rozbudowa-instalacji-fotowoltaicznej

Nowy sposób rozliczeń prosumentów a rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Popu­lar­ność insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych wciąż rośnie. Doty­czy to rów­nież roz­bu­do­wy już dzia­ła­ją­cych sys­te­mów. Jed­nak wie­le osób zasta­na­wia się czy po wej­ściu w życie nowe­go sys­te­mu opu­stów, czy­li już za nie­speł­na dwa mie­sią­ce, roz­bu­do­wa będzie rów­no­znacz­na z utra­tą pra­wa do roz­li­czeń na sta­rych zasa­dach? O czym nale­ży pamię­tać, aby nadal móc korzy­stać z obec­nie obo­wią­zu­ją­cych zasad? Nowy spo­sób roz­li­czeń pro­su­men­tówroz­bu­do­wa insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Dowiedz się więcej.


Dlaczego prosumenci decydują się na rozbudowę instalacji?

Pro­su­men­ci, któ­rzy już zamon­to­wa­li insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ną i cie­szą się korzy­ścia­mi pły­ną­cy­mi z prą­du ze słoń­ca nie­kie­dy roz­wa­ża­ją roz­bu­do­wę i mon­taż kolej­nych modu­łów foto­wol­ta­icz­nych. Oba­wy budzi jed­nak nad­cho­dzą­ca zmia­na prze­pi­sów doty­czą­ca sys­te­mu opu­stów i roz­li­czeń pro­su­men­tów. Wie­lu posia­da­czy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej zasta­na­wia się czy w związ­ku z roz­bu­do­wą insta­la­cji nadal będzie mogła korzy­stać ze „sta­re­go” sys­te­mu opustów.

Jest to zagad­nie­nie o tyle istot­ne, że czę­sto roz­bu­do­wa insta­la­cji oka­zu­je się być koniecz­na, aby nadal utrzy­mać nie­mal zero­we rachun­ki za prąd. Z zało­że­nia mikro­in­sta­la­cja ma być dopa­so­wa­na do zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną dane­go gospo­dar­stwa domo­we­go. Cza­sem oka­zu­je się jed­nak, że po kil­ku latach od mon­ta­żu pane­li foto­wol­ta­icz­nych nasze potrze­by się zwięk­szy­ły, lub nie uwzględ­ni­li­śmy na przy­kład wymia­ny sta­re­go pie­ca na pom­pę cie­pła, któ­rą może zasi­lać insta­la­cja. To wła­śnie mon­taż pom­py cie­pła, kli­ma­ty­za­cji czy zakup samo­cho­du elek­trycz­ne­go oka­zu­je się być głów­ny­mi przy­czy­na­mi, dla któ­rych pro­su­men­ci pla­nu­ją zwięk­sze­nie mocy instalacji.

Rozbudowa instalacji – co warto wiedzieć?

Roz­bu­do­wa insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej wyma­ga zgło­sze­nia. Zgod­nie z usta­wą o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii mamy na to 14 dni. Jest to o tyle istot­ne, że brak zgło­sze­nia wią­że się z karą w wyso­ko­ści 1 000,00 zł.

Sytu­acja dodat­ko­wo kom­pli­ku­je się jeśli zwięk­sze­nie mocy insta­la­cji prze­kra­cza aktu­al­ną moc przy­łą­cze­nio­wą lub wyma­ga prze­bu­do­wy przy­łą­cza. Wów­czas koniecz­ne jest zło­że­nie wnio­sku o wyda­nie nowych warun­ków przy­łą­cze­nia oraz zawar­cie umo­wy przy­łą­cze­nio­wej. Może to znacz­nie wydłu­żyć czas reali­za­cji inwestycji.

Nowy sposób rozliczeń prosumentów a rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

‚Dla pro­su­men­tów jed­nak klu­czo­wą infor­ma­cją jest ta czy jeśli zde­cy­du­ją się na roz­bu­do­wę insta­la­cji po 1 kwiet­nia 2022 roku będą mogli nadal korzy­stać z dotych­cza­so­we­go sys­te­mu opu­stów. Zgod­nie z infor­ma­cja­mi prze­ka­zy­wa­ny­mi przez Mini­ster­stwo Kli­ma­tu oraz ope­ra­to­rów sie­ci dys­try­bu­cyj­nych pro­su­ment, któ­re­mu nada­no pra­wo do korzy­sta­nia z sys­te­mu opu­stów nie stra­ci go przy póź­niej­szej rozbudowie.

Ponad­to, jeśli roz­bu­do­wa insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej nie wią­za­ła się ze zmia­ną mocy przy­łą­cze­nio­wej nie ma potrze­by zmia­ny umo­wy. Ozna­cza to, że pro­su­men­ci roz­bu­do­wu­ją­cy już ist­nie­ją­ce insta­la­cje zacho­wa­ją pra­wo do roz­li­cza­nia cało­ści ener­gii na obec­nych zasa­dach net-mete­rin­gu, nawet po zmia­nie usta­wy, pod warun­kiem, że zmia­na mocy przy­łą­cze­nio­wej insta­la­cji nie będzie konieczna.

War­to jed­nak zauwa­żyć, że zmia­na sys­te­mu roz­li­czeń z sys­te­mu opu­stów na net-bil­ling będzie moż­li­wa na proś­bę pro­su­men­ta. Ponad­to w przy­pad­ku zmia­ny sys­te­mu roz­li­czeń na net-bil­ling nie będzie moż­li­wy powrót do poprzed­nie­go sys­te­mu, tj. sys­te­mu roz­li­czeń na zasa­dzie opustów.

Czy nowy sys­tem roz­li­czeń pro­su­men­tów, czy­li net-bil­ling spo­wo­du­je, że zain­te­re­so­wa­nie foto­wol­ta­iką spad­nie? Jest to wąt­pli­we. Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na w dal­szym cią­gu nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści, do któ­rych moż­na zali­czyć mię­dzy inny­mi rosną­ce oszczęd­no­ści czy nie­za­leż­ność od pod­wy­żek cen prądu. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?