energia - słońce

W Polsce jest za mało Słońca – ten i inne mity o fotowoltaice

Zain­te­re­so­wa­nie foto­wol­ta­iką wciąż rośnie, a naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się przy­do­mo­we mikro­in­sta­la­cje  o mocy do 50 kWp. Zgod­nie z dany­mi zebra­ny­mi przez Sto­wa­rzy­sze­nie Bran­ży Foto­wol­ta­icz­nej Pol­ska PV tyl­ko w ubie­głym roku w Pol­sce zain­sta­lo­wa­no aż 7,7 mln pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Tym samym do sie­ci zosta­ło przy­łą­czo­ne 2550 MW. Jed­nak pomi­mo rosną­cej popu­lar­no­ści odna­wial­nych źró­deł ener­gii nadal wie­le osób powta­rza róż­ne mity o foto­wol­ta­ice. Czy są one zgod­ne z praw­dą? Co war­to wie­dzieć przed pod­ję­ciem o inwe­sty­cji we wła­sną elek­trow­nię słoneczną?

W Polsce jest za mało Słońca

Wyda­wać by się mogło, że kli­mat w Pol­sce nie sprzy­ja inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę. Tym­cza­sem mapa nasło­necz­nie­nia poka­zu­je, że jest wprost prze­ciw­nie. Zde­cy­do­wa­na więk­szość obsza­ru nasze­go kra­ju może pochwa­lić się nasło­necz­nie­niem ponad 1000 kWh/m, co jest wystar­cza­ją­ce dla modu­łów fotowoltaicznych.

Ponad­to war­to zauwa­żyć, że insta­la­cja dzia­ła przez cały rok i choć uzy­ski latem są wyż­sze to spa­dek wydaj­no­ści insta­la­cji w pozo­sta­łej czę­ści roku nie jest duży. Moż­na wów­czas korzy­stać rów­nież z nad­wy­żek ener­gii wypro­du­ko­wa­nych w cie­płych miesiącach.

Najpopularniejsze mity o fotowoltaice – to się nie opłaca

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na powin­na być dopa­so­wa­na do indy­wi­du­al­nych potrzeb inwe­sto­ra, a tak­że nasło­necz­nie­nia, nachy­le­nia i kie­run­ku w jakim zwró­co­ny jest dach. Przy dobrze dobra­nej insta­la­cji roz­li­cze­nia z Zakła­dem Ener­ge­tycz­nym nie powin­ny wyno­sić wię­cej niż kil­ka­dzie­siąt zło­tych. Są to opła­ty sta­łe zazwy­czaj wyno­szą­ce ok. 20 zł.

Mimo to wie­le osób wciąż uwa­ża, że inwe­sty­cja we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną się nie opła­ca i się nie zwró­ci. Nato­miast jeże­li dziś Twój rachu­nek za prąd wyno­si 250 zł mie­sięcz­nie, a wzrost cen prą­du będzie utrzy­my­wał się w oko­li­cach 3% rocz­nie, to za 30 lat za to samo zuży­cie ener­gii zapła­cisz ponad 600 zł.

Nale­ży przy tym pamię­tać, że jest to bar­dzo opty­mi­stycz­ny sce­na­riusz. Pod­wyż­ki w tak dłu­gim okre­sie cza­su mogą się­gnąć nawet 10 %. Tym­cza­sem już przy 5% wzro­ście cen rachu­nek za prąd będzie wyno­sić bli­sko 1 100 zł mie­sięcz­nie. Ile zapła­cisz za prąd w tym czasie?

W cią­gu 30 lat, przy rachun­ku mie­sięcz­nym w wyso­ko­ści 250 zł i 3% pod­wyż­ce zapła­cisz za prąd bli­sko 150 000,00 zł. Tym­cza­sem inwe­sty­cja w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną zwra­ca się już po 6-7 latach. Po tym cza­sie może­my cie­szyć się rosną­cy­mi oszczędnościami.

Fotowoltaika tylko dla domów jednorodzinnych?

Rosną­ca popu­lar­ność pane­li foto­wol­ta­icz­nych zauwa­żal­na jest zwłasz­cza w przy­pad­ku domów jed­no­ro­dzin­nych. Na ich dachach moż­na zoba­czyć coraz wię­cej modu­łów. Jest to zro­zu­mia­łe, zwłasz­cza bio­rąc pod uwa­gę korzy­ści pły­ną­ce z wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej. Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na spraw­dzi się rów­nież w przy­pad­ku rol­ni­ków, przed­się­bior­ców czy wspól­not mieszkaniowych.

Czy panele są łatwopalne?

Wśród argu­men­tów prze­ciw­ko foto­wol­ta­ice jed­nym z czę­ściej powta­rza­nych jest ten, że decy­du­jąc się na wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną powin­ni­śmy liczyć się z wyso­kim praw­do­po­do­bień­stwem poża­ru. Nie jest to prawda.

Insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne nie zwięk­sza­ją zagro­że­nia poża­ro­we­go jeże­li są wyko­na­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi i zamon­to­wa­ne zgod­nie z wytycz­ny­mi pro­du­cen­ta. Tym samym wybie­ra­jąc solid­ne­go dostaw­cę foto­wol­ta­iki dba­my o wła­sne bez­pie­czeń­stwo. Dla­te­go war­to spraw­dzić czy wybra­ne przez nas pane­le sło­necz­ne są cer­ty­fi­ko­wa­ne i zosta­ły prze­wi­dzia­ne na rynek europejski.

Ogrom formalności – kolejny mit o fotowoltaice

Wie­le osób, któ­re roz­wa­ża inwe­sty­cję we wła­sną insta­la­cję oba­wia się, że zakup i mon­taż foto­wol­ta­iki wią­że się z wie­lo­ma trud­no­ścia­mi i for­mal­no­ścia­mi. Insta­la­cje o mocy powy­żej 50 kWp rze­czy­wi­ście wyma­ga­ją pozwo­le­nia na budo­wę, co wydłu­ża zna­czą­co czas ich reali­za­cji. Nie odczu­ją tego jed­nak wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych. W ich przy­pad­ku śred­nia moc insta­la­cji to ok. 7 kWp.

Ponad­to war­to zde­cy­do­wać się na wybór dostaw­cy, dla któ­re­go Klient jest waż­ny nie tyl­ko na eta­pie zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji, ale pod­czas całe­go okre­su korzy­sta­nia z niej. Wów­czas moż­na liczyć na pomoc, m.in. w uzy­ska­niu dota­cji czy dopeł­nie­niu wszyst­kich for­mal­no­ści zwią­za­nych ze zgło­sze­niem do Zakła­du Energetycznego.

Foto­wol­ta­ika to spo­sób na unie­za­leż­nie­nie się od rosną­cych cen prą­du. Skon­tak­tuj się z nami, a na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?