fotowoltaika 2022

Fotowoltaika - jakie zmiany w 2022 r.? 

Moc foto­wol­ta­iki w Pol­sce wciąż rośnie. Bez wąt­pie­nia to stwier­dze­nie potwier­dza rok 2021, któ­ry był dla bran­ży odna­wial­nych źró­deł ener­gii prze­ło­mo­wy. W tym cza­sie mogli­śmy zaob­ser­wo­wać nie tyl­ko rosną­cy popyt na insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne, ale rów­nież pro­ble­my z jaki­mi musie­li mie­rzyć się insta­la­to­rzy. Takie jak cho­ciaż­by dostęp­ność poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów oraz zna­czą­cy wzrost ich cen. Co cze­ka nas w naj­bliż­szych mie­sią­cach. Foto­wol­ta­ika – jakie zmia­ny w 2022 r.?

Fotowoltaika – przyszłość energetyki?

Bio­rąc pod uwa­gę wzrost mocy w minio­nym roku to wła­śnie foto­wol­ta­ika wyda­je się być naj­waż­niej­szym źró­dłem odna­wial­nej ener­gii. Na całym świe­cie w 2021 r. mia­ły powstać odna­wial­ne źró­dła ener­gii o łącz­nej mocy 227 GW. Jest to wyni­kiem lep­szym o 4,7% w sto­sun­ku do poprzed­nie­go okresu.

W przy­pad­ku przy­do­mo­wych mikro­in­sta­la­cji było to zwięk­sze­nie mocy o 25,2 GW. War­to przy tym zauwa­żyć, że według danych Agen­cji Ryn­ku Ener­gii moc zain­sta­lo­wa­na foto­wol­ta­iki w Pol­sce wynio­sła na koniec paź­dzier­ni­ka nie­mal 7 GW. Do rosną­cej popu­lar­no­ści foto­wol­ta­iki bez wąt­pie­nia przy­czy­ni­ły się zarów­no pla­no­wa­ne pod­wyż­ki cen prą­du, jak i moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dota­cji czy ulg podat­ko­wych na zakup i mon­taż insta­la­cji. Czy w 2022 roku te czyn­ni­ki nadal będą istot­ne? Jak na rynek ener­gii odna­wial­nej wpły­nie zmia­na prze­pi­sów? Foto­wol­ta­ika – jakie zmia­ny w 2022 r.?

Podwyżki cen prądu w 2022 roku

Zapo­wia­da­ne w ubie­głym roku pod­wyż­ki cen prą­du sta­ły się fak­tem. Śred­nie gospo­dar­stwo domo­we może spo­dzie­wać się rachun­ków wyż­szych nawet o ok. 24%. Pod­wyż­ki doty­czą rów­nież przed­się­bior­ców, któ­rych zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię, a więc rów­nież rachun­ki są znacz­nie wyż­sze. Dla­te­go wzrost cen prą­du będzie dla nich bar­dziej odczuwalny.

Ponad­to nale­ży pamię­tać o tym, że może mieć tak­że wpływ na ceny ofe­ro­wa­nych przez nich pro­duk­tów. Przez co gospo­dar­stwa domo­we odczu­ją je na dwa spo­so­by. Bez­po­śred­nio pła­cąc rachun­ki za prąd oraz pośred­nio przez wyż­sze ceny towa­rów na skle­po­wych półkach.

Potwier­dza to sce­na­riusz, w któ­rym ceny ener­gii będą nadal rosnąć. Spo­so­bem na unie­za­leż­nie­nie się od dal­szych pod­wy­żek jest inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę. Oso­by, któ­rych insta­la­cja zosta­nie zgło­szo­na do Zakła­du Ener­ge­tycz­ne­go do koń­ca mar­ca przez kolej­ne 15 lat będą mogły korzy­stać z sys­te­mu roz­li­czeń na sta­rych zasa­dach. Dzię­ki cze­mu moż­na zyskać nie tyl­ko nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prą­du, ale rów­nież znacz­ne oszczędności.

Fotowoltaika a dotacje 

Koszt zaku­pu insta­la­cji moż­na obni­żyć dzię­ki dostęp­nym dota­cjom oraz ulgom podat­ko­wym. Nale­ży do nich mię­dzy inny­mi ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na, a tak­że dofi­nan­so­wa­nie w ramach pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze. Przy czym, aby sko­rzy­stać z tego dru­gie­go koniecz­ne jest rów­nież prze­pro­wa­dze­nie prac zwią­za­nych z ter­mo­mo­der­ni­za­cją budyn­ku. Są to mię­dzy inny­mi docie­ple­nie czy wymia­na źró­dła ciepła.

Dodat­ko­wo w tym roku pla­no­wa­ne jest uru­cho­mie­nie dwóch kolej­nych dota­cji. Pro­gra­mu Moje Cie­pło, w ramach któ­re­go będzie moż­na otrzy­mać dota­cję na zakup pom­py cie­pła rów­nież w przy­pad­ku nowo wybu­do­wa­nych domów. Zosta­nie uru­cho­mio­na tak­że czwar­ta edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd. Dzię­ki  któ­rej będzie moż­na otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie do zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. W trze­ciej, już zakoń­czo­nej edy­cji, była to kwo­ta 3.000,00 zł.

Planowane zmiany przepisów

Zmia­ny w sys­te­mie roz­li­czeń zapo­wia­da­ne przez Mini­ster­stwo Kli­ma­tu i Śro­do­wi­ska wej­dą w życie dopie­ro w kwiet­niu 2022 r., a nie jak począt­ko­wo zapo­wia­da­no już w stycz­niu. Ozna­cza to, że decy­du­jąc się na insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną do koń­ca mar­ca, nadal będzie moż­na korzy­stać z sys­te­mu roz­li­czeń na sta­rych zasadach.

Nie jest to jed­nak jed­no­znacz­ne z tym, że od kwiet­nia foto­wol­ta­ika prze­sta­nie być opła­cal­na. Koniecz­ne może się jed­nak oka­zać zwięk­sze­nie auto­kon­sump­cji. Dzię­ki cze­mu z pew­no­ścią na popu­lar­no­ści zyska­ją maga­zy­ny ener­gii. Insta­la­cje przy­łą­czo­ne do sie­ci po 31 mar­ca 2022 r. będą roz­li­cza­ne w sys­te­mie zwa­nym net bil­ling. Zakła­da on, że pro­su­men­ci będą sprze­da­wa­li nad­wyż­ki ener­gii wpro­wa­dza­ne do sie­ci, a za pobra­ną ener­gię będą pła­cić tak jak inni odbior­cy prądu.

Nie cze­kaj, skon­tak­tuj się z nami! Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen energii!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?