przed-montażem-fotowoltaiki

Co powinieneś wiedzieć przed montażem fotowoltaiki?

Zasta­na­wiasz się nad inwe­sty­cją w foto­wol­ta­ikę? To bar­dzo dobry moment. Uru­cha­mia­jąc insta­la­cję foto­wol­ta­ta­icz­ną do koń­ca mar­ca przy­szłe­go roku przez kolej­ne 15 lat możesz korzy­stać z dotych­czas obo­wią­zu­ją­ce­go sys­te­mu opu­stów. Jed­nak to zro­zu­mia­łe, że na tym eta­pie możesz mieć wie­le pytań i wąt­pli­wo­ści – co powi­nie­neś wie­dzieć przed mon­ta­żem foto­wol­ta­iki?

Gwarancja

Decy­du­jąc się na zakup sprzę­tów agd, kom­pu­te­ra czy jakie­go­kol­wiek urzą­dze­nia spraw­dza­my, jak dłu­go będzie obo­wią­zy­wać gwa­ran­cja. W przy­pad­ku insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej powin­ni­śmy postę­po­wać podob­nie. Tym bar­dziej, że ma nam słu­żyć przez oko­ło 30 lat.

W tej sytu­acji im dłuż­sza gwa­ran­cja tym korzyst­niej dla nas. Dzię­ki niej może­my być pew­ni, że przez ten czas nawet jeśli doj­dzie do awa­rii zosta­nie ona napra­wio­na w ramach gwa­ran­cji. Tym samym prze­dłu­żo­na gwa­ran­cja to spo­kój przez dłu­gie lata, zwłasz­cza jeśli obej­mu­je zarów­no mon­taż, jak i wszyst­kie kom­po­nen­ty wcho­dzą­ce w skład insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, w tym inwer­ter czy okablowanie.

W ramach gwa­ran­cji możesz liczyć na:

 • bez­płat­ną napra­wą lub wymia­nę kom­po­nen­tu na nowy,
 • wygod­ny ser­wis door to door,
 • pro­ste zgło­sze­nie za pomo­cą maila lub infolinii,
 • krót­ki czas reak­cji na zgłoszenie,
 • sprzęt zastęp­czy na czas naprawy.

Ponad­to możesz otrzy­mać sper­so­na­li­zo­wa­ny Rocz­ny Raport uzy­sków i dzia­ła­nia Two­jej insta­la­cji wraz z kon­sul­ta­cją eksperta.

Szybki montaż

Od 1 kwiet­nia przy­szłe­go roku będą obo­wią­zy­wać nowe prze­pi­sy doty­czą­ce sys­te­mu opu­stów. Ozna­cza to, że oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się na zakup i mon­taż insta­la­cji po tym ter­mi­nie nie będą mogły sko­rzy­stać z bilan­so­wa­nia ener­gii. Dla­te­go wie­le osób chce jak naj­szyb­ciej zamon­to­wać i uru­cho­mić mikro­in­sta­la­cję, tak aby móc sko­rzy­stać jesz­cze ze sta­rych zasad.

Ponad­to im szyb­ciej insta­la­cja zosta­nie uru­cho­mio­na, tym szyb­ciej będziesz mógł cie­szyć się oszczęd­no­ścia­mi na rachun­kach za prąd. Jest to szcze­gól­nie istot­ne zwłasz­cza w kon­tek­ście ostat­nich pod­wy­żek. Dzię­ki wła­snej insta­la­cji możesz zyskać nie­za­leż­ność i cie­szyć się ener­gią ze słoń­ca. Jak szyb­ko insta­la­cja może poja­wić się na Two­im dachu? Foto­wol­ta­ika w 7 dni czy to możliwe?

Decy­du­jąc się na bez­płat­ny audyt prze­pro­wa­dzo­ny przez Dorad­cę Votum Ener­gy możesz spo­dzie­wać się mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w ter­mi­nie od 7 do 14 dni. Jest to moż­li­we po speł­nie­niu warun­ków okre­ślo­nych w umo­wie. Ponad­to wybie­ra­jąc okre­ślo­ny wariant ofer­ty, nie tyl­ko będziesz mógł cie­szyć się mon­ta­żem w 7 dni, ale rów­nież zgło­sze­niem insta­la­cji w kolej­ne 7 dni.

