ulga-termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Decy­du­jąc się na zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej lub pom­py cie­pła może­my obni­żyć jej koszt poprzez sko­rzy­sta­nie z dota­cji, a tak­że ulg podat­ko­wych. Takich jak mię­dzy inny­mi ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na, w ramach któ­rej moż­na odpi­sać od docho­du wydat­ki ponie­sio­ne na zakup foto­wol­ta­iki i pom­py cie­pła. Ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na – jak z niej skorzystać?

Czym jest termomodernizacja?

Ter­mo­mo­der­ni­za­cja ma na celu zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia budyn­ku na ener­gię. W jej ramach  może zostać wyko­na­ny sze­reg czyn­no­ści, takich jak mię­dzy innymi:

  • zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię dostar­cza­ną na potrze­by ogrze­wa­nia i pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej oraz ogrze­wa­nia budyn­ków miesz­kal­nych np. poprzez wyko­na­nie izo­la­cji ścian zewnętrz­nych, wymia­nę sto­lar­ki okien­nej, itp.
  • cał­ko­wi­ta lub czę­ścio­wa wymia­na źró­deł ener­gii na odna­wial­ne źró­dła ener­gii, czy­li insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną czy pom­pę cie­pła.

Ulga termomodernizacyjna - kto może z niej skorzystać?

Sko­rzy­sta­nie z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej jest moż­li­we pod warun­kiem speł­nie­nia kil­ku warun­ków. Nale­żą do nich mię­dzy innymi:

  • Bycie wła­ści­cie­lem lub współ­wła­ści­cie­lem budyn­ku jed­no­ro­dzin­ne­go. Uwa­ga: brak pra­wa wła­sno­ści do budyn­ku unie­moż­li­wia sko­rzy­sta­nie z ulgi.
  • Opo­dat­ko­wa­nie wg ska­li podat­ko­wej lub wg jed­no­li­tej staw­ki podat­ku liniowego.
  • Opła­ca­nie ryczał­tu od przy­cho­dów ewidencjonowanych.
  • Pra­ce moder­ni­za­cyj­ne zosta­ły zakoń­czo­ne w okre­sie 3 lat od koń­ca roku podat­ko­we­go, w któ­rym ponie­sio­no pierw­szy wydatek.
  • Kwo­ta odli­cze­nia nie może prze­kro­czyć 53 000 zł na podat­ni­ka, nie­za­leż­nie od ilo­ści budyn­ków, któ­rych jest właścicielem.

Nale­ży też wziąć pod uwa­gę kil­ka sytu­acji, w któ­rych nie moż­na sko­rzy­stać z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej lub moż­na z niej sko­rzy­stać tyl­ko w ogra­ni­czo­nym stopniu:

  • Ulga nie obej­mu­je budyn­ków nowo­bu­do­wa­nych, budo­wa musi być for­mal­nie zakończona.
  • Odli­cze­niu nie pod­le­ga­ją środ­ki zwró­co­ne podat­ni­ko­wi w ramach dofi­nan­so­wa­nia, np. w ramach pro­gra­mu Mój Prąd.

Odli­cze­nia doko­nu­je się w zezna­niu za rok podat­ko­wy, w któ­rym ponie­sio­no wydat­ki. W sytu­acji, w któ­rych wyso­kość odli­cze­nia nie mia­ła­by pokry­cia w rocz­nym docho­dzie podat­ni­ka, moż­na doko­nać odli­czeń w kolej­nych latach. Jed­nak moż­na to zro­bić tyl­ko przez okre­ślo­ny czas, nie dłu­żej niż przez 6 lat.

Nie cze­kaj, skon­tak­tuj się z nami! Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych i pom­py cie­pła może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na i nowo­cze­sny sys­tem grzew­czy to wol­ność od rosną­cych cen ener­gii! Z nami nie musisz mar­twić się formalnościami. 

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?