pożar-bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a panele słoneczne

Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to poważ­ne przed­się­wzię­cie – pane­le sło­necz­ne mają słu­żyć nam przez co naj­mniej kolej­ne 25 lat. Dla­te­go przed pod­ję­ciem decy­zji o mon­ta­żu insta­la­cji wie­le osób zasta­na­wia się nie tyl­ko nad tym, jakie korzy­ści może przy­nieść korzy­sta­nie z prą­du ze słoń­ca, ale rów­nież czy pane­le sło­necz­ne są bezpieczne.

Fotowoltaika a prawo budowlane

We wrze­śniu ubie­głe­go roku weszła w życie zmia­na doty­czą­ca usta­wy Pra­wo budow­la­ne, któ­ra ma na celu zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa prze­ciw­po­ża­ro­we­go. Usta­wa wpro­wa­dzi­ła nowe obo­wiąz­ki dla inwe­sto­rów, któ­rzy zde­cy­du­ją się na mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej o mocy powy­żej 6,5 kWp. Do nowych obo­wiąz­ków inwe­sto­ra należy:

  • uzgod­nie­nie pro­jek­tu mikro­in­sta­la­cji z rze­czo­znaw­cą do spraw zabez­pie­czeń przeciwpożarowych,
  • zgło­sze­nie insta­la­cji do Pań­stwo­wej Stra­ży Pożarnej.

Dotych­czas pro­jekt insta­la­cji spro­wa­dzał się do przy­go­to­wa­nia sche­ma­tu insta­la­cji, słu­żą­ce­go do zgło­sze­nia insta­la­cji do zakła­du ener­ge­tycz­ne­go w celu przy­łą­cze­nia insta­la­cji i zało­że­nia licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go. Sam mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej nie wyma­gał otrzy­ma­nia zezwo­le­nia na budo­wę oraz zgło­sze­nia do PSP.

Zmia­ny doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa prze­ciw­po­ża­ro­we­go to nie jedy­ne, jakie wpro­wa­dzo­no w ubie­głym roku. Insta­la­cje o mocy powy­żej 50 kWp będą wyma­ga­ły uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budo­wę. Nie odczu­ją tego jed­nak wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych, ponie­waż w ich przy­pad­ku śred­nia moc insta­la­cji to ok. 7 kWp.

Zgłoszenie do PSP

Nowe­li­za­cja usta­wy nie okre­śla, jaką for­mę ma przy­brać zgło­sze­nie do Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej. Powin­no ono jed­nak zawie­rać infor­ma­cje dotyczące:

  • loka­li­za­cji inwestycji,
  • loka­li­za­cji pane­li sło­necz­nych (dach lub grunt) oraz inwertera,
  • prze­wo­dów i roz­łącz­ni­ka DC wraz ze wska­za­niem obudowy.

Na co zwrócić uwagę decydując się na panele słoneczne?

Wybie­ra­jąc solid­ne­go dostaw­cę foto­wol­ta­iki dba­my o wła­sne bez­pie­czeń­stwo. Dla­te­go war­to mię­dzy inny­mi spraw­dzić, czy wybra­ne przez nas pane­le sło­necz­ne są cer­ty­fi­ko­wa­ne i zosta­ły prze­wi­dzia­ne na rynek europejski.

Rów­nie waż­ne jak same modu­ły są prze­wo­dy, któ­re wyko­rzy­sta­no przy mon­ta­żu. Powin­ny być one przy­go­to­wa­ne do pra­cy sys­te­mu do 1000 V (zwy­kłe prze­wo­dy naj­czę­ściej są do 450 V) i odpor­ne na warun­ki zewnętrz­ne, takie jak pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne i zmia­ny temperatury.

Zasto­so­wa­nie wła­ści­wych prze­wo­dów nie jest jed­nak toż­sa­me z unik­nię­ciem ryzy­ka poża­ru, ponie­waż wyma­ga­ją one pra­wi­dło­we­go uło­że­nia i popro­wa­dze­nia. Prze­wo­dy i złą­cza nie powin­ny swo­bod­nie leżeć na dachu. Może to być szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne w przy­pad­ku dachów pokry­tych bla­chą, jeśli doj­dzie uszko­dze­nia izo­la­cji dotknie­cie powierzch­ni dachu będzie gro­zić pora­że­niem prądem.

Kolej­nym ele­men­tem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, któ­ra może sta­no­wić zagro­że­nie to inwer­ter. Odgry­wa on bar­dzo waż­ną rolę, ponie­waż jego zada­niem jest zamia­na prą­du sta­łe­go na prąd zmien­ny. Towa­rzy­szy temu wytwo­rze­nie cie­pła. Dla­te­go nale­ży zadbać o to, aby wen­ty­la­to­ry słu­żą­ce do chło­dze­nia urzą­dze­nia pozo­sta­wa­ły nie zasłonięte.

Ponad­to podob­nie jak w przy­pad­ku pane­li sło­necz­nych, tak i w tym przy­pad­ku falow­nik powi­nien być cer­ty­fi­ko­wa­ny i dopusz­czo­ny na rynek euro­pej­ski. Rów­nie waż­na jest też jego popraw­na insta­la­cja. War­to rów­nież zadbać o to, aby inwer­ter był pod­łą­czo­ny do Inter­ne­tu, co może zmniej­szyć ryzy­ko poża­ru – zosta­nie­my nie­zwłocz­nie poin­for­mo­wa­ni o ewen­tu­al­nej awarii.

Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny mają na celu zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go. Inwe­stor będzie miał obo­wią­zek uwzględ­nić uwa­gi i popraw­ki rze­czo­znaw­cy przed zaku­pem insta­la­cji, co powin­no ogra­ni­czyć czę­ste dziś zja­wi­sko wpro­wa­dza­nia na rynek urzą­dzeń bez pod­sta­wo­wych zabez­pie­czeń. Z kolei dzię­ki zgło­sze­niu insta­la­cji straż pożar­na będzie w razie poża­ru dys­po­no­wa­ła dokład­ną infor­ma­cją np. o roz­miesz­cze­niu kabli.

Doko­na­nie zgło­szeń, choć waż­ne ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo przy­szłej insta­la­cji może być jed­nak kło­po­tli­we dla inwe­sto­ra. Dla­te­go wycho­dzi­my naprze­ciw potrze­bom naszych klien­tów i poma­ga­my w dopeł­nie­niu for­mal­no­ści zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem pożarowym. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?