Dostęp do modułów fotowoltaicznych a problemy z dostawami

Coraz czę­ściej sły­szy się, że dosta­wy pane­li foto­wol­ta­icz­nych mogą być utrud­nio­ne, dodat­ko­wo ceny poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów w ostat­nim cza­sie zna­czą­co wzro­sły. Na taką sytu­ację mają wpływ takie czyn­ni­ki jak nie­do­bór surow­ców, ceny trans­por­tu oraz sta­le rosną­cy popyt na falow­ni­ki i modu­ły, za któ­rym nie nadą­ża­ją pro­du­cen­ci. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że nie jest to koniec cze­ka­ją­cych nas podwyżek.

Dla­te­go roz­wa­ża­jąc zakup insta­la­cji war­to wybrać fir­mę, któ­ra może pozwo­lić sobie na utrzy­my­wa­nie odpo­wied­niej ilo­ści sta­nów maga­zy­no­wych i cią­głość dostaw. Dzię­ki temu czas ocze­ki­wa­nia na mon­taż nie ule­gnie wydłu­że­niu i w nie­dłu­gim cza­sie od pod­pi­sa­nia umo­wy (nawet do 7 dni) będziesz mógł cie­szyć się ener­gią ze słońca.

Bezpieczeństwo

Bez­pie­czeń­stwo korzy­sta­nia z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej to dla wie­lu osób nie­zwy­kle istot­ny aspekt przy wybo­rze tego roz­wią­za­nia. Nie­któ­rzy rezy­gnu­ją z foto­wol­ta­iki, ponie­waż oba­wia­ją się wybu­chu poża­ru. Tym­cza­sem w dużej mie­rze o bez­pie­czeń­stwie insta­la­cji decy­du­je jej wła­ści­wy mon­taż zre­ali­zo­wa­ny przez cer­ty­fi­ko­wa­nych insta­la­to­rów, jakość uży­tych kom­po­nen­tów czy­li m.in. pane­li foto­wol­ta­icz­nych i falow­ni­ka, ale rów­nież wyko­rzy­sta­nych zabezpieczeń.

Do tych ostat­nich nale­żą cho­ciaż­by taśmy samo­ga­szą­ce. Jest to nie tyl­ko eko­lo­gicz­ny, ale i w peł­ni nie­za­leż­ny sys­tem ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej zwięk­sza­ją­cy bez­pie­czeń­stwo insta­la­cji. Zapo­bie­ga poża­rom spo­wo­do­wa­nym przez prze­pię­cia, dla­te­go war­to sko­rzy­stać z taśm zwłasz­cza w miej­scach trud­no dostęp­nych i zamknię­tych. Dzię­ki spe­cy­ficz­nym wła­ści­wo­ściom, gaz znaj­du­ją­cy się w taśmie już w pierw­szej fazie zapło­nu wypie­ra tlen z ogni­ska poża­ru, tłu­mi ogień i chło­dzi oto­cze­nia. Uwol­nio­ny śro­dek zapo­bie­ga rów­nież ponow­ne­mu zapaleniu.

Obsługa klienta po montażu fotowoltaiki

Wybierz taką fir­mę, któ­ra zadba o Cie­bie nie tyl­ko przed mon­ta­żem insta­la­cji i fina­li­za­cją umo­wy. Szu­kaj kom­plek­so­wej usłu­gi poczy­na­jąc od dobo­ru insta­la­cji do Two­ich potrzeb, przez mon­taż i pomoc w uzy­ska­niu dota­cji, a na obsłu­dze posprze­da­żo­wej kończąc.

Na co zwró­cić uwa­gę przed mon­ta­żem fotowoltaiki?

 • Dobór insta­la­cji do Two­ich potrzeb (zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię, rodza­ju dachu, eks­po­zy­cji na pro­mie­nie słoneczne).
 • Pomoc w uzy­ska­niu dofinansowania.
 • Zgło­sze­nie do Zakła­du Energetycznego.
 • Moni­to­ring instalacji.
 • Dostęp do Dzia­łu Obsłu­gi Klienta.
 • Gwa­ran­cja.
 • Jakość kom­po­nen­tów.

Wybór ide­al­nej fir­my nie jest łatwy. Chcesz zyskać pew­ność, że wybra­łeś wła­ści­we­go insta­la­to­ra? Skon­tak­tuj się z nami i sprawdź co może­my Ci zaofe­ro­wać. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?