pożar instalacji

Fotowoltaika a pożar instalacji

Wokół foto­wol­ta­iki naro­sło wie­le mitów. Nale­żą do nich cho­ciaż­by ten mówią­cy o zbyt małej ilo­ści sło­necz­nych dni, przez co insta­la­cja nie może wypro­du­ko­wać odpo­wied­niej ilo­ści prą­du. Innym mitem jest to o opła­cal­no­ści takiej inwe­sty­cji. Jed­nak  naj­czę­ściej powta­rza­nym z mitów zda­je się być ten mówią­cy o wyso­kim ryzy­ku poża­ru insta­la­cji. Czy jest to praw­da? Foto­wol­ta­ika a pożar insta­la­cji – jak jest w rzeczywistości?

Jak często dochodzi do pożarów?

Według danych Komen­dy Głów­nej Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w Pol­sce tyl­ko w 2019 roku zosta­ło zgło­szo­nych ponad 150 tysię­cy poża­rów. Przy czym zale­d­wie 20% doty­czy­ło budyn­ków jed­no­ro­dzin­nych, a 10% domów jednorodzinnych.

War­to przy tym zauwa­żyć, że poża­ry spo­wo­do­wa­ne przez wady urzą­dzeń i insta­la­cji elek­trycz­nych doty­czą przede wszyst­kim prze­sta­rza­łych insta­la­cji elek­trycz­nych w sta­rych budyn­kach. Wyni­ka to mię­dzy inny­mi z tego, że obcią­że­nie insta­la­cji elek­trycz­nych w cią­gu ostat­nich lat ule­gło zna­czą­ce­mu zwięk­sze­niu na tym­cza­sem w wie­lu domach insta­la­cje elek­trycz­ne są prze­sta­rza­łe. Sta­no­wi to o wie­le więk­sze zagro­że­nie niż foto­wol­ta­ika. Tyl­ko uła­mek pro­mi­la to poża­ry wywo­ła­ne zwar­ciem w insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Podob­na sytu­acja ma miej­sce w innych euro­pej­skich państwach.

Fotowoltaika a pożar instalacji - przyczyny

W przy­pad­ku insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych moż­na wyróż­nić kil­ka czyn­ni­ków, któ­re mogą przy­czy­nić się do poża­ru insta­la­cji. Jed­nym z nich są czyn­ni­ki zewnętrz­ne, takie jak np. burze czy wyła­do­wa­nia atmos­fe­rycz­ne, na któ­re nie mamy wpły­wu. Nale­ży przy tym pamię­tać, że posia­da­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej nie zwięk­sza ryzy­ka w tym zakresie.

Dru­ga gru­pa czyn­ni­ków, któ­ra przy­czy­nia się do poża­rów insta­la­cji to tzw. błę­dy ludz­kie i wady kom­po­nen­tów. Nale­żą do nich w szczególności:

  1. Nie­wła­ści­wie wyko­na­ny pro­jekt insta­la­cji, np. źle popro­wa­dzo­ne okablowanie.
  2. Błę­dy przy mon­ta­żu, np. spo­wo­do­wa­ne bra­kiem doświad­cze­nia i odpo­wied­nich kwalifikacji.
  3. Urzą­dze­nia, kable, złącz­ki sła­bej jakości.
  4. Awa­ria inwer­te­ra lub pane­li fotowoltaicznych.

W przy­pad­ku powyż­szych czyn­ni­ków sto­sun­ko­wo łatwo moż­na ogra­ni­czyć ryzy­ko poża­ru insta­la­cji. Foto­wol­ta­ika a pożar insta­la­cji – w jaki spo­sób zadbać o nasze bezpieczeństwo?

Jak zadbać o bezpieczeństwo i właściwe funkcjonowanie instalacji?

Ryzy­ko poża­ru insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej moż­na zni­we­lo­wać wybie­ra­jąc solid­ne­go dostaw­cę foto­wol­ta­iki. Insta­la­cja powin­na być zamon­to­wa­na zgod­nie z wytycz­ny­mi pro­du­cen­ta i obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi. Ponad­to war­to spraw­dzić czy wybra­ne przez nas pane­le sło­necz­ne są cer­ty­fi­ko­wa­ne i zosta­ły prze­wi­dzia­ne na rynek europejski.

Przede wszyst­kim jed­nak powin­ni­śmy zre­zy­gno­wać z samo­dziel­ne­go mon­ta­żu pane­li. Może się oka­zać, że foto­wol­ta­ika zrób to sam to tyl­ko pozor­na oszczęd­ność. Nale­ży przy tym pamię­tać, że insta­la­cja elek­trycz­na wyma­ga pro­jek­tu przy­go­to­wa­ne­go przez fachow­ca oraz mon­ta­żu i ser­wi­su pro­wa­dzo­ne­go przez oso­by do tego uprawnione.

Poża­ry foto­wol­ta­iki to zale­d­wie uła­mek wszyst­kich poża­rów w Pol­sce. Mimo to w tro­sce o wła­sne bez­pie­czeń­stwo war­to posta­wić na solid­ną fir­mę, dzię­ki moż­na zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko poża­ru nie­mal do zera. Foto­wol­ta­ika to spo­sób na unie­za­leż­nie­nie się od rosną­cych cen prą­du. Skon­tak­tuj się z nami, a na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

 

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?