­pad­ku któ­rych kosz­ty pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści zna­czą­co wzrosną.

Powo­dem, dla któ­re­go nasze rachun­ki za prąd wciąż rosną jest mię­dzy inny­mi koniecz­ność pono­sze­nia opłat zwią­za­nych z emi­sją CO2, a tak­że koniecz­ność impor­to­wa­nia ener­gii od naszych sąsia­dów.  Powo­du­je to, że pod­wyż­ki jakich spo­dzie­wa­my się na począt­ku przy­szłe­go roku praw­do­po­dob­nie będą znacz­nie wyż­sze niż obec­ny poziom infla­cji. Dla­te­go już teraz war­to roz­wa­żyć inwe­sty­cję we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną, dzię­ki któ­rej moż­na zyskać nie­za­leż­ność od rosną­cych cen i zaosz­czę­dzić znacz­ne sumy.

Podwyżki cen prądu – czy można ich uniknąć?

Wła­sna insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na to spo­sób na nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prą­du, co nabie­ra szcze­gól­ne­go zna­cze­nia w odnie­sie­niu do zapo­wia­da­nych pod­wy­żek. Dzię­ki wła­snej insta­la­cji zysku­je­my lep­szą kon­tro­lę nad budże­tem domo­wym i nie musi­my bać się rosną­cych cen ener­gii. Ponad­to w całym cza­sie użyt­ko­wa­nia, czy­li dwu­dzie­stu czy trzy­dzie­stu lat foto­wol­ta­ika pozwo­li nam zaosz­czę­dzić znacz­ne kwoty.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Wie­le osób, któ­re roz­wa­ża inwe­sty­cję w foto­wol­ta­ikę mar­twi się koniecz­no­ścią ponie­sie­nia kosz­tów rzę­du kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy. Tym­cza­sem insta­la­cja zwra­ca się już po kil­ku latach, a po tym cza­sie pie­nią­dze któ­re wyda­li­by­śmy na pokry­cie rachun­ków za prąd może­my prze­zna­czyć na inne cele.

War­to zauwa­żyć, że nawet bez moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z dofi­nan­so­wa­nia do insta­la­cji inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę pozo­sta­je opła­cal­na. Cho­ciaż­by ze wzglę­du na rosną­ce ceny ener­gii. Ile moż­na zaosz­czę­dzić dzię­ki foto­wol­ta­ice?

Przy mie­sięcz­nym rachun­ku za prąd wyno­szą­cym 250 zł w cią­gu roku musi­my prze­zna­czyć na ten cel 3 tys. zł. Odpo­wied­nio w cią­gu 30 lat musie­li­by­śmy zapła­cić za prąd ok. 90 tys. zł przy zało­że­niu, że jego cena nie wzro­śnie przez cały ten okres. Nato­miast jeśli pod­wyż­ka cen prą­du wynio­sła­by 5% rocz­nie to już po 25 latach nasz mie­sięcz­ny rachu­nek za prąd opie­wał­by na kwo­tę bli­sko 850 zł, a łącz­na suma naszych opłat przez cały ten czas wynio­sła­by ok. 150 tys. zł. Po 30 latach było­by to odpo­wied­nio bli­sko 210 tys. zł. Tym­cza­sem inwe­sty­cja w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną zwra­ca się już po 6-7 latach i po tym cza­sie może­my cie­szyć się rosną­cy­mi oszczędnościami.

Na korzyść foto­wol­ta­iki prze­ma­wia rów­nież fakt, że ener­gia wypro­du­ko­wa­na przez pane­le foto­wol­ta­icz­ne może zasi­lać wszyst­kie urzą­dze­nia w naszym domu. Od sprzę­tów gospo­dar­stwa domo­we­go, a na ogrze­wa­niu koń­cząc. Dla­te­go jed­no­cze­sne zasto­so­wa­nie foto­wol­ta­ikipom­py cie­pła to roz­wią­za­nie, na któ­re decy­du­je się coraz wię­cej osób. W ten spo­sób zysku­ją nie tyl­ko nie­za­leż­ność od rosną­cych cen ener­gii, ale rów­nież bez­pie­czeń­stwo i kom­fort użytkowania.

Skon­tak­tuj się z nami. Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?