fotowoltaika-się-opłaca

Czy fotowoltaika się opłaca? 

O rosną­cej popu­lar­no­ści foto­wol­ta­iki świad­czy cho­ciaż­by licz­ba pro­su­men­tów, któ­rych przy­by­wa z dnia na dzień. Tyl­ko w listo­pa­dzie było to bli­sko 50 tysię­cy pro­su­men­tów. Jeże­li to tem­po się utrzy­ma to do koń­ca mar­ca w Pol­sce powin­no być już nie­mal milion insta­la­cji. Jed­nak wciąż wie­le osób zasta­na­wia się czy foto­wol­ta­ika się opłaca?

Dlaczego czasem fotowoltaika się nie opłaca?

Inwe­sty­cja w insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ną zaczy­na zwra­cać się już w momen­cie uru­cho­mie­nia pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Dzię­ki temu rachun­ki za prąd zmniej­sza­ją się nie­mal do zera, a zaosz­czę­dzo­ne w ten spo­sób środ­ki moż­na prze­zna­czyć na inne cele. Są jed­nak sytu­acje, w któ­rych mon­taż foto­wol­ta­iki nie jest opła­cal­ny. Nale­żą do nich:

  • Nie­wiel­kie zuży­cie ener­gii czy­li rachu­nek za prąd nie prze­kra­cza­ją­cy 100 zł mie­sięcz­nie. Przy takich opła­tach czas zwro­tu z inwe­sty­cji był­by bar­dzo długi.
  • Eks­po­zy­cja sło­necz­na, któ­ra może być pro­ble­ma­tycz­na jeśli dach jest skie­ro­wa­ny na pół­noc, a drze­wa lub inne ele­men­ty cał­ko­wi­cie zacie­nia­ją insta­la­cję. Przy czę­ścio­wym zacie­nie­niu insta­la­cji uży­cie wła­ści­wych kom­po­nen­tów może zni­we­lo­wać ewen­tu­al­ne pro­ble­my zwią­za­ne z wydaj­no­ścią insta­la­cji.

Ile można zaoszczędzić dzięki fotowoltaice?

Przy insta­la­cji opty­mal­nie dopa­so­wa­nej do naszych potrzeb może­my zaosz­czę­dzić nawet do 90% na rachun­kach za prąd. Z cze­go wyni­ka­ją takie oszczęd­no­ści? Insta­la­cja prze­kształ­ca ener­gię sło­necz­ną w prąd elek­trycz­ny, któ­ry może zasi­lać wszyst­kie urzą­dze­nia elek­trycz­ne znaj­du­ją­ce się w domu. Przy insta­la­cji dopa­so­wa­nej do potrzeb domow­ni­ków wypro­du­ko­wa­na ener­gia powin­na w peł­ni pokryć zapo­trze­bo­wa­nie na prąd. Pozwa­la to zni­we­lo­wać wyso­kość rachun­ków za prąd nie­mal do zera.

Dla­te­go opła­cal­ność mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej zale­ży w dużej mie­rze od wyko­rzy­sta­nia ener­gii na wła­sne cele czy­li tzw. auto­kon­sump­cji. Naj­lep­szą sytu­acją jest ta, w któ­rej pro­su­ment wyko­rzy­stu­je więk­szość wypro­du­ko­wa­nej ener­gii na wła­sne cele, ale nie ozna­cza to, że prze­ka­za­nie ener­gii do sie­ci i wyko­rzy­sta­nie jej w póź­niej­szym okre­sie prze­kre­śla opła­cal­ność inwestycji.

Jak zwiększyć opłacalność fotowoltaiki?

Zwięk­szyć ren­tow­ność inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę moż­na rów­nież poprzez zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, takich jak wdro­że­nie sys­te­mów zarzą­dza­nia ener­gią, ale rów­nież współ­pra­cę z pom­pą cie­pła czy sta­cją łado­wa­nia samo­cho­du. To tyl­ko część roz­wią­zań, dzię­ki któ­rym może­my jesz­cze lepiej wyko­rzy­stać prąd ze słoń­ca i obni­żyć swo­je rachunki.

Dodat­ko­wo auto­kon­sump­cję może­my zwięk­szyć poprzez zmia­nę nawy­ków. Wystar­czy zapla­no­wać pra­cę urzą­dzeń zuży­wa­ją­cych prąd w cza­sie, gdy pro­duk­cja ener­gii jest naj­wyż­sza. Dzię­ki temu nie tyl­ko oszczę­dza­my pie­nią­dze, ale rów­nież nie prze­cią­ża­my sieci.

Pod­su­mo­wu­jąc insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych opła­ca się zawsze, jed­nak są sytu­acje, w któ­rych inwe­sty­cja zwra­ca się szyb­ciej. Jest to widocz­ne zwłasz­cza wów­czas, gdy moż­li­wie naj­więk­sza ilość ener­gii wytwo­rzo­nej przez insta­la­cję zosta­nie wyko­rzy­sta­na na potrze­by wła­sne. Zasta­na­wiasz się czy foto­wol­ta­ika to roz­wią­za­nia dla Cie­bie? Skon­tak­tuj się z nami i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?