Panele monokrystaliczne i polikrystaliczne. Które wybrać?

Na ryn­ku foto­wol­ta­icz­nym kró­lu­ją dwa rodza­je pane­li: mono­kry­sta­licz­nie i poli­kry­sta­licz­ne. Czym się od sie­bie róż­nią? Jakie są ich zale­ty, a jakie wady?

Panele monokrystaliczne

To naj­bar­dziej zna­ny typ pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Moduł mono­kry­sta­licz­ny, jak już suge­ru­je sam przed­ro­stek “mono” skła­da się z poje­dyn­czej, kry­sta­licz­nej struk­tu­ry. Cha­rak­te­ry­zu­je się zaokrą­glo­ną kra­wę­dzią ogniw oraz czar­nym, jed­no­li­tym kolorem.

Mono­kry­sta­licz­ne ogni­wa powsta­ją z krze­mo­wych szta­bek, któ­re mają cylin­drycz­ny kształt. Taki cylin­der jest cię­ty na czte­ry pla­stry, któ­re następ­nie wyko­rzy­stu­je się do budo­wy ogni­wa. Obec­nie naj­bar­dziej popu­lar­nym spo­so­bem otrzy­my­wa­nia mono­krysz­ta­łów jest meto­da Czo­chral­skie­go, a jej nazwa pocho­dzi od nazwi­ska jej wyna­laz­cy, pol­skie­go chemika.

Jakie są zalety i wady paneli monokrystalicznych?

1. najwyższa wydajność

Tego rodza­ju modu­ły foto­wol­ta­icz­ne pro­du­ku­je się z naj­lep­szej jako­ści krze­mu. War­to wie­dzieć, że im czą­stecz­ki krze­mu są bli­żej sie­bie, tym pro­ces przy­cią­ga­nia elek­tro­nów jest bar­dziej wydaj­ny. W porów­na­niu do pane­li poli­kry­sta­licz­nych mają tak­że lep­szą wydaj­ność przy słab­szym nasłonecznieniu.

2. mniejsza powierzchnia

Pane­le mono­kry­sta­licz­ne zaj­mu­ją tak­że mniej­szą powierzch­nię dachu - mają więk­szą wydaj­ność, a co za tym idzie do pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej potrzeb­na jest mniej­sza ilość modu­łów wcho­dzą­cych w skład zesta­wu PV.

3. wyższa odporność na wysokie temperatury

Ten rodzaj pane­li wyka­zu­je się nie­co wyż­szą odpor­no­ścią na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry. Jed­nak w naszym regio­nie ta zale­ta w zasa­dzie nie ma więk­sze­go zna­cze­nia V.

4. wyższa cena

Pane­le mono­kry­sta­licz­ne są droż­sze w pro­duk­cji, co oczy­wi­ście prze­kła­da się na ich cenę.

Panele polikrystaliczne

Ich pro­ces pro­duk­cji jest łatwiej­szy, niż modu­łów mono­kry­sta­licz­nych. W pierw­szym eta­pie nastę­pu­je kry­sta­li­za­cja krze­mu. Z kil­ku blo­ków krze­mu powsta­je jed­na bry­ła, pod wpły­wem wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry (1500 stop­ni Cel­sju­sza) usu­wa­na jest część zanie­czysz­czeń. Następ­nie bry­ła jest chło­dzo­na oraz cię­ta na pla­stry, któ­re są prze­twa­rza­ne na ogni­wa fotowoltaiczne.

Jakie są zalety i wady paneli polikrystalicznych?

1. niższa cena

Za pane­le poli­kry­sta­licz­ne zapła­ci­my mniej, niż za ich mono­kry­sta­licz­ne odpo­wied­ni­ki. Jest to zwią­za­ne z niż­szy­mi kosz­ta­mi pro­duk­cji oraz mniej­szą ilo­ścią odpa­dów krzemu.

2. mniejsza wydajność

Nawet naj­lep­szej jako­ści pane­le poli­kry­sta­licz­ne nadal pod wzglę­dem wydaj­no­ści ustę­pu­ją modu­łom mono­kry­sta­licz­nym. Róż­ni­ca mię­dzy nimi jed­nak jest coraz mniejsza.

3. większa powierzchnia

Zazwy­czaj pane­le poli­kry­sta­licz­ne wyma­ga­ją więk­szej powierzch­ni, aby zaspo­ko­ić zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię dane­go gospo­dar­stwa domowego.

4. mniej atrakcyjny wygląd

W porów­na­niu do modu­łów mono­kry­sta­licz­nych (jed­no­li­ta, czar­na powierzch­nia) pane­le poli­kry­sta­licz­ne cechu­ją się gor­szą este­ty­ką. Ten para­metr jed­nak nale­ży brać pod uwa­gę tyl­ko wów­czas, gdy zale­ży nam, aby insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na lepiej wkom­po­no­wa­ła się w dach.

5. mniejsza odporność na wysokie temperatury

Pane­le poli­kry­sta­licz­ne choć wyka­zu­ją się mniej­szą odpor­no­ścią w upal­ne dni, to w naszym regio­nie nie jest to tak istot­ne, jak np. w Nowym Meksyku.

Który rodzaj modułów fotowoltaicznych wybrać?

Oce­nia­jąc pane­le mono­kry­sta­licz­ne i poli­kry­sta­licz­ne znaj­dzie­my zarów­no zale­ty, jak i wady obu roz­wią­zań. Naj­istot­niej­szą kwe­stią jest oczy­wi­ście ich wydaj­ność ener­ge­tycz­na. W dal­szej kolej­no­ści nale­ży brać pod uwa­gę powierzch­nię, jaką potrze­bu­ją dane pane­le. W więk­szo­ści jed­nak przy­pad­ków oba sys­te­my są dobrym rozwiązaniem.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?